Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas valstspilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Jelgavas valstspilsētas komiteju sēdēs var piedalīties, piesakoties pa e-pastu pasts@jelgava.lv

 

Komitejas: 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 17. maijā pulksten 15.00.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.22-4 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam”” izdošana
2. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 25. marta lēmumā Nr.5/7 “Noteikumu “Kārtība, kādā organizējama izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā Jelgavas valstspilsētā” apstiprināšana”
3. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs” direktora iecelšana amatā
4.  Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes “Jelgavas Specializētā peldēšanas skola” direktora atbrīvošana no amata
5. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/48 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana”
6. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” direktora iecelšana amatā

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 17. maijā pulksten 16.00.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.22-4 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam”” izdošana
2. Pilnvarojums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” vadītājam

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 18. maijā pulksten 13.00.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.22-4 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam”” izdošana
2. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija  saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010. gada 22. jūlija saistošajos noteikumos Nr.10-11 “Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs Jelgavas pilsētā”” izdošana
3. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12-13 “Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā”” izdošana
4.  Sadarbības līguma slēgšana par kopīga iepirkuma veikšanu
5. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām
6. Zemes īpašuma tiesību atjaunošana Pogu lauku ceļā 5, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 019 0331)
7. Zemes īpašuma tiesību atjaunošana Ceriņu ielā 33B, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 002 0358)

 

Finanšu komitejas sēde 18. maijā pulksten 15.00.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.22-4 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam”” izdošana
2. Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu par Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumu Nr.3/4 “Deleģēšanas līguma slēgšana ar SIA “Jelgavas ūdens””
3. Par sadraudzības līgumu ar Karmelas pilsētu (Indiāna, ASV)
4.  Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr.13/16 “Investīciju projekta “Tilta pār Platones upi Bauskas ielā izbūve” iesniegšana”
5. Līguma par apbūves tiesības piešķiršanu zemesgabalam Zālītes ielā 2, Jelgavā darbības apturēšana
6. Atļauja SIA “JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA” dāvināt datortomogrāfijas iekārtu
7. Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nodošana iznomāšanai un izsoles noteikumu apstiprināšana
8. Dzīvokļa īpašuma Raiņa ielā 22-32, Jelgavā, atsavināšana
9. Nekustamā īpašuma Zvejnieku ielā 12-7, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana