Licences saņemšana par tiesībām īstenot interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas izglītības pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Personai, kura vēlas Jelgavas pilsētā īstenot interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas, jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums licences saņemšanai. Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija  izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci. Licenci izsniedz uz Pieprasītāja pieteikumā norādīto laika periodu vai līdz līguma ar telpu īpašnieku termiņa beigām, bet ne ilgāk kā uz 3 (trim) gadiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Juridiska vai fiziska persona, kura nav reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniedzēja pieteikums licences saņemšanai (Pieteikuma veidlapa).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas izglītības pārvalde", adrese: Svētes iela 22, 204.kab., Jelgava; tālrunis: 63012460, 63012477

e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Jelgavas izglītības pārvalde", adrese: Svētes iela 22, 204.kab., Jelgava; tālrunis: 63012460, 63012477

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.   

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu licenci par tiesībām īstenot pieaugušo neformālās un interešu izglītības programmas, iesniedzējam jāiesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldībā aizpildīta pieteikuma veidlapa, pievienojot nepieciešamos dokumentus:

 

1) Licencējamā izglītības programma, kurā norāda:

  • izglītības programmas nosaukumu;
  • izglītības programmas mērķi;
  • izglītības programmas uzdevumu;
  • izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;
  • izglītības programmas apjomu (stundās);
  • izglītības programmas saturu (tematiskais plāns); 
  • izglītības programmas īstenošanas valodu;

2) Licencējamās izglītības programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts, pievienojot dzīves aprakstu (CV) un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas izglītības apliecinošo dokumentu kopijas;

3) Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta kopiju;

4) pēc izglītības programmas apguves izsniedzamā dokumenta paraugs;

5) licencējamās izglītības programmas īstenošanas vietas un aprīkojuma apraksts;

6) vienošanos ar telpu īpašnieku par telpu lietošanas tiesībām, ja pieprasītājs nav telpu īpašnieks.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. E-pastā nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas pilsētas Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija  30 dienu laikā sagatavo un izsniedz Licenci par tiesībām īstenot pieaugušo neformālās un interešu izglītības programmas.

Licenci izsniedz klātienē JPPI "Jelgavas izglītības pārvalde".

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Izglītības likuma (01.06.1999.) 17.panta trešās daļas 16.punkts, 46.panta piektā daļa, 47.panta trešā daļa;

2) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 24.oktobra saistošie noteikumi Nr.19-21 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Jelgavas izglītības pārvalde" adrese: Svētes iela 22, Jelgava; tālrunis: 63012460, 63012477, e-pasts: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv.