Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas: 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 16. februārī pulksten 15.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta un ziedojumu budžeta ieņēmumu un plānoto izdevumu tāmju 2021.gadam apstiprināšana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” pārraudzībā esošās izglītības iestādes “Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs” viena izglītojamā un internāta/dienesta viesnīcas mēneša maksas aprēķina pašvaldību savstarpējiem norēķiniem apstiprināšana
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes ”Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” pamatbudžeta un projekta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2021.gadam apstiprināšana 
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2021.gadam apstiprināšana
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas bibliotēka” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2021.gadam apstiprināšana
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un Mākslas muzejs” pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2021.gadam apstiprināšana
7. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Kultūra” pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2021.gadam apstiprināšana
8. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” un tās pārraudzībā esošo iestāžu pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2021.gadam apstiprināšana 

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 16. februārī pulksten 16.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021.gada 25.februāra saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.17-13 “Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu”” izdošana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2021.gadam apstiprināšana

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 17. februārī pulksten 9.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 25. februāra saistošo noteikumu Nr.____“Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”” izdošana
2. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 26.04.2018. lēmumā Nr. 6/6 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana”
3. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2014. gada 24. aprīļa lēmumā Nr. 6/17 “Pilnvarojums pašvaldības iestādei “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”” 
4. Grozījums Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas nolikumā
5. Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšana
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” bāriņtiesas locekļa ievēlēšana
7. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2021. gadam apstiprināšana
8. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2021. gadam apstiprināšana

 

Finanšu komitejas sēde 17. februārī pulksten 15.

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Nekustamā īpašuma nodokļa 2021.gadam samaksas termiņu noteikšana
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.13/5 “Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” iesnieguma iesniegšana”
3. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai 
4. Piekrišana SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” nekustamā īpašuma Peldu ielā 20, Jelgavā atsavināšanai un ieguldīšanai Eiropas mājokļu kooperatīvā LIM LIVING IN METROPOLISES SCE
5. Deleģēšanas līguma slēgšana ar SIA “JELGAVAS ŪDENS” un Jelgavas pilsētas domes 2020.gada 27.augusta lēmuma Nr.14/5 “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsekošanas komisijas izveidošana” atcelšana
6. Apbūvēta zemesgabala Dambja ielā 16, Jelgavā, atsavināšana
7. Apbūvēta zemesgabala Raiņa ielā 16F, Jelgavā, atsavināšana
8. Apbūvēta zemesgabala Spāru ielā 19, Jelgavā, atsavināšana
9. Zemes starpgabala Salnas ielā 33A, Jelgavā, atsavināšana
10. Zemes starpgabala Smilšu ielā 7H, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
11. Dzīvokļa īpašuma Staļģenes ielā 44-16, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
12. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 12-2, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
13. R.D. zaudējumu atlīdzināšanas iesnieguma izskatīšana
14. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas pamatbudžeta, ziedojumu un dāvinājumu resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2021.gadam apstiprināšana
15. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas projektu pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2021.gadam apstiprināšana
16. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2021.gadam apstiprināšana
17. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2021.gadam apstiprināšana
18. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2021. gadam apstiprināšana