Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas novembrī: 

 

  • Izglītības, kultūras un sporta komiteja 10. novembrī pulksten 15.00.
  • Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja 10. novembrī pulksten 16.00.
  • Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 11. novembrī pulksten 9.00.
  • Finanšu komiteja 11. novembrī pulksten 15.00.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 10. novembrī pulksten 15.00.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2020.gadam grozījumu apstiprināšana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes ”Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” pamatbudžeta un projekta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2020.gadam grozījumu apstiprināšana
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2020.gadam grozījumu apstiprināšana
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas bibliotēka” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2020.gadam grozījumu apstiprināšana
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2020.gadam grozījumu apstiprināšana
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” un tās pārraudzībā esošo iestāžu pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2020.gadam grozījumu apstiprināšana

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 10. novembrī pulksten 16.00.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.17-13 “Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu”” izdošana
2. Jelgavas domes 2007.gada 22.novembra lēmuma Nr.15/4 „Par teritorijas 4.līnijā 58A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu” atcelšana un saistošo noteikumu izdošana
3. Zemes īpašuma tiesību atjaunošana uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0900 006 0371 Akadēmijas ielā 2A, Jelgavā
4. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām
5. Grozījums Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas 2020.gada 18.februāra lēmuma Nr.2/2 “Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izlietojums 2020.gadam” pielikumā
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2020. gadam grozījumu apstiprināšana

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 11. novembrī pulksten 9.00.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 “Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi”” izdošana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” priekšsēdētāja ievēlēšana
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošana no amata
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” locekļa ievēlēšana
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” locekļa ievēlēšana
7. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2020.gadam grozījumu apstiprināšana
8. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2020.gadam grozījumu apstiprināšana

Finanšu komitejas sēde 11. novembrī pulksten 15.00.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr.____ “Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā” izdošana
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā
3. Noteikumu “Pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšana
4. Dzīvokļa īpašuma Mātera ielā 63-17, Jelgavā, atsavināšana
5. Apbūvēta zemesgabala Aveņu ielā 9, Jelgavā, atsavināšana
6. Apbūvēta zemesgabala Ciema ielā 10, Jelgavā, atsavināšana
7. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-2, Jelgavā, pārdošana atkārtotā izsolē
8. Nekustamā īpašuma Zvejnieku ielā 12-2, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
9. Nekustamā īpašuma Zvejnieku ielā 12-8, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
10. Nekustamā īpašuma Zvejnieku ielā 12-13, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
11. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2020.gadam grozījumu apstiprināšana
12. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas projektu pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2020.gadam grozījumu apstiprināšana
13. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2020.gadam grozījumu apstiprināšana
14. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2020. gadam grozījumu apstiprināšana