Jelgavas pilsētas aktuālie attīstības plānošanas dokumenti

Detālplānojums teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā

 

Apstiprināts ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas 2019.gada 27.augusta lēmumu Nr.2-26.3/7095 “Detālplānojuma teritorijai Katoļu ielā 7 un Katoļu ielā 7B, Jelgavā apstiprināšana”.

 

Paskaidrojuma raksts

 

Teritorijas plānotā izmantošana

 

Plānotās inženierkomunikācijas

 

Apbūves noteikumi

 

Pārskats par detālplānojuma izstrādi

 

 

Paziņojums par papildus informācijas pie transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

 

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.

 

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas pilsēta.

 

Informācija:

Aktualizētais ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojums “Transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējums’’ atzinuma saņemšanai tika iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2019. gada 8.jūlijā.

2019. gada 19. jūlijā tika saņemta Vides pārraudzības valsts biroja vēstule Nr.5-01/605 ar lūgumu sniegt papildus informāciju, kura nepieciešama  informatīvā ziņojuma sagatavošanai un Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 300 “Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)” V nodaļā paredzētās īpašās kārtības (lēmuma pieņemšanai) nodrošinājumam.

Nepieciešamā papildus informācija ir sagatavota kā IVN ziņojuma 31.pielikums.

 

Papildus informācijas sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

 

Ar IVN ziņojuma 31.pielikumu var iepazīties pielikumu sadaļā.

 

 

Paziņojums par transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības birojā atzinuma saņemšanai

 

Paredzētās darbības nosaukums un vieta: Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā.

 

Ierosinātājs: Jelgavas pilsētas dome (Reģ. Nr. 90000042516), adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV – 3001, tālrunis: 63005569, 63005493, e-pasts: dome@dome.jelgava.lv, www.jelgava.lv.

 

Paredzētās darbības vieta: Jelgavas pilsēta.

 

Informācija par IVN procedūru:

Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 250 “Par IVN procedūras piemērošanu” pieņemts 2015. gada 12. oktobrī, IVN programma izsniegta 2015. gada 30. oktobrī. Ziņojums “Transporta pārvada (tilta) izbūves pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā ietekmes uz vidi novērtējums’’ sagatavots 2019. gada martā.

Ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika no 2019. gada 28. marta līdz 27. aprīlim. Ziņojuma apspriešanas sanāksme notika 2019. gada 10. aprīlī plkst. 18:00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra lielajā konferenču zālē, Svētes ielā 33, Jelgavā.

2019. gada 8. jūlijā IVN ziņojums iesniegts VPVB atzinuma saņemšanai.

 

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums

 

Pielikumi

 

 

Detālplānojums zemes gabalam 6.līnijā 18, Jelgavā

 

Apstiprināts ar Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija 2019.gada 27.jūnija lēmumu Nr.2-35.1.2/1969 “Detālplānojuma projekta zemes gabalam 6.līnijā 18, Jelgavā apstiprināšana”.

 

Paskaidrojuma raksts

 

Teritorijas sadalījums un funkcionālais zonējums

 

Inženierkomunikāciju plāns

 

Apbūves nosacījumi

 

Pārskats par detālplānojuma izstrādes gaitu

 

Lokālplānojums zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošie noteikumi Nr. 19-6 "Lokālplānojuma zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana” ir apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmumu Nr. 2/20, bet vēl nav īstenojami.

 

Ar lokālplānojumu var iepazīties arī interneta vietnē geolatvija.lv.
 

Saistošie noteikumi Nr. 19-6 "Lokālplānojuma zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana”

 

Paskaidrojuma raksts

 

Esošā izmantošanas karte

 

Funcionālā zonējuma karte

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Pārskats par lokālplānojuma izstrādes gaitu

 

 

Lokālplānojums zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējums

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošie noteikumi Nr. 19-9 "Lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana” ir apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 25.aprīļa lēmumu Nr. 5/2, bet vēl nav īstenojami.

 

Ar lokālplānojumu var iepazīties arī interneta vietnē geolatvija.lv.

 

Saistošie noteikumi Nr. 19-9 " Lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana”

 

Paskaidrojuma raksts

 

Grafiskā daļa

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Informācija par lokālplānojuma izstrādes gaitu

 

Vides pārskats

 

Informatīvais ziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

 

 

Lokālplānojums zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr. 18-19 "Lokālplānojuma zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana” ir spēkā no 2019.gada 02.janvāra un īstenojams no 2019.gada 7.marta.

 

Ar lokālplānojumu var iepazīties arī interneta vietnē geolatvija.lv

 

Saistošie noteikumi Nr.18-19 “Lokālplānojuma zemesgabalam 5.līnijā 2,

Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas –

funkcionālā zonējuma apstiprināšana”

 

Paskaidrojuma raksts

 

Esošā izmantošanas karte

 

Funcionālā zonējuma karte

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Pārskats par lokālplānojuma izstrādes gaitu

 

 

Jelgavas pilsētas teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam ar grozījumiem

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana" ir īstenojami no 2018.gada 15.februāra.

Ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumiem var iepazīties arī interneta vietnē geolatvija.lv.
 

Saistošie noteikumi 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana"

 

Paskaidrojuma raksts

 

Funkcionālais zonējums

 

Ielu sarkanās līnijas

 

Applūstošās teritorijas Jelgavas pilsētā

 

Pilsētvides kvalitātes izvērtēšana un gaisa piesārņojuma zonējuma izstrādāšana Jelgavas pilsētas administratīvajai teritorijai

 

Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2 un Neretas ielā 11, Jelgavā

Ar detālplānojumu var iepazīties  interneta vietnē geolatvija.lv.

 

 

Lokālplānojums teritorijai Cukura ielā 2B, Cukura ielā 2, Cukura ielā 2A, Cukura ielā 4 un Krasta ielā 1

 

Paskaidrojuma raksts


Saistošie noteikumi Nr.14-17 “Teritoriju Cukura ielā 2B, Cukura ielā 2, Cukura ielā 2A, Cukura ielā 4 un Krasta ielā 1, Jelgavā izmantošanas un apbūves noteikumi un funkcionālais zonējums”


Funcionālā zonējuma karte


Transporta shēma


Esošā izmantošanas karte


Publiskās ārtelpas karte


Zemesvienību veidošanas karte