Izsoles noteikumi zemesgabalam Ziediņu ceļam 1A, Jelgavā

1. Vispārīgais jautājums

Šie izsoles noteikumi (turpmāk-Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek pārdots izsolē Jelgavas pilsētas pašvaldībai (turpmāk-Pašvaldība) piederošs zemesgabals Ziediņu      ceļā 1A, Jelgavā, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Civillikumu.

 

2. Zemesgabala raksturojums

2.1. Zemesgabals 17828 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 09000280278 Ziediņu ceļā 1A, Jelgavā (turpmāk - Zemesgabals).

2.2. Zemesgabala izmantošanas veids ir ražošanas objektu apbūve.

 

3. Īpašuma tiesības

3.1. Zemesgabals ierakstīts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000182440 ar kadastra Nr.09000280278 uz Pašvaldības vārda (turpmāk-Nodalījums).

3.2. Lietu tiesības, kas apgrūtina Zemesgabalu, saskaņā ar ierakstu Nodalījumā:

3.2.1. nostiprināta nomas tiesība uz visu nekustamo īpašumu līdz 2024.gada 26.jūlijam,  nomnieks - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evopipes", reģistrācijas Nr.50003728871;

3.2.2. zemes applūšanas risks (1,7828 ha);

3.2.3. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos no 20kV līdz 110kV (0,1157 ha);

3.2.4. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos no 20kV līdz 110kV (0,135 ha);

3.2.5. aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos līdz 20kV (0,0036 ha);

3.2.6. aizsargjoslas teritorija ap valsts ģeodēzisko atbalsta punktu (platība 0,0028 ha).

 

4. Zemesgabala pārdošanas pamatprincipi

4.1. Atsavināšanas veids - pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

4.2. Izsoles sākumcena (turpmāk-Sākumcena) 88400 euro.

4.3. Izsoles solis - 500euro.

4.4. Izsoles nodrošinājums - 8840 euro.

4.5. Reģistrācijas maksa - 50 euro.

4.6. Maksimālais nomaksas termiņš - pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

4.7. Pēc Noteikumu apstiprināšanas Pašvaldība ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles publicē sludinājumu par Zemesgabala izsoli oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", laikrakstā "Jelgavas Vēstnesis", kā arī ievieto sludinājumu Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

 

5. Pieteikšanās termiņš

Izsoles pretendents vai viņa pilnvarotā persona (turpmāk-Pretendents) uz Zemesgabala izsoli var pieteikties līdz 2021. gada 20. maija pulksten 16.

 

6. Izsoles rīkotājs

Izsoli rīko Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija (turpmāk-Komisija) atbilstoši Noteikumiem, izsoles gaitu protokolē Komisijas sekretārs, izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs.

 

7. Pretendentu reģistrācijas kārtība

7.1. Pretendents iesniedz Pašvaldībai (Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302.kabinetā, tālrunis 63005559) Noteikumu 7.4.punktā noteiktos dokumentus pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" sludinājumā norādītajā termiņā.

7.2. Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem iegūt nekustamo īpašumu Latvijas Republikā.

7.3. Līdz reģistrācijai Pretendentam jāiemaksā pirkuma nodrošinājums 8840 euro (t.i. 10 % apmērā no Sākumcenas) un reģistrācijas maksa 50 euro, kuru ieskaita AS "SEB banka" Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot “Pirkuma nodrošinājums un reģistrācijas maksa par zemesgabala Ziediņu ceļā 1A, Jelgavā, izsoli”. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā izsoles dalībnieks ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājuma uzdevumu (kredītiestādes atzīme).

7.4. Pretendents, kurš vēlas reģistrēties uz izsoli, iesniedz šādus dokumentus:

7.4.1. fiziska persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu:

7.4.1.1. pieteikumu par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Zemesgabalu saskaņā ar Noteikumiem;

7.4.1.2. pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinoša dokumenta – pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu);

7.4.1.3. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājuma un reģistrācijas maksas samaksu.

7.4.2. juridiska persona:

7.4.2.1. pieteikumu par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Zemesgabalu saskaņā ar Noteikumiem;

7.4.2.2. pilnvarotās personas pārstāvību apliecinošu dokumentu;

7.4.2.3. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājuma un reģistrācijas maksas samaksu.

7.5. Pretendentam, kurš ir izpildījis Noteikumu 7.4.punkta prasības, izsniedz reģistrācijas apliecību un reģistrē kā izsoles dalībnieku (turpmāk - Dalībnieks).

7.6. Reģistrācijas apliecībā norāda šādas ziņas:

7.6.1. Dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai juridiskas personas pilnu nosaukumu un reģistrācijas numuru;

7.6.2. pilnvarotās personas vai pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu;

7.6.3. Dalībnieka deklarētās dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;

7.6.4. izsolāmā Zemesgabala adresi;

7.6.5. izsoles norises vietu un laiku;

7.6.6. atzīmi par nodrošinājuma un reģistrācijas maksas samaksu;

7.6.7. Dalībnieka reģistrācijas apliecības izdošanas datumu un laiku.

7.7. Visiem Dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Pašvaldības rīcībā esošiem Zemesgabala dokumentiem, kuri raksturo tā tehniskos rādītājus, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju par Zemesgabalu.

7.8. Pretendents netiek reģistrēts, ja:

7.8.1. nav iestājies vai ir jau beidzies Pretendentu reģistrācijas termiņš;

7.8.2. nav iesniegti 7.4.punktā minētie dokumenti.

