Dzīvokļu īpašumu Vārpu ielā 18, Jelgavā, izsoles noteikumi

 1. 1.    Vispārīgais jautājums

Šie izsoles noteikumi (turpmāk-Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek pārdots izsolē nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 09000050329 Vārpu ielā 18, Jelgavā (turpmāk – Nekustamais īpašums), Jelgavas pilsētas pašvaldībai piederošās 2455/2659 domājamās daļas, (turpmāk - Pašvaldības īpašums), saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Civillikumu.

 

 1. 2.    Pašvaldības īpašuma raksturojums

2.1.  Pašvaldības īpašums atrodas dzīvojamā mājā, kura ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

2.2.  Pašvaldības īpašums sastāv no dzīvokļu īpašumiem Nr.1, 2, 3, 4, 4A, 5, 7, 8, 9 un tiem piekrītošajām kopīpašuma 2455/2659 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 09000050329001, 09000050329002) un zemes (kadastra apzīmējums 09000050329, platība 1078 m2).

 

 1. 3.    Īpašuma tiesības

Pašvaldības īpašums reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 6348.

 

 1. 4.    Pašvaldības īpašuma pārdošanas pamatprincipi

4.1.  Atsavināšanas veids - pārdošana atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

4.2.  Izsoles sākumcena (turpmāk-Sākumcena) 22400 euro.

4.3.  Izsoles solis – 100 euro.

4.4.  Izsoles nodrošinājums 2240 euro.

4.5.  Reģistrācijas maksa 50 euro.

4.6.  Maksimālais nomaksas termiņš - pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

4.7.  Pēc Noteikumu apstiprināšanas Pašvaldība ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles publicē sludinājumu par Pašvaldības īpašuma izsoli oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā “Jelgavas Vēstnesis”, kā arī ievieto sludinājumu Pašvaldības mājas lapā internetā www.jelgava.lv.

 

 1. 5.    Pieteikšanās izsolei

5.1.  Persona, kura ir Nekustamā īpašuma kopīpašnieks un vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar Pašvaldību, izmantojot pirmpirkuma tiesības pirkt Pašvaldības īpašumu, uz izsoli var pieteikties līdz 2019.gada 10.septembra plkst.1400.

5.2.  Ja Noteikumu 5.1.punktā minētā persona piesakās uz izsoli Noteikumu 5.1.punktā noteiktajā laikā, Komisija Noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajā datumā izsoli nerīko un sagatavo domes lēmuma projektu par izsoles rezultātu apstiprināšanu.

5.3.  Ja Noteikumu 5.1.punktā minētā persona nepiesakās uz izsoli noteiktajā laikā, tā var izsolē piedalīties Noteikumos noteiktajā vispārējā kārtībā.

5.4.  Ja Noteikumu 5.1.punktā noteiktajā laikā uz Pašvaldības īpašuma izsoli nav pieteikusies neviena persona, kurai ir pirmpirkuma tiesības, tad persona, kurai nav pirmpirkuma tiesības, uz izsoli var pieteikties no 2019.gada 11.septembra līdz 2019.gada 15.oktobra plkst.1600.

 

 1. 6.    Izsoles rīkotājs

Izsoli rīko Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija (turpmāk-Komisija) atbilstoši Noteikumiem, izsoles gaitu protokolē Komisijas sekretārs, izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs.

 

 1. 7.    Pretendentu reģistrācijas kārtība

7.1.  Persona, kura vēlas piedalīties Pašvaldības īpašuma izsolē, vai viņa pilnvarotā persona (turpmāk-Pretendents), iesniedz Pašvaldībai (Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302.kabinetā, tālrunis 63005559) Noteikumu 7.4.punktā noteiktos dokumentus pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Noteikumu 5.punktā norādītajā termiņā.

7.2.  Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem iegūt nekustamo īpašumu Latvijas Republikā.

7.3.  Līdz reģistrācijai Pretendentam jāiemaksā pirkuma nodrošinājums 2240 euro (t.i. 10 % apmērā no Sākumcenas) un reģistrācijas maksa 50 euro, kuru ieskaita AS“SEB banka” Jelgavas filiāles kontā Nr. LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot “Pirkuma nodrošinājums un reģistrācijas maksa par pašvaldības īpašuma Vārpu ielā 18, Jelgavā, izsoli”. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā izsoles dalībnieks ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājuma uzdevumu (kredītiestādes atzīme).

