Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas valstspilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Jelgavas valstspilsētas komiteju sēdēs var piedalīties, piesakoties pa e-pastu pasts@jelgava.lv

 

Komitejas: 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 18. janvārī pulksten 15.00

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas jaunatnes politikas rīcības plāna 2022.-2027. gadam apstiprināšana
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 29. decembra lēmumā Nr. 15/1 “Noteikumu “Par bērnu reģistrēšanu 1.klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” apstiprināšana”
3. Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10.klasē 2022./2023.mācību gadā
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmuma Nr. 15/10 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” nolikuma apstiprināšana” pielikumā

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 18. janvarī pulksten 16.00

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 27.janvāra saistošo noteikumu Nr.__”Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.21-20 “Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” izdošana

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 19. janvārī pulksten 13.00

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Lokālplānojuma zemes vienībai Kalnciema ceļā 52, Jelgavā, apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
2. Apbūves tiesības iegūšana uz nekustamā īpašuma daļu Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 34B, Jelgavā
3. Zemes īpašuma tiesību atjaunošana Bumbieru ceļā 9, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 030 0133)

Finanšu komitejas sēde 19. decembrī pulksten 15.00

Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1. Investīciju projekta “Lifta izbūve Jelgavas Pilsētas bibliotēkā” iesniegšana
2.

Grozījums Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā

3. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 14-2, Jelgavā, atsavināšana
4. Dzīvokļa īpašuma Mātera ielā 36-6, Jelgavā, atsavināšana
5. Dzīvokļa īpašuma Palīdzības ielā 2-7, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
6. Dzīvokļa īpašuma Palīdzības ielā 2-14, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana