Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas valstspilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Jelgavas valstspilsētas komiteju sēdēs var piedalīties, piesakoties pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv

 

Komitejas: 

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 19.oktobrī pulksten 16.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.21-19 "Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā"" izdošana
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 29.decembra lēmumā Nr.15/4 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas  pilsētas bāriņtiesa" nolikuma apstiprināšana"
3. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021.gada 23.septembra lēmumā Nr.14/30 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana"

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 20.oktobrī pulksten 13

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā, ar kadastra apzīmējumu 0900 025 0008, redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 29.novembra lēmuma Nr.15/8 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" nolikuma apstiprināšana"

Finanšu komitejas, Izglītības, kultūras un sporta komitejas, Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas, Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas kopīgā sēde 20.oktobrī pulksten 15

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Paredzētās darbības "Vēja elektrostaciju parka "Laflora" būvniecība" akceptēšana
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.21-4 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2021.gadam"" izdošana

Finanšu komitejas sēde 20.oktobrī pulksten 16

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Videi draudzīgu elektroautobusu un to uzlādes iekārtu nodošana bezatlīdzības lietošanā SIA "Jelgavas autobusu parks"
2. Atļauja Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" atsavināt kustamo mantu
3. Par piekrišanu SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" dalībai projektā un galvojuma sniegšanu
4. Apbūvēta zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 27, Jelgavā, atsavināšana
5. Zemes starpgabala Zemgales prospektā 9A, Jelgavā, atsavināšana
6. Dzīvokļu īpašumu Cukura ielā 18-2, Jelgavā, un Ganību ielā 58-2, Jelgavā, maiņa
7. Dzīvokļa īpašuma Zīles ceļā 3-3, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
8. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde"  pārraudzībā esošo izglītības iestāžu viena izglītojamā un audzēkņa izmaksu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem apstiprināšana
9. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta "Tilta izbūve pār Platones upi Bauskas ielā, Jelgavā" īstenošanai