ISO sertifikācija

Integrētā vadības sistēma

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Integrētās vadības sistēma ir ieviesta un sertificēta kopš 2005.gada. Integrētā vadības sistēma (IVS) ietver sevī visus organizācijai svarīgos darbības aspektus vienotā saskaņotā sistēmā (kvalitātes ISO 9001 un vides ISO 14001 pārvaldības sistēmas), kas ir virzīta uz kopēju mērķu sasniegšanu. Tas nozīmē, ka procesi un dokumenti, kas ir raksturīgi un nepieciešami katrai atsevišķai sistēmai tiek apkopoti un ir pielietojami kā vienas sistēmas sastāvdaļa, tādējādi nedublējot dokumentu apjomu un darbības.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Integrētās vadības sistēmas politika

(IVS Politika)

 

2020.gada 19.februārī SIA "Bureau Veritas Latvia" auditori veica Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Integrētās vadības sistēmas pārsertifikācijas auditu (6 sertifikācijas cikls) atbilstoši Eiropas standartiem ISO 9001:2015 "Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības." un ISO 14001:2015 "Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju lietošanai" un Jelgavas pilsētas pašvaldības energopārvaldības sistēmas pārsertifikācijas auditu atbilstoši ISO 50001:2018 "Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi".

 

Līdz ar Integrētās vadības sistēmas pārsertifikāciju  Jelgavas valstspilsētas pašvaldība atkārtoti pievienojas Latvijas labākajiem uzņēmumiem, kas sertificēti kā atbilstoši starptautisku standartu prasībām.

 

Kvalitātes vadības sistēma ISO 9001:2015

 

Sertifikāts ISO 9001:2015 (ISO9001_Lv; ISO9001_Eng) apliecina kvalitatīvu vadības un kontroles sistēmas darbību. Klientiem un sadarbības partneriem tas sniedz pārliecību par to, ka uzņēmums rūpējas par savu pakalpojumu kvalitāti, uzturot kvalitātes vadības sistēmu, periodiski izejot neatkarīgu auditoru pārbaudi un apliecinot sistēmas efektivitāti ar sertifikātu. Tāpat šis sertifikāts apliecina, ka uzņēmumā strādā kompetents un profesionāls personāls, kas darbojas pēc izstrādātām noteiktām kvalitātes vadības procedūrām.

 

Vides pārvaldības sistēma ISO 14001:2015

 

Sertifikāts ISO 14001:2015 (ISO14001_Lv; ISO14001_Eng) apliecina, ka uzņēmumā izstrādātā un ieviestā Vides pārvaldības sistēma tiek vērtēta pēc labākās prakses standarta un atbilst šī standarta prasībām, uzņēmumā pastāvīgi tiek nodrošināta darbības atbilstība vides normatīvo aktu prasībām un uzņēmuma virzība ir uz nepārtrauktu snieguma uzlabojumu vides aizsardzības jomā un dabas resursu racionālā izmantošanā.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas darbs vides kvalitātes uzlabošanā

(Pilsētvides kvalitātes uzlabošanas pasākumi)

 

Energopārvaldības pārvaldības sistēma ISO 50001:2018

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 2017.gadā sertificēta atbilstoši LV EN ISO50001:2012 standarta prasībām. Sertificēta darbības sfēra – energopārvaldība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošajās ēkās un publiskais apgaismojums.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Energopārvaldības politika

(Energopārvaldības  Politika)

 

Sertifikāts EN ISO 50001:2018 (ISO50001_Lv; ISO50001_Eng) apliecina, ka organizācija savā darbībā padara enerģijas izmantošanu efektīvāku, nodrošina sistemātisku enerģijas patēriņa kontroli, analīzi un energoefektivitātes uzlabojumus, uzlabo darbības efektivitāti, vienlaikus sekmējot ietekmes uz vidi mazināšanos.