Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas martā:

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja 17.martā pulksten 15.00;

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja 17.martā pulksten 16.00;

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 18.martā pulksten 9.00;

 

Finanšu komiteja 18.martā pulksten 15.00.

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja 17.martā pulksten 15.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" nolikuma apstiprināšana jaunā redakcijā
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes "Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola" nolikuma apstiprināšana
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes "Jelgavas Specializētā peldēšanas skola" nolikuma apstiprināšana
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes "Jelgavas Ledus sporta skola" nolikuma apstiprināšana
5. Informācija

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja 17.martā pulksten 16.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Līgumu termiņa pagarināšana par zemesgabalu nodošanu bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā nodibinājumam "Latvijas Dabas fonds"
2. Dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"
3. U.Š. iesnieguma izskatīšana
4. A.D., V.V. un Ā.Š. iesnieguma izskatīšana
5. Informācija

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 18.martā pulksten 9.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr._____ "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"" izdošana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 26. marta saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.11-21 "Jelgavas pilsētas pašvaldības palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā sniegšanas kārtība"" izdošana
3. Kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšana
4. Sociālās dzīvojamās telpas statusa noteikšana
5. Informācija

 

Finanšu komiteja 18.martā pulksten 15.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.13-57 "Reklāmas un reklāmas objektu izvietošana publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā"" izdošana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19-17 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā"" izdošana
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.19-10 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Jelgavas pilsētā"" izdošana
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 12.novembra saistošajos noteikumos Nr.15-18 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"" izdošana
5. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.13/8 "SIA "Zemgales EKO" maksas pakalpojumu noteikšana"
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" un tās pārraudzībā esošās profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana
7. Apbūves tiesības iegūšana uz nekustamā īpašuma Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā daļu
8. Apbūves tiesības iegūšana uz nekustamā īpašuma "Pils sala", Jelgavā daļu
9. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.13/3 "Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana"
10. Dzīvokļa īpašuma Dobeles ielā 8-9, Jelgavā, atsavināšana
11. Apbūvēta zemesgabala Platones ielā 63, Jelgavā, atsavināšana
12. Apbūvēta zemesgabala Riņķa ielā 8, Jelgavā, atsavināšana
13. Apbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 137, Jelgavā, 1/4 domājamās daļas atsavināšana
14. Zemes starpgabala Garozas ielā, Jelgavā (kadastra apzīmējums 09000140276) atsavināšana
15. Zemes starpgabala Rītausmas ielā 1A, Jelgavā, atsavināšana
16. Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
17. Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20A, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
18. Dzīvokļu īpašumu Vārpu ielā 18, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
19. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-19, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
20. Informācija