"SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" piederošo automašīnu VW POLO ( Valsts reģ. Nr. HM1096) atsavināšanas izsole" Izsoles identifikācijas Nr. SIA "JNĪP" – IZS-2021-4

IZSOLES NOTEIKUMI:

1. Izsoles objekts: kustamā manta – automašīna:

VW POLO

Valsts reģ. Nr. HM1096

Izlaiduma gads: 2007

Nobraukums: 339605

TA dati: līdz 21/06/2021

Dīzeļdegviela

Trūkumi vai bojājumi:  Korozija un krāsojuma defekti, salona defekti, iepr. remontu pēdas, kravas furgons, ieplēsts pr. vējstikls, ilgstoši nav ekspluatēts, nevar iedarbināt, noņemts no uzskaites.

 

2. Izsoles vieta: SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde", Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava.
3. Izsoles laiks: 2021.gada 25.oktobrī pulksten 10.

4. Informācija par izsoli: ar izsoles noteikumiem var iepazīties SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" mājas lapā  vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv.

4.1. Izsolei nedrīkst pieteikties fiziskās un juridiskās personas, kuras  atrodas likvidācijas stadijā vai pasludinātas par maksātnespējīgām.

5. Izsolāmās mantas apskate: izsolāmas mantas apskate ir iespējama līdz 18/10/2021(ieskaitot), iepriekš saskaņojot ar SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" transporta daļas dispečeri -  Ņinu Kožani, tālr. 63024976.

6. Izsoles objekta nosacītā cena: EUR 1159,-  (viens tūkstotis viens simts piecdesmit deviņi eiro). Visi vērtējuma izcenojumi ar PVN 21% .

7. Maksāšanas līdzekļi – euro (EUR).

8. Izsoles solis – EUR 10,-.

9. Izsoles metode – rakstiska izsole.

10. Personas, kuras vēlas piedalīties izsolē, iesniedz Izsoles komisijai šādus dokumentus:

fiziskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties automašīnu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, personu apliecinoša dokumenta kopiju;

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izsniegtu izziņas oriģinālu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi iepriekš, par pretendenta nodokļu parāda neesamību ja persona ir reģistrēta kā VID nodokļu maksātājs ( var tikt iesniegtas arī elektroniskā veidā sagatavotas izziņas)

juridiskās personas – pieteikumu par vēlēšanos iegādāties automašīnu saskaņā ar izsoles noteikumiem un lūgumu reģistrēt attiecīgo personu par Izsoles dalībnieku, komersanta reģistrācijas apliecības kopiju, spēkā esošu statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu.

VID izsniegtu izziņas oriģinālu, kas izdota ne vēlāk kā mēnesi iepriekš, par pretendenta nodokļu parāda neesamību (var tikt iesniegtas arī elektroniskā veidā sagatavotas izziņas).  Ja persona nav reģistrēta kā VID nodokļu maksātāja, tad jāiesniedz dokumenti, kas apliecina faktu, ka persona ir iesniegusi dokumentus VID nodokļu maksātāja statusa reģistrēšanai;

 

11. Pieteikumu iesniegšana izsolei.

11.1. Pieteikuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja Komisijai nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma (kopijas) pareizību, Komisija dokumentu salīdzināšanai var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls, kurš atšķirības gadījumā būs noteicošais dokuments. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

11.2. Pieteikuma dokumenti jāsagatavo valsts valodā. Ārvalstīs izdotiem dokumentiem vai dokumentiem svešvalodā jāpievieno apliecināts dokumenta tulkojums valsts valodā.

11.3. Pieteikuma dokumenti ir jāiesniedz slēgtā aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir izdarītas šādas atzīmes:

  • saņēmēja – iznomātāja nosaukums,
  • iesniedzēja – pretendenta nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds),
  • adrese, kontakttālrunis, e-pasta adrese,
  • norāde: "Rakstiska izsole "SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"  piederošo  automašīnu VW POLO ( Valsts reģ. Nr. HM1096)".

Izsoles identifikācijas Nr. SIA "JNĪP" – IZS-2021-4

  • norāde: "Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes".

11.4. Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to paziņojot SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" Komisijai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

11.5. Grozījumus piedāvājuma dokumentos pretendents noformē un iesniedz tādā pašā kārtībā kā piedāvājumus, slēgtā aploksnē, papildus norādei par pretendentu norādot:

 "Rakstiska izsole "SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde"  piederošo  automašīnu VW POLO ( Valsts reģ. Nr. HM1096)" piedāvājuma grozījumi", kā arī "Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes".

11.6. Visas izmaksas, kas saistītas ar pieteikumu sagatavošanu sedz pretendenti.

11.7.  Pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikuma variantu. Pretendenta iesniegtie dokumenti netiek atdoti atpakaļ.

11.8. Pieteikumus dalībai izsolē var iesniegt līdz 2021.gada 25.oktobrim pulksten 10 SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" otrajā stāvā 15. kabinetā, Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV-3007; piedāvājumu iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt piegādātam minētajā adresē līdz 2021.gada 25. oktobrim  pulksten 10. 

11.9. Visi pēc nolikuma 11.8. apakšpunktā minētā termiņa saņemtie pieteikumi, kā arī pieteikumi, kas saņemti atvērtā vai bojātā veidā, netiks pieņemti un tiks nodoti atpakaļ iesniedzējam.

11.10. Saņemot pieteikumus, tos reģistrē izsoles pieteikumu iesniegšanas reģistrācijas lapā iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot tā reģistrācijas numuru, saņemšanas datumu un laiku, apliecinot ar parakstu.

11.11. Sakarā koronavīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanu -pieteikumu atvēršanas sanāksme ir slēgta.

 

12. Izsoles norise:

  • izsole var notikt, ja uz to reģistrējies vismaz 1 (viens) izsoles dalībnieks;
  • par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kurš par automašīnu nosolījis visaugstāko cenu, ievērojot izsoles noteikumus.

13. Nosolītās cenas samaksa: piedāvāto augstāko summu par automašīnu, Izsoles uzvarētājam jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. Nokavējot noteikto samaksas termiņu, izsoles uzvarētājs zaudē tiesības iegādāties izsolāmo mantu un iesniegto nodrošinājumu.

14. Izsoles rezultātu apstiprināšana: izsoles rezultātus apstiprina SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" izsoles komisija. noteiktajā kārtībā.
15. Pirkuma līguma noslēgšana: Pirkuma līgums starp SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" un izsoles uzvarētāju jānoslēdz 7 (septiņu) dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas.

 

PIETEIKUMS