Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035.gadam un attīstības programmas 2022.–2027.gadam izstrāde

09.09.2021.

 

Pagarināts termiņš iedzīvotāju dalībai aptaujā jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādei

 

Turpinot darbu pie Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrādes, ir svarīga Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada iedzīvotāju vēlmju un vajadzību apzināšana. Tāpēc līdz šī gada 20. septembrim ikviens iedzīvotājs aicināts turpināt izteikt savu viedokli un priekšlikumus par dažādu jomu attīstības iespējām turpmākajos gados, kā arī novērtēt pašvaldību pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību un kvalitāti līdzšinējā periodā.

 

Lai pēc iespējas plašākas sabiedrības grupas iesaistītos aptaujā, tā ir pieejama:

Iedzīvotāju aptaujas anketa pieejama ŠEIT. 

 

Aptaujā iedzīvotāji aicināti atbildēt uz 8 jautājumiem. Aptaujas anketa ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultātu apkopojums tiks publicēts pašvaldību mājaslapās.

 

12.08.2021.

 

Iedzīvotāji aicināti piedalīties aptaujā jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādei

 

Turpinot darbu pie Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035. gadam un attīstības programmas 2022.–2027. gadam izstrādes, ir svarīga Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada iedzīvotāju vēlmju un vajadzību apzināšana, tāpēc iedzīvotāji aicināti līdzdarboties savu teritoriju attīstības plānošanā, piedaloties aptaujā.

 

 

Līdz šī gada 10. septembrim ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli un priekšlikumus par dažādu jomu attīstības iespējām turpmākajos gados, kā arī novērtēt pašvaldību pakalpojumu un infrastruktūras pieejamību un kvalitāti līdzšinējā periodā.

 

Lai pēc iespējas plašākas sabiedrības grupas iesaistītos aptaujā, tā būs pieejama:

Iedzīvotāju aptaujas anketa pieejama ŠEIT. 

 

Aptaujā iedzīvotāji aicināti atbildēt uz 8 jautājumiem. Aptaujas anketa ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultātu apkopojums tiks publicēts pašvaldību mājaslapās.

 

 

24.05.2021.

Tematiskā darba grupas ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA

Tiešsaistes sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Ideju tāfele "Atvērta un vieda pārvaldība" ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv.

 

19.05.2021.

Tematiskā darba grupa UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE UN INOVĀCIJAS

Tiešsaistes sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Ideju tāfele "Uzņēmējdarbība, zinātne un inovācijas" pieejama ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv.

 

17.05.2021.

Tematiskā darba grupa IZGLĪTĪBA UN SPORTS

Tiešsaistes sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Ideju tāfele "Izglītība un sports" pieejama ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv.

 

12.05.2021.

Tematiskā darba grupa KVALITATĪVA DZĪVES VIDE

Tiešsaistes sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Ideju tāfele "Kvalitatīva dzīves vide" pieejama ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv.

 

10.05.2021.

Tematiskā darba grupa SOCIĀLĀ JOMA UN VESELĪBA

Tiešsaistes sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Ideju tāfele "Sociāla joma un veselība" pieejama ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv.

 

28.04.2021.

Tematiskā darba grupa VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA

Tiešsaistes sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Ideju tāfele "Vide, klimats un enerģētika" pieejama ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv

 

26.04.2021.

Tematiskā darba grupa KULTŪRA, TŪRISMS UN MĀRKETINGS

Tiešsaistes sanāksmes videoieraksts pieejams ŠEIT.

Ideju tāfele "Kultūra, tūrisms un mārketings" pieejama ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv.

 

 

24.03.2021.

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBU

 

Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldības aicina iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

 

Iedzīvotāju līdzdalība teritorijas ilgtspējīgas un mērķtiecīgas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir ļoti nozīmīga, tāpēc aicinām ikvienu sniegt savu viedokli un idejas, iesaistoties darbam tematiskajās darba grupās, fokusgrupās un aptaujās.

 

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada (šobrīd – Jelgavas un Ozolnieku novadi) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035.gadam izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

 

Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada attīstības programma 2022.–2027.gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

 

Abu plānošanas dokumentu pirmās redakcijas plānots izstrādāt līdz 2021. gada septembrim, bet apspriest tās varēs šī gada oktobrī – novembrī. Savukārt dokumentu gala redakcijas plānots apstiprināt 2022. gada pavasarī.