7.4.  Pretendents, kurš vēlas reģistrēties uz izsoli, iesniedz šādus dokumentus:

7.4.1.      fiziska persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu:

7.4.1.1.     pieteikumu par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Pašvaldības īpašumu saskaņā ar Noteikumiem;

7.4.1.2.     pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinoša dokumenta – pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu);

7.4.1.3.     dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājuma un reģistrācijas maksas samaksu.

7.4.2.      juridiska persona:

7.4.2.1.     pieteikumu par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Pašvaldības īpašumu saskaņā ar Noteikumiem;

7.4.2.2.     pilnvarotās personas pārstāvību apliecinošas pilnvaras kopiju, uzrādot oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu;

7.4.2.3.     dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājuma un reģistrācijas maksas samaksu.

7.5.  Pretendentu, kurš ir izpildījis Noteikumu 7.4.punkta prasības, reģistrē kā izsoles dalībnieku (turpmāk-Dalībnieks) un viņam izsniedz reģistrācijas apliecību.

7.6.  Dalībniekam reģistrācijas apliecības numuru piešķir tādā kārtas secībā, kādā Dalībnieks Pašvaldībā iesniedzis rakstisku pieteikumu par Pašvaldības īpašuma pirkšanu un saņēmis reģistrācijas apliecību. Reģistrācijas apliecībā norāda šādas ziņas:

7.6.1.      Dalībnieka reģistrācijas numuru;

7.6.2.      Dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai juridiskas personas pilnu nosaukumu un reģistrācijas numuru;

7.6.3.      pilnvarotās personas vai pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu;

7.6.4.      Dalībnieka deklarētās dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

7.6.5.      izsolāmā Pašvaldības īpašuma adresi;

7.6.6.      izsoles norises vietu un laiku;

7.6.7.      atzīmi par nodrošinājuma un reģistrācijas maksas samaksu;

7.6.8.      Dalībnieka reģistrācijas apliecības izdošanas datumu.

7.7.  Visiem Dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Pašvaldības rīcībā esošiem Pašvaldības īpašuma dokumentiem, kuri raksturo tā tehniskos rādītājus, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju par Pašvaldības īpašumu.

7.8.  Pretendents netiek reģistrēts, ja:

7.8.1.      nav iestājies vai ir jau beidzies Pretendentu reģistrācijas termiņš;

7.8.2.      nav iesniegti 7.4.punktā minētie dokumenti.

 

 1. 8.    Izsoles kārtība

8.1.  Izsole notiek, ja uz izsoli ieradušies, ne mazāk par diviem izsoles Dalībniekiem. Pašvaldības īpašuma izsole notiks 2019.gada 19.oktobrī plkst. 1000 Lielajā ielā 11, 207.telpā.

8.2.  Ja Noteikumu 5.1.punktā noteiktajā laikā uz izsoli reģistrējies tikai viens Dalībnieks, kuram ir pirmpirkuma tiesības, izsoli Noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajā datumā nerīko un Pašvaldības īpašumu pārdod šim vienīgajam Dalībniekam par izsoles sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli.

8.3.  Ja Noteikumu 5.1.punktā noteiktajā laikā uz izsoli nav reģistrējies neviens Dalībnieks, kuram ir pirmpirkuma tiesības, un Noteikumu 5.4.punktā noteiktajā laikā reģistrējies tikai viens Dalībnieks, kuram nav pirmpirkuma tiesības, izsoli Noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajā datumā nerīko un Pašvaldības īpašumu pārdod vienīgajam Dalībniekam par izsoles sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli.

8.4.  Dalībnieks, tā pārstāvis vai tā pilnvarotā persona pie ieejas izsoles telpā izsoles sekretāram uzrāda reģistrācijas apliecību un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Dalībniekam izsniedz solīšanas karti, kuras numurs atbilst numuram izsoles Dalībnieku reģistrācijas sarakstā ierakstītajam kārtas numuram. Dalībnieks paraksta izsoles noteikumus.

8.5.  Izsoles vadītājs pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc iepriekš sastādītā reģistrācijas saraksta, kurā ir ierakstīts katra Dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, juridiskām personām pilns nosaukums un reģistrācijas numurs, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārds un uzvārds.

8.6.  Ja noteiktajā laikā uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, izsoles vadītājs pārtrauc izsoli uz vienu stundu un paziņo par to klātesošajiem Dalībniekiem, kā arī izdara atbilstošu atzīmi izsoles protokolā.

