Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas: 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 20. aprīlī pulksten 15.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.13-3 “Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” izdošana
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.3/3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana”

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 20. aprīlī pulksten 16.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra lēmuma Nr.17/13 „Par teritorijas 4.līnijā 66A detālplānojuma un tā saistošās daļas apstiprināšanu” atzīšana par spēku zaudējušu un saistošo noteikumu izdošanu
2. Apbūves tiesības iegūšana uz nekustamā īpašuma daļu Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34, Jelgavā
3. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 21. aprīlī pulksten 9.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Sociālās dzīvojamās telpas statusa noteikšana
2. Grozījums nodibinājuma “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds” valdes sastāvā
3. J.R. iesnieguma izskatīšana

 

Komiteju kopīgā sēde 21. aprīlī pulksten 13:30.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšana
2. Par paredzētās darbības “Transporta pārvada (tilta) izbūve pār Lielupi un Driksas upi Jelgavas pilsētā” akceptēšanu
3. Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu piešķiršana

 

Finanšu komitejas sēde 21. aprīlī pulksten 14:30.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2. kārta” īstenošanai
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 29.oktobra lēmumā Nr.17/2 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai”
3. Par izstāšanos no Eiroreģiona “SAULE”
4. Apbūvēta zemesgabala Kļavu ielā 7, Jelgavā, 1/4 domājamās daļas atsavināšana
5. Apbūvēta zemesgabala Plostu ielā 3, Jelgavā, atsavināšana
6. Apbūvēta zemesgabala 3.līnijā 34, Jelgavā, atsavināšana
7. Būves Jāņa Asara ielā 16A, Jelgavā, atsavināšana
8. Dzīvokļa īpašuma Ganību ielā 4-2, Jelgavā, atsavināšana
9. Pašvaldības īpašuma objekta - Jelgavas pilsētas pašvaldības sadzīves tehnikas un pulksteņu remontuzņēmuma “ELEKTRONS” privatizācijas pabeigšana