Apbūves tiesību izsole zemesgabalam Viskaļu ielā 91B, Jelgavā

1.    Vispārīgais jautājums

 

Šie izsoles noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta Jelgavas pilsētas pašvaldībai (turpmāk - Pašvaldība) piederoša zemesgabala Viskaļu ielā 91B, Jelgavā apbūves tiesība.

 

2.    Zemesgabala raksturojums

 

2.1. Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 0900 029 0731 Viskaļu ielā 91B, Jelgavā (turpmāk - Zemesgabals) ir neapbūvēts un tā platība ir 15486 m2.

 

2.2. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu 2009.–2021. gadam Zemesgabala atļautā izmantošana ir rūpnieciskā ražošanas apbūve (R), kur galvenais nekustamā īpašuma izmantošanas veids ir vieglās rūpniecības, smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu, noliktavu, energoapgādes uzņēmumu apbūve, inženiertehniskās infrastruktūras, transporta apkalpojošā infrastruktūra.

 

3.  Īpašuma tiesības

 

3.1. Zemesgabals ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000168379 ar kadastra Nr.0900 029 0731 uz Pašvaldības vārda (turpmāk - Nodalījums).

 

3.2. Lietu tiesības, kas apgrūtina Zemesgabalu, saskaņā ar ierakstu zemesgrāmatas Nodalījumā: aizsargjosla gar atklātu grāvi, servitūts – sienas atbalsta tiesība par labu blakus esošajam zemes īpašumam ar kadastra Nr. 0900 029 0231, servitūts – sienas atbalsta tiesība par labu blakus esošajam zemes īpašumam ar kadastra Nr. 0900 029 0113.

 

4.    Zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanas pamatprincipi

 

4.1. Zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanas veids – Zemesgabala apbūves tiesības piešķiršana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

4.2.  Apbūves tiesības piešķiršanas mērķis – ražošanas objekta būvniecība.

4.3. Apbūves tiesības līguma termiņš – 30 gadi.

4.4. Izsoles sākumcena – apbūves tiesības maksa gadā bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk-Sākumcena) 700 euro.

4.5. Izsoles solis - 100 euro.

4.6. Reģistrācijas maksa - 50 euro.

4.7. Pašvaldība ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles publicē sludinājumu par Zemesgabala apbūves tiesības izsoli (turpmāk – sludinājums) oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievieto sludinājumu Pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.jelgava.lv.

 

5.    Pieteikšanās termiņš

 

Izsoles pretendents vai viņa pilnvarotā persona (turpmāk-Pretendents) uz Zemesgabala apbūves tiesības izsoli var pieteikties līdz 2020.gada 24.novembrim pulksten 16.

 

6.    Izsoles rīkotājs

 

Izsoli rīko Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija (turpmāk-Komisija) atbilstoši Noteikumiem, izsoles gaitu protokolē Komisijas sekretārs, izsoli vada Komisijaspriekšsēdētājs.

 

7.    Pretendentu reģistrācijas kārtība

 

7.1. Pretendents iesniedz Pašvaldībai (Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302.kabinetā, tālrunis 63005559) Noteikumu 7.4. punktā noteiktos dokumentus sludinājumā norādītajā termiņā, kas publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

7.2. Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona.

7.3. Līdz reģistrācijai Pretendentam jāiemaksā reģistrācijas maksa 50 euro, kuru ieskaita AS "SEB banka" Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot "Reģistrācijas maksa par zemesgabala Viskaļu ielā 91B, Jelgavā apbūves tiesības izsoli". Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā Pretendents ir veicis maksājumu kredītiestādē (kredītiestādes atzīme uz maksājuma uzdevuma).

7.4. Pretendents, kurš vēlas reģistrēties uz izsoli, iesniedz šādus dokumentus:

7.4.1. Fiziska persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz:

7.4.1.1. pieteikumu par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu iegūt Zemesgabala apbūves tiesību saskaņā ar Noteikumiem (1.pielikums);

7.4.1.2. pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinoša dokumenta – pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu);

7.4.1.3. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina reģistrācijas maksas samaksu.

7.4.2. Juridiska persona:

7.4.2.1. pieteikumu par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu iegūt Zemesgabala apbūves tiesību saskaņā ar Noteikumiem (1.pielikums);

7.4.2.2. pilnvarotās personas pārstāvību apliecinošas pilnvaras kopiju, uzrādot oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu;

7.4.2.3. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina reģistrācijas maksas samaksu.

7.5. Pretendentam, kurš ir izpildījis Noteikumu 7.4.punkta prasības, Komisijas sekretārs izsniedz reģistrācijas apliecību un reģistrē kā izsoles dalībnieku (turpmāk - Dalībnieks).

7.6. Reģistrācijas apliecībā norāda šādas ziņas:

7.6.1. Dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai juridiskas personas pilnu nosaukumu un reģistrācijas numuru;

7.6.2. pilnvarotās personas vai pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu;

7.6.3. Dalībnieka deklarētās dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

7.6.4. Zemesgabala adresi;

7.6.5. izsoles norises vietu un laiku;

7.6.6. atzīmi par reģistrācijas maksas samaksu;

7.6.7. Dalībnieka reģistrācijas apliecības izdošanas datumu un laiku.

7.7. Visiem Dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Pašvaldības rīcībā esošiem Zemesgabala dokumentiem, kuri raksturo tā tehniskos rādītājus, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju par Zemesgabalu.

7.8. Pretendents netiek reģistrēts, ja:

7.8.1. nav iestājies vai ir jau beidzies Pretendentu reģistrācijas termiņš;

7.8.2. nav iesniegti 7.4.punktā minētie dokumenti.

