Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana un licences kartītes piešķiršana pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Pašvaldības īpašumu departaments.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Personai, kura vēlas veikt pasažieru komercpārvadājumus ar taksometru, jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un licences kartiņas piešķiršanai. Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un komisija pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt. Speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem izsniedz uz 4 (četriem) gadiem. Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība pieņem lēmumu par licences kartītes piešķiršanu un paziņo to pārvadātājam. Datus par izsniegtās licences derīguma termiņu vai anulēšanu ievada Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas. Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumiem Nr.146 "Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu":

Par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu – 50.00 euro

Par speciālās atļaujas (licences) atkārtotu izsniegšanu – 8.00 euro

Valsts nodeva par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometriem iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS "SEB banka"

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS "Swedbanka"

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS "Citadele banka"

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS "Luminor Bank"

 

Veidlapas

Iesniedzēja pieteikums licences saņemšanai (Veidlapa 8-12 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 8-12).

 

Pieprasīšanas kanāli

E-pieteikums portālā Latvija.lv "Pieteikums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai"

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.   

 

Saņemšanas kanāli

Elektroniski, atbilstoši iesniedzēja minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.     

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), iesniedzējam jāiesniedz pieteikuma veidlapa, pievienojot šādus dokumentus:

1) Pilnvara, kas apliecina tiesības pārstāvēt komersantu, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona;

2) Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu 50 euro apmērā;

3) Paziņojums par pārvadājumu tarifiem.

Lai piešķirtu licences kartīti pieteikumam jāpievieno:

1) Automašīnas reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2) Autovadītāja apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

3) Pilnvara, ja iesniedzējs nav automašīnas īpašnieks.

 

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

 

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par licences piešķiršanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldība veic datu ievadi VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā.

 

Ja transportlīdzeklis atbilst normatīvajos aktos minētajām prasībām, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība pieņem lēmumu licences kartītes piešķiršanai un iesnieguma iesniedzējam elektroniski tiek nosūtīts Licencēšanas komisijas lēmums par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Autopārvadājumu likums (26.09.1995.);

2) Ministru kabineta 2019.gada 27.augusta noteikumi Nr.405 “Noteikumi par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru” (stājas spēkā 01.09.2019.);

3) Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumi Nr.146 “Noteikumi par valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu komercpārvadājumiem ar autotransportu” (stājas spēkā 21.03.2018.).

 

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005573, 63005528, 63005522; e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 06.03.2023.