SAM 8.1.3.

Publicēts 31.03.2017, informācija par grozījumiem - 10.08.2017.

8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”
 


pirmā projektu iesniegumu atlases kārta
 


Atlases veids
 


Ierobežota projektu iesniegumu atlase
 


Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš
 


No 2017.gada 3.aprīļa
 


Līdz 2017.gada 30.augustam
 

 

Paziņojums par grozījumiem projektu iesniegumu atlases nolikumā

Uzaicinājums iesniegt projektu iesniegumus (339.65 Kb)

 

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2017.gada 9.augusta rīkojuma Nr.33-rp "Par grozījumiem 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā" noraksts

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2017.gada 31.marta rīkojuma Nr.20-rp “Par 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu” noraksts (558.43 Kb)

 

Projektu iesniegumu atlases nolikums ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.08.2017. rīkojumu Nr.33-rp

Projektu iesniegumu atlases nolikums (82.04 Kb)

1.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa” (235 Kb)

un tā pielikumi:

 

Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi: 1. “Projekta īstenošanas laika grafiks”, 2. “Finansēšanas plāns”, 3.“Projekta budžeta kopsavilkums” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.08.2017. rīkojumu Nr.33-rp), 4. "Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana"

ARHĪVS - Projekta iesnieguma veidlapas pielikumi: 1. “Projekta īstenošanas laika grafiks”, 2. “Finansēšanas plāns”, 3.“Projekta budžeta kopsavilkums”, 4. "Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana"

5.pielikums projekta iesniegumam “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību” (41 Kb)

2.pielikums “8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.08.2017. rīkojumu Nr.33-rp

ARHĪVS - 2.pielikums “8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” (171.72 Kb)

3.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji” (156 Kb)

4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.08.2017. rīkojumu Nr.33-rp

ARHĪVS - 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” (290 Kb)

5.pielikums “Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts” (252.5 Kb)

nolikuma 6.pielikums “Izmaksu un ieguvumu analīzē izmantojamie vispārīgie pieņēmumi un parametru skaitliskās vērtības izglītības nozarē” (Word formātā) (144 Kb)

nolikuma 6.pielikums “Izmaksu un ieguvumu analīzē izmantojamie vispārīgie pieņēmumi un parametru skaitliskās vērtības izglītības nozarē” (Exel formātā) (834.5 Kb)


Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi
https://likumi.lv/ta/id/281827-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-3-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-modernizeto-profesionalas-izglitibas

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē:
http://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/8-1-3-k-1-k-2

Papildu informācija
Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas--skaidrojumi

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

 

Izglītības un zinātnes ministrijas kā atbildīgās iestādes tīmekļa vietne

http://www.izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/2014-2020/es-fondi-profesionalajai-izglitibai

 

Apstiprinātie projektu iesniegumi

 

N.p.k.

Projekta Nr.

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzēja nosaukums

Projekta apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums

1.

8.1.3.0/17/I/004

Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2.kārta

Jelgavas pilsētas dome

16.01.2018.