Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Jelgavas valstspilsētas komiteju sēdēs var piedalīties, piesakoties pa e-pastu pasts@jelgava.lv

 

Komitejas: 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 14. martā pulksten 15.00.

 

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 25. marta lēmumā Nr.5/7 "Noteikumu "Kārtība, kādā organizējama izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā Jelgavas valstspilsētā" apstiprināšana"
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 28. aprīļa lēmumā Nr.4/14 "Jelgavas pilsētas domes jauniešu iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšana"
3. Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Kamolītis"" nolikumā
4. Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"" nolikumā
5. Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Ķipari"" nolikumā
6. Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Kāpēcīši"" nolikumā
7. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" vadītāja atbrīvošana no amata

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 14. martā pulksten 15.40.

 

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. J.P. iesnieguma izskatīšana

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 15. martā pulksten 13.00.

 

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT.

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Lokālplānojuma zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 27, Jelgavā, apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
2.

Projekta "Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas lieguma "Lielupes palienes pļavas" dabas aizsardzības plāna aktualizēšana" iesniegšana

Finanšu komitejas sēde 15. martā pulksten 15.00.

 

Komitejas sēdes protokols pieejams ŠEIT

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Lokālplānojuma zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 27, Jelgavā, apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam investīciju plānā
3. Dalība projektā "Bērnu un jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšana Jelgavā un Šauļos, II posms"
4. Dalība projektā "Iekļaujošu bibliotēku tīkls sociāli mazaizsargātu cilvēku grupām"
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr.13/5 "Projekta "Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā" iesnieguma iesniegšana"
6. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 26. septembra lēmumā Nr.12/7 "Projekta "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" energoefektivitātes paaugstināšana" iesnieguma iesniegšana"
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 25. februāra lēmumā Nr.3/10 "Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta "Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā" īstenošanai"
8. Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 22. jūlija lēmumā Nr.12/4 "Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola", energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai"
9. Uzturdevas kompensācijas apmēra noteikšana un noteikumu "Uzturdevas kompensācijas izmaksāšanas kārtība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības policija" amatpersonām" apstiprināšana
10. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšana
11. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" maksas pakalpojumos
12. Apbūvētu zemesgabalu Rīgas ielā 57B, Jelgavā atsavināšana
13. Dzīvokļa īpašuma 6. līnijā 74-6, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
14. Dzīvokļa īpašuma Kazarmes ielā 19-4, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
15. Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 27-12, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
16. Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 27-13, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
17. Dzīvokļa īpašuma Uzvaras ielā 49-8, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
18. Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā nr.13/35 "Jelgavas valstpilsētas domes apbalvojumu nolikuma un Jelgavas valstspilsētas domes apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikuma apstiprināšana"