 

8.    Izsoles kārtība

8.1. Izsole notiek, ja uz izsoli ieradušies, ne mazāk par diviem izsoles Dalībniekiem. Zemesgabala apbūves tiesības izsole notiks 2020.gada 28.novembrī pulksten 10.15 Lielajā ielā 11, Jelgavā, 207.telpā.

8.2. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens Dalībnieks, kurš ir izpildījis Noteikumu nosacījumus, izsoli Noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajā datumā nerīko, izsoli atzīst par notikušu un Zemesgabala apbūves tiesību piešķir vienīgajam Dalībniekam par izsoles sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli.

8.3. Dalībnieks, tā pārstāvis vai tā pilnvarotā persona pie ieejas izsoles telpā Komisijas sekretāram uzrāda reģistrācijas apliecību un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Dalībniekam izsniedz solīšanas karti, kuras numurs atbilst numuram izsoles Dalībnieku reģistrācijas sarakstā ierakstītajam kārtas numuram. Dalībnieks ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem.

8.4. Izsoles vadītājs pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta, kurā ir ierakstīts katra Dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, juridiskām personām pilns nosaukums, reģistrācijas datums un laiks, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārds un uzvārds.

8.5. Ja noteiktajā laikā uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, izsoles vadītājs pārtrauc izsoli uz vienu stundu un paziņo par to klātesošajiem Dalībniekiem, kā arī izdara atbilstošu atzīmi izsoles protokolā.

8.6. Pēc vienas stundas izsoles vadītājs izsoles norisi atjauno neatkarīgi no tā, vai ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki. Uzskatāms, ka Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē.

8.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens Dalībnieks, Komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles Dalībniekam iegūt Zemesgabala apbūves tiesību par tās Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli, par ko izdara attiecīgu ierakstu izsoles protokolā un Dalībnieks parakstās.

8.8. Izsoles vadītājs atklājot izsoli raksturo Zemesgabalu, kura apbūves tiesība tiek izsolīta, un paziņo tās Sākumcenu, kā arī izsoles soli par kādu cena tiks paaugstināta.

8.9. Ja neviens Dalībnieks nav pārsolījis Sākumcenu, izsole ir atzīstama par nenotikušu.

8.10. Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, tā apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par vienu izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam ir saistošs apliecinājums iegūt Zemesgabala apbūves tiesību par nosolīto cenu.

8.11. Dalībnieks tur paceltu solīšanas karti ar numuru, līdz izsoles vadītājs nosauc Dalībnieka numuru, solīto cenu. Komisijas sekretārs izsoles protokolā fiksē katra Dalībnieka katru piedāvāto cenu, cenas  fiksēšanu turpina, kamēr tā tiek paaugstināta.

8.12. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena Zemesgabala apbūves tiesība ir piešķirta Dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu (turpmāk- Izsoles uzvarētājs).

8.13. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi piedāvā vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs turpina izsoli, paaugstinot pēdējo solīto cenu par izsoles soli. Gadījumā, ja pēc izsoles cenas palielinājuma neviens no Dalībniekiem vairs nesola, tad ar izlozi izšķir, kuram no šiem Dalībniekiem tiek ieskaitīts pēdējais solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo Dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar izsoles vadītāja parakstu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem, pieaugošā secībā. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar parakstu, uzskatāms par pirmo solītāju un Izsoles uzvarētāju. Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, fiksējot to ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena Zemesgabala apbūves tiesība ir piešķirta Izsoles uzvarētājam.

8.14. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu apliecināt izsoles protokolā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš ir atteicies no Zemesgabala apbūves tiesības iegūšanas par nosolīto cenu.

8.15. Ja iestājas šo noteikumu 8.14. apakšpunktā minētie apstākļi, izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

8.16. Izsoles protokolu paraksta Komisijas locekļi un visi izsoles Dalībnieki. Pēc izsoles protokola parakstīšanas izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu.

 

9.    Izsoles rezultātu apstiprināšana un līguma par apbūves tiesības piešķiršanu slēgšana

9.1. Komisija apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles.

9.2. Jelgavas pilsētas dome ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles rezultātus.

9.3. Viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Izsoles uzvarētājam jāparaksta līgums par apbūves tiesības piešķiršanu (3.pielikums).

 

10.    Maksājumu veikšana

10.1. Dalībniekam, kurš ir ieradies un piedalījies izsolē, reģistrācijas maksu neatmaksā.

10.2. Pretendentiem, kuri nav reģistrējušies Pašvaldībā kā izsoles Dalībnieki, kā arī Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, reģistrācijas maksu atmaksā desmit darba dienu laikā no izsoles dienas.

 

11.    Nenotikusi, spēkā neesoša un atkārtota izsole

11.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja Noteikumu 5.punktā norādītajā termiņā uz izsoli nav pieteicies neviens Pretendents.

11.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

11.2.1. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē un solīšanas, kā arī konstatēta vienošanās starp Dalībniekiem, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un rezultātus;

11.2.2. Zemesgabala apbūves tiesību ieguvusi persona, kurai nebija tiesību piedalīties izsolē.

11.3. Ja izsole atzīta par nenotikušu vai spēkā neesošu, var tikt rīkota atkārtota izsole.

11.4. Ja atkārtota izsole notiek tādēļ, ka ir bijusi Noteikumu 11.2.1. apakšpunktā minētā noruna vai vienošanās, atkārtotajā izsolē nevar piedalīties tie Dalībnieki, starp kuriem ir bijusi šī noruna vai vienošanās.

 

12.    Citi noteikumi

12.1.   Strīdus, kas radušies sakarā ar šīs izsoles Noteikumu piemērošanu, izšķir Jelgavas pilsētas dome.

 

Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu viena mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Pieteikums

 

Līgums