Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"

 

Pakalpojuma īss apraksts

Lai saņemtu atļauju preču pārdošanai pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās, saldējuma tirdzniecības vietās, egļu tirdzniecības vietās tirgotājam jāiesniedz iesniegums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" un jāsamaksā pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību publiskās vietās. Nodevas apmērs noteikts Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" IV. nodaļas 12.punktā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Pakalpojuma sniegšanas brīdī klātienē vai e-adresē 5 darbu dienu laikā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās:

Preču grupa

euro/dienā

euro/nedēļā

euro/mēnesī

Pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:

 

 

 

augkopības produkti un biškopības produkti

0.43

2.13

7.11

grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie izstrādājumi

0.43

2.13

7.11

Savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi

0.43

2.13

7.11

Saldējums (saldējuma tirdzniecības vietās)

1.42

7.11

21.34

Skujkoki un zari (egļu tirdzniecības vietās)

4.27

21.34

64.03

Pašu izgatavoti amatniecības darinājumi

0.43

2.13

7.11

 

*Saskaņā ar saistošo noteikumu 18.punktu "Ja persona veic tirdzniecību vienā tirdzniecības vietā ar dažāda sortimenta precēm, tad nodevas apmērs tiek noteikts pēc augstākās nodevu maksas likmes".

No nodevas atbrīvotas personas ar I un II invaliditātes grupu, trūcīgas vai maznodrošinātas personas, kuras tirgo pašu izgatavotus amatniecības darinājumus un mākslas priekšmetus, pašu ražotu lauksaimniecības vai savvaļā ievāktu produkciju.

 

Veidlapas

Iesniegums Atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās (PIL 3-8).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

Klātiene: JVPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 3.kabinetā, tālrunis 63023845. 

 

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00.; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

e-adrese

Klātiene: JVPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 3. kabinetā, tālrunis 63023845.

 

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības vietā, tirgotājam jāiesniedz iesniegums (PIL 3-8), pievienojot nepieciešamos dokumentus:

1) Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

2) Fiziskās personas, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, iesniegumam pievieno saimnieciskās darbības veicēja apliecības kopiju un juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopiju.

Noformējot atļauju klātienē, iesniedzējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Pakalpojuma saņemšana.

 

Atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotajās ielu tirdzniecības vietās sagatavo un izsniedz pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas pakalpojuma sniegšanas brīdī klātienē vai e-adresē.

 

Atgādinājums - brīvdienās un svētku dienās atļaujas neizsniedz. Tirgotājiem, kuri vēlas tirgoties brīvdienās un svētku dienās, atļaujas jāizņem savlaicīgi!

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" (stājas spēkā 01.06.2010.);

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.12-4 "Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās"

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010.gada 23.septembra saistošie noteikumi Nr. 10-15 "Jelgavas pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi"

4) Jelgavas pilsētas domes 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr. 185 "Par Jelgavas pašvaldības nodevām".

 

Pārsūdzības iespējas

Ja atļauja netiek izsniegta, lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 3.kab.; tālrunis: 63023845.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 19.10.2022.