Veidlapas

Iesniegums

 

Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
Vispārīgie būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269069
Ēku būvnoteikumi http://likumi.lv/doc.php?id=269164 un ar tiem saistītās veidlapas:
14. Pielikums - Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
17. Pielikums - Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

 

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi http://likumi.lv//doc.php?id=269199 un ar tiem saistītās veidlapas:
8. Pielikums - Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai

 

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība http://likumi.lv/doc.php?id=269032 un ar tiem saistītās veidlapas:
7. Pielikums - Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai

 

Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi http://likumi.lv//doc.php?id=269168 un ar tiem saistītās veidlapas:

11. Pielikums - Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

 

Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi https://likumi.lv/ta/id/291197 un ar tiem saistītās veidlapas:

11. Pielikums -Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai

14. Pielikums - Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

Neskaidrību gadījumā, lūdzam vērsties pie Būvvaldes speciālistiem.