8.7.  Pēc vienas stundas izsoles vadītājs izsoles norisi atjauno neatkarīgi no tā, vai ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki. Uzskatāms, ka Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē.

8.8.  Ja uz izsoli ieradies tikai viens Dalībnieks, Komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles Dalībniekam pirkt Pašvaldības īpašumu par tā sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli, par ko izdara attiecīgu ierakstu izsoles protokolā un Dalībnieks parakstās.

8.9.  Izsoles vadītājs atklājot izsoli raksturo izsolāmo Pašvaldības īpašumu, paziņo tā sākumcenu, kā arī izsoles soli par kādu cena tiks paaugstināta –100 euro.

8.10.        Ja neviens Dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole ar augšupejošu soli ir atzīstama par nenotikušu.

8.11.        Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par vienu izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam līdz Pašvaldības īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam ir saistošs apliecinājums pirkt Pašvaldības īpašumu par nosolīto cenu.

8.12.        Dalībnieks tur paceltu solīšanas karti ar numuru, līdz izsoles vadītājs nosauc Dalībnieka numuru, solīto cenu. Izsoles sekretārs izsoles protokolā atzīmē katra Dalībnieka katru piedāvāto cenu, cenas atzīmēšanu turpina, kamēr to paaugstina.

8.13.        Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena Pašvaldības īpašums ir pārdots Dalībniekam, kas solījis augstāko cenu (turpmāk- Izsoles uzvarētājs).

8.14.        Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi piedāvā vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs turpina izsoli, paaugstinot pēdējo solīto cenu par izsoles soli. Gadījumā, ja pēc izsoles cenas palielinājuma neviens no Dalībniekiem vairs nesola, tad ar izlozi izšķir, kuram no šiem Dalībniekiem tiek ieskaitīts pēdējais solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo Dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar izsoles vadītāja parakstu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem, pieaugošā secībā. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar parakstu, uzskatāms par pirmo solītāju un izsoles uzvarētāju. Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, fiksējot to ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena Pašvaldības īpašums ir pārdots Izsoles uzvarētājam.

8.15.        Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu izsoles protokolā apliecināt tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja izsoles uzvarētājs neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš ir atteicies pirkt Pašvaldības īpašumu par nosolīto cenu. Šajā gadījumā iemaksāto nodrošinājuma summu viņam neatmaksā.

8.16.        Ja iestājas šo Noteikumu 8.14.apakšpunktā minētie apstākļi, izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu.

8.17.        Izsoles protokolu paraksta Komisija un visi izsoles Dalībnieki. Pēc izsoles protokola parakstīšanas izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu.

 

 1. 9.    Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomaksas pirkuma līguma slēgšana

9.1.  Komisija apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles.

9.2.  Izsoles rezultātus apstiprina Jelgavas pilsētas dome ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Noteikumu  10.1.punktā paredzēto maksājumu nokārtošanas.

9.3.  Ja Izsoles uzvarētājs Noteikumu 10.1.apakšpunktā noteiktajā laikā nav samaksājis noteiktos maksājumus, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Pašvaldības īpašumu. Šajā gadījumā iemaksātais nodrošinājums netiek atmaksāts.

9.4.  Ja iestājas Noteikumu 9.3.apakšpunktā minētie apstākļi, Izsoles rīkotājs par to informē Dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu. Dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot Izsoles rīkotājam par Pašvaldības īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

9.5.  Viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Izsoles uzvarētājam jāparaksta Pašvaldības īpašuma nomaksas pirkuma līgums (turpmāk-Līgums).

9.6.  Ja viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, Izsoles uzvarētājs samaksā pilnībā visu nosolīto cenu, ar viņu slēdz Pirkuma līgumu. 

 

 1. 10.    Maksājumu veikšana

10.1.        Izsoles uzvarētājs pēc izsoles saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Pašvaldības īpašumu un piecu darba dienu laikā iemaksā summu, ko veido starpība starp 10% no nosolītās cenas un nodrošinājuma. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā iesniegts kredītiestādē attiecīgais maksājumu uzdevums (kredītiestādes atzīme).

10.2.        Izsoles uzvarētājam (turpmāk-Pircējs) ir tiesības Pašvaldības īpašumu izpirkt piecos gados par nosolīto cenu (turpmāk-Līgumcena), maksājot to saskaņā ar Līguma pielikumu - Nomaksas grafiku.

