Izsole: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" pārdod augošu koku koksnes kopējo krāju 1745,33 m3

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" pārdod augošu koku koksnes kopējo krāju 1745,33 m3, kas atrodas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma "Siliņu – Viskaļu mežs" sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000290542 (turpmāk – izsoles priekšmets) elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli.

shema.png

 

Sākumcena – 44 850,00 euro bez PVN, solis – 1000,00 euro bez PVN, izsoles nodrošinājums – 4485,00 euro (četri tūkstoši četri simti astoņdesmit pieci euro 00 centi) bez PVN (10% (desmit procenti) no izsolāmā priekšmeta sākumcenas).

 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 21.novembrim jāveic izsoles nodrošinājuma samaksa, ieskaitot to Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" kontā LV61UNLA0050001003121, kas atvērts AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X, ar atzīmi "Nodrošinājums elektroniskajai izsolei "Augošu koku koksne ar kopējo krāju 1745,33 m3"" un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni izsoles.ta.gov.lv, jānosūta lūgums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei "Pilsētsaimniecība" autorizēt dalību izsolē.

 

Izsoles pretendentu reģistrācija notiek no 2021.gada 1.novembra plkst.13:00 līdz 2021.gada 21.novembrim plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv

 

Izsole sākas elektronisko izsoļu vietnē izsoles.ta.gov.lv 2021.gada 1.novembrī plkst.13.00 un noslēdzas 2021.gada 1.decembrī plkst.13.00.

 

Elektroniskās izsoles noteikumi

Novērtējumi

Pirkuma līgums

Cirsmu saraksts