Atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Pašvaldības īpašumu departaments.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Personai, kura vēlas Jelgavas valstspilsētā veikt vai organizēt ielu tirdzniecību, jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums atļaujas saņemšanai. Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un izsniedz atļauju tirdzniecībai publiskās vietās (ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai) vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, jebkura persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

5 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" par vienas tirdzniecības vietas izmantošanu pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās:

Par pašu ražoto lauksaimniecības produkciju – 0.43 euro dienā vai 7.11 euro mēnesī;

Par egļu tirdzniecību – 4.27 euro vai 64.03 euro mēnesī;

Par pašu ražotām pārtikas un nepārtikas precēm – 4.27 euro dienā vai 64.03 euro mēnesī;

Par rūpnieciski ražotām pārtikas precēm – 5.69 euro dienā vai 64.03 euro mēnesī;

Par rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm – 7.11 euro dienā vai 106.72 euro mēnesī;

Par vienu tirdzniecības vietu izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā, tirgojot alkoholiskos dzērienu – 14.23 euro;

Par vienu tirdzniecības vietu pašvaldības saskaņojamās ielu tirdzniecības vietās, sniedzot sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus – 7.11 euro

Pašvaldības nodeva par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS "SEB banka"

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS "Swedbanka"

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS "Citadele banka"

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS "Luminor Bank"

 

Veidlapas

Iesniedzēja pieteikums licences saņemšanai (Veidlapa 8-50 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-50).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Elektroniski, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537.

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.   

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu tirdzniecības atļauju, jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa, pievienojot nepieciešamos dokumentus:

1) Ielu tirdzniecības vietas projektu (vietas fotofiksāciju, objekta izvietojumu situācijas plānā vai zemesgabala robežu plānā; tirdzniecības vietas iekārtojuma izvietojumu; objekta vizualizāciju vides kontekstā un detalizētu dizaina risinājumu);

2) Ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta - autotransporta izvietojumu un kustības maršrutu, norādot pieturvietas tirdzniecības veikšanai; saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā;

3) Saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma noriseslaikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde;

4) Tirdzniecības organizators - tirdzniecības dalībnieku sarakstu (norāda fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu vai juridiskās personas nosaukumu (firmu) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu);

5) Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju (uzrādot oriģinālu) un/vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju (uzrādot oriģinālu) - alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā;

6) Saskaņojumu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Būvvaldi par objekta novietni situācijas plānā vai zemes robežu plānā un vietas vizualizāciju vai fotofiksāciju - sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

7) Tirdzniecības dalībnieka apliecinājumu par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esību.

 

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 5 darba dienu laikā sagatavo un izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā.

Atļauju izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā vai nosūta elektroniski, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Alkoholisko dzērienu aprites likums (01.05.2004.);

2) Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" (stājas spēkā 01.06.2010.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 26.janvāra saistošie noteikumi Nr.12-4 "Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietā"

4) Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošie noteikumi Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām".

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005573, 63005522, 63005537; e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

 

Informācija atjaunota 06.03.2023.