 

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:

 • iedzīvotāju aptaujās;
 • fokusgrupu diskusijās;
 • tematiskajos semināros;
 • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā. 

Iedzīvotāju fokusgrupu un tematisko grupu darbs plānošanas dokumentu 1. redakciju izstrādei plānots 2021. gada pavasarī, Covid-19 ierobežojumu dēļ darbu plānots organizēt attālināti, kādā no tiešsaistes programmām. Katra pašvaldība sabiedrības iesaisti organizēs savas teritorijas iedzīvotājiem.

 

Plānošanas dokumentu izstrādei tiks izveidotas šādas tematiskās darba grupas:

 • "KULTŪRA, TŪRISMS UN MARKETINGS" analizēs kvalitatīvu un daudzveidīgu kultūras aktivitāšu pieejamību, tūrisma piedāvājumu, plānos kultūras un tūrisma infrastruktūras attīstību un marketinga aktivitātes;
 • "UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE un INOVĀCIJAS" analizēs pašvaldību teritoriju kā uzņēmējdarbības veikšanas vietu konkurētspēju, plānos nepieciešamos uzlabojumus uzņēmējdarbības vidē, nodarbinātības iespēju paplašināšanu, zinātnes un pētniecības ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā;
 • "IZGLĪTĪBA UN SPORTS" analizēs izglītības un sporta pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, identificēs mūžizglītības iespējas un sportisko aktivitāšu pieejamību, kā arī plānos izglītības un sporta infrastruktūras efektīvu izmantošanu un attīstību;
 • "SOCIĀLĀ JOMA un VESELĪBAS AIZSARDZĪBA" plānos pašvaldības sociālā atbalsta, aprūpes, rehabilitācijas iespējas, pasākumus ģimeņu stiprināšanai un sabiedrības integrācijas sekmēšanai;
 • "KVALITATĪVA DZĪVES VIDE" analizēs komunālo saimniecību un infrastruktūru, mājokļu jautājumus, ilgtspējīgu pašvaldības drošības pakalpojumu nodrošināšanu, sabiedriskās kārtības paaugstināšanu, plānos ceļu un ielu, velobraucēju, gājēju infrastruktūru, mobilitāti, sabiedriskā transporta pieejamību un attīstību, analizēs nozīmīgākās telpiskās struktūras un plānos vēlamās ilgtermiņa izmaiņas;
 • "VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA" noteiks pasākumus enerģētikas, publisko ēku un mājokļu energoefektivitātes un klimata pārmaiņu jomās, kā arī dabas resursu aizsardzībai un pārvaldībai, plānos publiskās ārtelpas ilgtspēju un ūdensmalu attīstību;
 • "ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA" izvērtēs esošo pašvaldību pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniegs redzējumu par pašvaldību sniegto pakalpojumu pieejamību, e-pārvaldes attīstību, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldību lēmumu pieņemšanā.

Aicinām Jelgavas valstspilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotājus, uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus pieteikties dalībai darba grupās. Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām:

 

1. Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, turpinās pieteikšanās dalībai tematiskajās darba grupās!

 

Lai reģistrētu dalību kādā no tematiskajām darba grupām, lūdzam reģistrēties elektroniski ŠEIT. 

Plānotie tematisko darba grupu norises laiki:

 

KULTŪRA, TŪRISMS UN MĀRKETINGS

26.04.2021. plkst. 17:00

VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA

28.04.2021. plkst. 17:00

SOCIĀLĀ JOMA un VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

10.05.2021. plkst. 17:00

KVALITATĪVA DZĪVES VIDE

12.05.2021. plkst. 17:00

IZGLĪTĪBA UN SPORTS

17.05.2021. plkst. 17:00

UZŅĒMĒJDARBĪBA, ZINĀTNE un INOVĀCIJAS

19.05.2021. plkst. 17:00

ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA

24.05.2021. plkst. 17:00

 

2. Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību iedzīvotāji reģistrējas elektroniski ŠEIT.  

Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību kopēji organizēto tematisko darba grupu attālināto diskusiju laiki:

 

KULTŪRA

13.04.2021. plkst. 18:00

TŪRISMS UN UZŅĒMĒJDARBĪBA

15.04.2021. plkst. 18:00

IZGLĪTĪBA UN SPORTS

20.04.2021. plkst. 18:00

SOCIĀLAIS ATBALSTS, VESELĪBA UN LABKLĀJĪBA

22.04.2021. plkst. 18:00

KVALITATĪVA DZĪVES VIDE

27.04.2021. plkst. 18:00

VIDE, KLIMATS, ENERĢĒTIKA

29.04.2021. plkst. 18:00

ATVĒRTA UN VIEDA PĀRVALDĪBA

06.05.2021. plkst. 18:00

Vairāk informācijas ŠEIT.

 

Ierosinājumus un ar attīstības plānošanas dokumentiem saistītus jautājumus var iesūtīt pa e-pastiem attistiba@dome.jelgava.lv un attistiba@jelgavasnovads.lv.

 

Plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona – Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv.

 

Jaunveidojamā Jelgavas novada plānošanas dokumentu izstrādes vadītāja un atbildīgā amatpersona - Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, e-pasts: liga.lonerte@jelgavasnovads.lv.

 

Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un iesaistīties līdzdarbības aktivitātēs, jo Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu attīstība ir atkarīga no mūsu visu kopīgas rīcības!

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, ka tiešsaistes tematisko darba grupu diskusijas tiek ierakstītas un video formātā tiks publicētas www.jelgava.lv

 

 

28.01.2021.

 

PAZIŅOJUMS PAR JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS UN JAUNVEIDOJAMĀ JELGAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2022.–2035.GADAM UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2022.–2027.GADAM IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

 

Saskaņā ar 2020.gada 6.jūnijā Latvijas Republikas Saeimas pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, Jelgavas pilsētas pašvaldība sadarbībā ar Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldībām uzsāk kopīgu teritorijas attīstības plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi.

 

Jelgavas pilsētas dome 2021.gada 21.janvārī pieņēma lēmumu Nr.1/1 "Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2035.gadam izstrādes uzsākšana" un lēmumu Nr.1/2 "Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada attīstības programmas 2022.–2027.gadam izstrādes uzsākšana".

 

Līdzīgus lēmumus 2021.gada 27.janvārī pieņēma Jelgavas novada pašvaldība - protokola Nr.2  5.§ un 6.§ , un 2021.gada 28.janvārī – Ozolnieku novada pašvaldība – lēmums Nr.27 un lēmums Nr.28.

 

Saskaņā ar šiem lēmumiem tiek uzsākta Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgu plānošanas dokumentu – ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde, apstiprināti izstrādes darba uzdevumi, termiņi un atbildīgie par izstrādi.

 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības perspektīvu Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada teritorijai.

 

Attīstības programmas izstrādes mērķis ir noteikt vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopumu ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada teritorijai.

 

Plānošanas dokumentu izstrāde plānota līdz 2022.gada vidum.

 

Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām jauno plānošanas dokumentu izstrādē tiks publicēta Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv, Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldību mājas lapās www.jelgavasnovads.lv un www.ozolnieki.lv, kā arī Zemgales plānošanas reģiona mājas lapā https://www.zemgale.lv/attistibas-planosana/sabiedribas-lidzdaliba.

 

Līdz jauno plānošanas dokumentu apstiprināšanai spēkā ir Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģija 2007.-2020.gadam un attīstības programma 2014.-2020.gadam.

 

Jelgavas novada spēkā esošie plānošanas dokumenti pieejami: http://www.jelgavasnovads.lv/lv/pasvaldiba/publiskie-dokumenti/

 

Ozolnieku novada spēkā esošie plānošanas dokumentipieejami:

https://www.ozolnieki.lv/parvalde/planosanas-dokumenti

 

Papildus informāciju par jauno plānošanas dokumentu izstrādi interesenti var saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē, Lielā ielā 11, Jelgavā, kontakttālrunis uzziņām: 63005569, 63005485, e-pasts: gunita.osite@dome.jelgava.lv, kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā "Teritorijas attīstības plānošana":

 

IAS - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19566  

AP - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19568

 

Aicinām ikvienu iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada jauno attīstības plānošanas dokumentu izstrādē!