Izsoles noteikumi zemesgabala apbūves tiesībām Zālītes ielā 2, Jelgavā

1. Vispārīgais jautājums

Šie izsoles noteikumi (turpmāk-Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta Jelgavas pilsētas pašvaldībai (turpmāk-Pašvaldība) piederošas zemes vienības daļas Zālītes ielā 2, Jelgavā apbūves tiesība.

 

2. Zemesgabala raksturojums

2.1. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0900 017 0375 Zālītes ielā 2, Jelgavā daļa (turpmāk – Zemesgabals) ir neapbūvēta un tās platība ir 15000 m2 (skice – 1.pielikumā).

2.2. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumu 2009.–2021.gadam Zemesgabals atrodas dabas un apstādījumu teritorijā (DA1), tā galvenais izmantošanas veids - kapsētas un to funkcionēšanai nepieciešamās būves un infrastruktūra.

2.3. Zemesgabala platība un apgrūtinājumi tiks precizēti pēc uzmērīšanas.

 

3. Īpašuma tiesības

3.1. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0900 017 0375 Zālītes ielā 2, Jelgavā, kuras sastāvā ietilpst Zemesgabals,  ierakstīta Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000208712 uz Pašvaldības vārda (turpmāk-Nodalījums).

3.2. Lietu tiesības, kas apgrūtina Zemesgabalu, saskaņā ar ierakstu zemesgrāmatas Nodalījumā:

3.2.1. aizsargjosla gar atklātu grāvi;

3.2.2. Staltplača kapsētas aizsargjosla;

3.2.3. elektrisko tīklu 330 kV gaisvadu līnijas aizsargjosla.

 

4. Izsoles rīkotājs un mērķis

4.1. Izsoli rīko Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija (turpmāk-Komisija) atbilstoši Noteikumiem, izsoles gaitu protokolē Komisijas sekretārs, izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs.

4.2. Izsoles mērķis ir noteikt apbūves tiesīgo, kurš piedāvā  augstāko apbūves tiesības maksu gadā. 

 

5. Izsoles objekts un apbūves tiesības nosacījumi

5.1. Zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanas veids – Zemesgabala apbūves tiesības piešķiršana rakstiskā izsolē.

5.2. Tiek izsolīta Zemesgabala apbūves tiesība krematorijas – sēru nama, kolumbārija un to funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju izbūvei (turpmāk – Objekts).

5.3. Objekta būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšanas dienas.

5.4. Objekts jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā no apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšanas dienas.

5.5. Apbūves tiesība tiek piešķirta uz 30 gadiem no apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšanas dienas.

5.6. Apbūves tiesību nedrīkst atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām.

5.7. Apbūves tiesīgā noteikšanas veids - rakstiska izsole.   

5.8. Izsoles sākumcena - apbūves tiesības maksa gadā bez pievienotās vērtības nodokļa 135 euro (viens simts trīsdesmit pieci euro). Pretendenta piedāvātā apbūves tiesības maksa nedrīkst būt vienāda vai mazāka par izsoles sākumcenu. Papildus apbūves tiesības maksai apbūves tiesīgajam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktos nodokļus un nodevas.

5.9. Izsoles reģistrācijas maksa 50 euro (piecdesmit euro).

5.10. Apbūves tiesību būvēt un lietot Objektu iegūs izsoles dalībnieks, kurš piedāvās augstāko apbūves tiesības maksu gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un atbildīs visām Noteikumu prasībām.

5.11. Pēc Noteikumu apstiprināšanas Pašvaldība ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles publicē sludinājumu par Zemesgabala apbūves tiesības izsoli oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” un ievieto sludinājumu Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

 

6. Informācijas publicēšanas kārtība un Zemesgabala apskate

6.1. Pretendents ar Noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, 131.kab., Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no plkst.13.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.08.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst.08.00 līdz 12.00.

6.2. Pretendentam Noteikumi un visi saistītie dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē www.jelgava.lv sadaļā “Pašvaldība”.

6.3. Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par izsoli – Pašvaldības īpašumu pārvaldes galvenais speciālists nekustamo īpašumu jautājumos Ainārs Buse, tālrunis: 63005559, e-pasts: Ainars.Buse@dome.jelgava.lv.

6.4. Zemesgabals ir brīvi pieejams apskatei.

 

7.   Piedāvājumu iesniegšana

7.1. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 1.marta plkst.17.00, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā.

7.2. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai ar kurjerpastu un tam jābūt nogādātam 9.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.

7.3. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to piereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam.

 

8. Iesniedzamie dokumenti dalībai izsolē

8.1. Piedāvājumā iesniedz šādus dokumentus:

8.1.1. pieteikumu izsolei (2.pielikums);

8.1.2.  finanšu piedāvājumu (3.pielikums);

8.1.3. ja piedāvājumu paraksta persona, kurai Uzņēmumu reģistrā nav norādītas pretendenta pārstāvības tiesības, jāpievieno attiecīgs pilnvarojums;

8.1.4. perspektīvā Objekta izvietojuma vizualizācija;

8.1.5. dokumenta kopiju, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu, kura ir ieskaitīta AS “SEB banka” kontā Nr. LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot “Reģistrācijas maksa par zemesgabala Zālītes ielā 2, Jelgavā, apbūves tiesības izsoli” (par maksājuma veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā attiecīgais maksājuma uzdevums ir iesniegts kredītiestādē (kredītiestādes atzīme)).

