Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas septembrī: 

 

  • Izglītības, kultūras un sporta komiteja 15. septembrī pulksten 15.00.
  • Finanšu komiteja 16. septembrī pulksten 15.00.

Izglītības, kultūras un sporta komiteja 15. septembrī pulksten 15.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Projekta “Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzņēmējdarbības centri” īstenošana
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4.vidusskola” nolikumā
3. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5.vidusskola” nolikumā
4. Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 6.vidusskola” nolikumā
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” nolikumā
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Valsts ģimnāzija” nolikumā
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija” nolikumā
8. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” nolikumā
9. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4.sākumskola” nolikumā
10. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” pārraudzībā esošo izglītības iestāžu viena izglītojamā un audzēkņa izmaksu pašvaldību savstarpējiem norēķiniem apstiprināšana

Finanšu komiteja 16. septembrī pulksten 15.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.___ “Par reklāmu un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Jelgavas pilsētā” izdošana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu Nr.___ “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas pilsētā” izdošana
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes vadītāja darba kvalitātes novērtēšanas kritēriju un piemaksas apmēra mēneša darba algai apstiprināšana
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 27.februāra lēmumā Nr.3/3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana”
8. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 31.janvāra lēmumā Nr.1/4 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana”
9. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” nolikuma apstiprināšana
10. Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku formas tērpa vienotā parauga apstiprināšana
11. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana Jelgavas pilsētā
12. Dzīvokļa īpašuma Lielajā ielā 25-39, Jelgavā, atsavināšana
13. Dzīvokļa īpašuma Puķu ielā 5-34, Jelgavā, atsavināšana
14. Zemes starpgabala Ziediņu ceļā 4B, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
15. Zemesgabala Viskaļu ielā 91B, Jelgavā apbūves tiesības izsole
16. E.N. iesnieguma izskatīšana
17. Projekta “Brīvs, prātīgs, atbildīgs” iesnieguma iesniegšana