Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas jūnijā:

 

Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo lietu un veselības aizsardzības un Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteju kopīgā sēde 10. jūnijā pulksten 15.00.

 

Finanšu komiteja 10. jūnijā pulksten 16.00.

Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo lietu un veselības aizsardzības un Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteju kopīgā sēde 10. jūnijā pulksten 15.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 18.jūnija saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.20-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2020.gadam”” izdošana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada publiskā pārskata apstiprināšana
3. Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizētās sadaļas – investīciju plāna apstiprināšana
4. Noteikumu “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” apstiprināšana

 

Finanšu komiteja 10. jūnijā pulksten 16.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta “Romas ielas asfaltbetona seguma izbūve no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai” īstenošanai
2. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta “Satiksmes ielas posma no Meiju ceļa līdz Ganību ielai braucamās daļas seguma atjaunošana” īstenošanai
3. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta “Gājēju ietves izbūve Kalnciema ceļa posmam no Rīgas ielas līdz Loka maģistrālei” īstenošanai
4. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana projekta “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā būvniecībai” īstenošanai
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr.11/2 „Projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” iesnieguma iesniegšana”
6. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” īstenošanai
7. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 26.septembra lēmumā Nr.12/7 “Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšana”
8. Nekustamo īpašumu ar kadastra Nr.0900 015 0361 un Nr.0900 015 0348 Rubeņu ceļā, Jelgavā pirkšana
9. Nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.0900 015 0196 Rubeņu ceļā 2E, Jelgavā daļas pirkšana
10. Dzīvokļa īpašuma Zirgu ielā 11-4, Jelgavā dāvinājuma pieņemšana no R.N.
11. Dzīvokļa īpašuma Zirgu ielā 11-15, Jelgavā dāvinājuma pieņemšana no V.L.
12. Dzīvokļa īpašuma Zirgu ielā 11-16, Jelgavā dāvinājuma pieņemšana no A.Ņ.
13. Dzīvokļa īpašuma Zirgu ielā 11-16, Jelgavā dāvinājuma pieņemšana no J.K.
14. Dzīvokļa īpašuma Zirgu ielā 11-18, Jelgavā vienas trešās daļas dāvinājuma pieņemšana no Š.B.
15. Dzīvokļa īpašuma Zirgu ielā 11-18, Jelgavā divu trešo daļu dāvinājuma pieņemšana no K.P.
16. Dzīvokļa īpašuma Zirgu ielā 11-20, Jelgavā dāvinājuma pieņemšana no O.G.
17. Dzīvokļa īpašuma Zirgu ielā 11-21, Jelgavā dāvinājuma pieņemšana no J.S.
18. T.S. zaudējumu atlīdzināšanas iesnieguma izskatīšana
19. R.G. zaudējumu atlīdzināšanas iesnieguma izskatīšana
20. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 26.maija lēmumā Nr.6/6 „Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana”
21. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 21.septembra lēmumā Nr.11/22 „Jelgavas pilsētas domes satiksmes kustības drošības komisijas sastāva apstiprināšana”