8.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā, kas apstiprināts saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

8.3. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, pretendenta zīmoga nospiedumam (ja tādu lieto) un tās personas parakstam, kura paraksta pieteikumu.

8.4. Papildinformācija par būvējamo objektu – bukleti, brošūras – var tikt iesniegti neiesietā veidā.

8.5. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu šajā izsolē.

8.6. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija.

8.7. Piedāvājuma oriģināls un kopija jāievieto slēgtā iesaiņojumā. Uz iesaiņojuma jānorāda “Zemesgabala Zālītes ielā 2, Jelgavā, apbūves tiesības izsole”, pretendenta vārds, uzvārds, nosaukums, adrese, uzraksts “Neatvērt līdz 2021.gada 1.marta plkst.17.00”.

8.8. Izvērtētais piedāvājums pretendentam atpakaļ netiek atdots.

8.9. Ziņas par pretendentu un to skaitu netiek izpaustas līdz izsoles sākumam.

 

9.  Prasības pretendentam

9.1. Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas.

9.2. Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu.

9.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro).

9.4. Pretendentu, kurš nav izpildījis Noteikumu 10. un 11. punkta prasības, neiekļauj izsoles dalībnieku sarakstā un tas nepiedalās izsolē.

9.5. Komisija ir tiesīga pārbaudīt pretendenta dokumentos sniegto ziņu patiesumu un, ja tiek atklāts, ka pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un nepieļauj viņa dalību izsolē.

 

10. Izsoles norise

10.1. Piedāvājumu atvēršana notiks pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2021.gada 1.martā plkst.18.00 Jelgavas pilsētas domes konferenču zālē Lielajā ielā 11, Jelgavā Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tos atver iesniegšanas secībā.

10.2. Izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs.

10.3. Komisijas priekšsēdētājs paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta un sākusies izsole.

10.4. Norādītajā rakstiskas izsoles stundā izsoles rīkotājs pārbauda tās dienas pastu un noskaidro, vai reģistrētie izsoles dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegtie, ne arī ar kurjerpastu atsūtītie piedāvājumi. Komisija izsoles dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās visi komisijas locekļi. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

10.5. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles rīkotājs no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto apbūves tiesības maksas sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko piedāvāto apbūves tiesības maksu un personu, kas to nosolījusi – izsoles uzvarētāju. Par to tiek sastādīts protokols.

10.6. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko maksu, izsoles rīkotājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus finanšu piedāvājumus (3.pielikums) no personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko maksu.

10.7. Ja uz Zemesgabala apbūves tiesību pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, apbūves tiesību iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks, ja viņa piedāvājums atbilst visām Noteikumu prasībām.

 

11.  Apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšana un citi noteikumi

11.1. Komisija apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles.

11.2. Jelgavas pilsētas dome ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles rezultātus.

11.3. Viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas izsoles uzvarētājam ar Pašvaldību ir jānoslēdz apbūves tiesības piešķiršanas līgums (4.pielikums) un jāstājas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaitē.  

11.4. Gadījumā, ja līgums par apbūves tiesības piešķiršanu netiek noslēgts, apbūves tiesību tiks piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir piedāvājis nākošo augstāko apbūves tiesības maksu un kura piedāvājums atbilst visām Noteikumu prasībām.

11.5. Nākamais izsoles dalībnieks savu piekrišanu līguma par apbūves tiesības piešķiršanu slēgšanai dod 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja izsoles dalībnieks piekrīt slēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu par paša nosolīto augstāko apbūves tiesības maksu, tas jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Jelgavas pilsētas domes lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas.

11.6. Gadījumā, ja līgums par apbūves tiesības piešķiršanu netiek noslēgts, izsole tiek atzīta par nenotikušu.

11.7. Pašvaldība ar saviem finanšu līdzekļiem nepiedalās Objektam nepieciešamās infrastruktūras (komunikāciju) izbūvē.

 

12. Komisijas tiesības un pienākumi

12.1. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus un pieprasīt izsoles dalībniekam iesniegt precizējošu informāciju.

12.2. Komisija ir tiesīga pārtraukt izsoli jebkurā brīdī, ja tam ir objektīvs pamatojums.

12.3. Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

12.4. Strīdus, kas radušies sakarā ar šīs izsoles Noteikumu piemērošanu, izšķir Jelgavas pilsētas dome.

12.5. Jelgavas pilsētas domes lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu viena mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

1. pielikums Shēma

2. pielikums Pieteikums

3. pielikums Finanšu piedāvājums

4. pielikums Līgums