10.3.        Par atlikto maksājumu Pircējs maksā sešus procentus gadā (turpmāk-Aizdevuma procents) no vēl nesamaksātās Līgumcenas daļas. Aizdevuma procentu Pircējs maksā Pašvaldības kontā vienlaicīgi ar kārtējo Līgumcenas daļas maksājumu saskaņā ar Līguma Nomaksas grafiku.

10.4.        Pircējam ir tiesības nomaksāt visu Līgumcenu vai kādu tās daļu pirms Līguma Nomaksas grafikā noteiktā termiņa.

10.5.        Līgumcenu un Aizdevuma procentu Pircējs maksā pa ceturkšņiem, iemaksas termiņš ir līdz katra atskaites ceturkšņa trešā mēneša 15.datumam. Ja maksājuma termiņš iekrīt sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, tad maksājumu veic nākamajā darba dienā.

10.6.        Par Līgumcenas un/vai Aizdevuma procenta maksājuma kavējumiem Pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto maksājumu dienu. Nokavējuma procentus iemaksā Pašvaldības kontā.

10.7.        Ja Pircējam ir no Līguma izrietošu maksājumu parāds, tad Pircēja kārtējo maksājumu, saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1843.pantu, vispirms ieskaita vēl nenomaksāto procentu dzēšanai un tikai pēc tam Līgumcenas dzēšanai.

10.8.        Pircējs apliecina, ka ir novērtējis Pašvaldības īpašuma atbilstību Līgumcenai un līdz ar to apņemas turpmāk šajā sakarā neizvirzīt nekādas pretenzijas un neprasīt Līguma atcelšanu pārmērīga zaudējuma dēļ.

10.9.        Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad maksāšanas līdzekļi ir saņemti Pašvaldības norēķinu kontā.

10.10.    Dalībniekam, kurš nav nosolījis augstāko cenu par izsolāmo Pašvaldības īpašumu vai nav ieradies uz izsoli, nodrošinājumu atmaksā desmit darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. Reģistrācijas maksu Dalībniekiem neatmaksā.

10.11.    Pretendentiem, kurus Pašvaldība nav apstiprinājusi par izsoles Dalībniekiem, nodrošinājumu un reģistrācijas maksu atmaksā desmit darba dienu laikā, skaitot no nākamās dienas pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

 

 

 1. 11.    Nenotikusi, spēkā neesoša un atkārtota izsole

11.1.        Izsole atzīstama par nenotikušu, ja Noteikumu 5.punktā norādītajā termiņā uz izsoli nav pieteicies neviens Pretendents.

11.2.        Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

11.2.1.  tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē un solīšanas, kā arī konstatēta vienošanās starp Dalībniekiem, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un rezultātus;

11.2.2.  Pašvaldības īpašumu pirkusi persona, kurai nebija tiesību piedalīties izsolē;

11.3.        Ja izsole atzīta par nenotikušu vai spēkā neesošu, var tikt rīkota atkārtota izsole.

11.4.        Ja atkārtota izsole notiek tādēļ, ka ir bijusi Noteikumu 11.2.1. apakšpunktā minētā noruna vai vienošanās, atkārtotajā izsolē nevar piedalīties tie Dalībnieki, starp kuriem ir bijusi šī noruna vai vienošanās.

 

 1. 12.    Citi noteikumi

12.1.        Pircējam īpašuma tiesības uz Pašvaldības īpašumu (tiesības reģistrēt zemesgrāmatā kā Pircēja īpašumu) rodas pēc Līgumā noteikto maksājumu samaksas pilnā apmērā.

12.2.        Līdz pilnīgai Līgumā noteikto maksājumu samaksas pilnā apmērā Pircējs nedrīkst bez Pārdevēja piekrišanas Pašvaldības īpašumu atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām.

12.3.        Pēc Līgumā noteikto naudas summu iemaksas pilnā apmērā, Pašvaldība desmit darba dienu laikā sagatavo aktu par maksājumu saistību izpildi un nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai. Pēc nostiprinājuma lūguma saņemšanas Pircējam ir tiesības iesniegt dokumentus Zemgales rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā Pašvaldības īpašuma reģistrācijai uz sava vārda. Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu vai dzēšanu zemesgrāmatā, maksā Pircējs.