Licences kartītes saņemšana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Personai, kura vēlas Jelgavas pilsētā veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru, jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums licences kartiņas saņemšanai. Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences kartītes izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt. Licences kartīti izsniedz katram transportlīdzeklim līdz transportlīdzekļa tehniskās apskates termiņa beigām. Licences kartīte tiek izsniegta pēc valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājuma (130 euro kalendāra mēnesī) un pašvaldības nodevas samaksas.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

5 darba dienas. Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām" par pašvaldības oficiālo dokumentu saņemšanu:

1) Par licences kartītes izsniegšanu uz vienu mēnesi – 7.11 euro;

2) Par licences kartītes dublikāta izsniegšanu – 14.23 euro.

3) Pašvaldības nodeva par licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem iemaksājama Jelgavas pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS "SEB banka")

LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS "Swedbanka")

LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS "Luminor Bank")

 

Veidlapas

Iesniedzēja pieteikums licences saņemšanai (Veidlapa 8-12.1 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-12.1).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.  

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.  

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu licences kartīti, iesniedzējam jāiesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldībā aizpildīta pieteikuma veidlapa (Veidlapa 8-12.1 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-12.1), pievienojot nepieciešamos dokumentus:

1) Dokuments, kas apliecina, ka par taksometru veikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums (130 euro kalendāra mēnesī), ja pašvaldībai nav iespējams pārliecināties par avansa maksājumu Valsts kases elektronisko norēķinu sistēmā;

2) Dokuments, kas apliecina pašvaldības nodevas samaksu.

 

Transportlīdzeklim jāatbilst šādām prasībām:

  • Transportlīdzeklis reģistrēts pārvadātāja turējumā vai īpašumā;
  • Transportlīdzeklim, kas pirmo reizi reģistrēts pēc 31.12.2008., tā radīto CO2 izmešu maksimālais daudzums gramos uz vienu kilometru nedrīkst pārsniegt 150g, bet transportlīdzeklim, kas pirmo reizi reģistrēts pirms 31.12.2008., tā motora tilpums nedrīkst pārsniegt 2000 cm3.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. E-pastā nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par licences kartītes saņemšanu Jelgavas pilsētas pašvaldība 5 darba dienu laikā sagatavo un izsniedz licences kartīti. Licences kartīti izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Autopārvadājumu likums (26.09.1995.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumi Nr.405 "Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru"(stājas spēkā 01.09.2019.);

3) Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 "Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām".

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005537.

e-pasts: dome@dome.jelgava.lv