 

8. Izsoles kārtība

8.1. Izsole notiek, ja uz izsoli ieradušies, ne mazāk par diviem izsoles Dalībniekiem. Zemesgabala izsole notiks 2021. gada 24. maijā pulksten 18.15 Lielajā ielā 11, 207.telpā.

8.2. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens Dalībnieks, kurš ir izpildījis Noteikumu nosacījumus, izsoli Noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajā datumā nerīko un Zemesgabalu pārdod vienīgajam Dalībniekam par izsoles sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli.

8.3. Dalībnieks, tā pārstāvis vai tā pilnvarotā persona pie ieejas izsoles telpā izsoles sekretāram uzrāda reģistrācijas apliecību un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Dalībniekam izsniedz solīšanas karti, kuras numurs atbilst numuram izsoles Dalībnieku reģistrācijas sarakstā ierakstītajam kārtas numuram. Dalībnieks paraksta Noteikumus.

8.4. Izsoles vadītājs pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta, kurā ir ierakstīts katra Dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, juridiskām personām pilns nosaukums, reģistrācijas datums un laiks, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārds un uzvārds.

8.5. Ja noteiktajā laikā uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, izsoles vadītājs pārtrauc izsoli uz vienu stundu un paziņo par to klātesošajiem Dalībniekiem, kā arī izdara atbilstošu atzīmi izsoles protokolā.

8.6. Pēc vienas stundas izsoles vadītājs izsoles norisi atjauno neatkarīgi no tā, vai ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki. Uzskatāms, ka Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē.

8.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens Dalībnieks, Komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles Dalībniekam pirkt Zemesgabalu par tā sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli, par ko izdara attiecīgu ierakstu izsoles protokolā un Dalībnieks parakstās.

8.8. Izsoles vadītājs atklājot izsoli raksturo izsolāmo Zemesgabalu, paziņo tā Sākumcenu, kā arī izsoles soli par kādu cena tiks paaugstināta –500 euro.

8.9. Ja neviens Dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole soli ir atzīstama par nenotikušu.

8.10. Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, tā apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par vienu izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam ir saistošs apliecinājums pirkt Zemesgabalu par nosolīto cenu.

8.11. Dalībnieks tur paceltu solīšanas karti ar numuru, līdz izsoles vadītājs nosauc Dalībnieka numuru, solīto cenu. Izsoles sekretārs izsoles protokolā fiksē katra Dalībnieka katru piedāvāto cenu, cenas  fiksēšanu turpina, kamēr tā tiek paaugstināta.

8.12. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena Zemesgabals ir pārdots Dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu (turpmāk- Izsoles uzvarētājs).

8.13. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi piedāvā vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs turpina izsoli, paaugstinot pēdējo solīto cenu par izsoles soli. Gadījumā, ja pēc izsoles cenas palielinājuma neviens no Dalībniekiem vairs nesola, tad ar izlozi izšķir, kuram no šiem Dalībniekiem tiek ieskaitīts pēdējais solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo Dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar izsoles vadītāja parakstu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem, pieaugošā secībā. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar parakstu, uzskatāms par pirmo solītāju un Izsoles uzvarētāju. Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, fiksējot to ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena Zemesgabals ir pārdots Izsoles uzvarētājam.

8.14. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu apliecināt izsoles protokolā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš ir atteicies pirkt Zemesgabalu par nosolīto cenu. Šajā gadījumā iemaksāto nodrošinājuma summu viņam neatmaksā.

8.15. Ja iestājas šo noteikumu 8.14.apakšpunktā minētie apstākļi, izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

8.16. Izsoles protokolu paraksta Komisijas locekļi un visi izsoles Dalībnieki. Pēc izsoles protokola parakstīšanas izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu.

 

9. Izsoles rezultātu apstiprināšana un nomaksas pirkuma līguma slēgšana

9.1. Komisija apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles.

9.2. Izsoles rezultātus apstiprina Jelgavas pilsētas dome ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Noteikumu  10.1.punktā paredzēto maksājumu nokārtošanas.

9.3. Ja Izsoles uzvarētājs Noteikumu 10.1.apakšpunktā noteiktajā laikā nav samaksājis noteiktos maksājumus, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Zemesgabalu. Šajā gadījumā iemaksātais nodrošinājums netiek atmaksāts.

9.4. Ja iestājas Noteikumu 9.3.apakšpunktā minētie apstākļi, Izsoles rīkotājs par to informē Dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu. Dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot Izsoles rīkotājam par Zemesgabala pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.

9.5. Viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Izsoles uzvarētājam jāparaksta Zemesgabala nomaksas pirkuma līgums (turpmāk-Līgums).

9.6. Ja viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, Izsoles uzvarētājs samaksā pilnībā visu nosolīto cenu, ar viņu slēdz Zemesgabala pirkuma līgumu. 

 

10. Maksājumu veikšana

10.1. Izsoles uzvarētājs pēc izsoles saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Zemesgabalu un piecu darba dienu laikā iemaksā summu, ko veido starpība starp 10% no nosolītās cenas un nodrošinājuma. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā iesniegts kredītiestādē attiecīgais maksājumu uzdevums (kredītiestādes atzīme).

10.2. Izsoles uzvarētājam (turpmāk-Pircējs) ir tiesības Zemesgabalu izpirkt piecos gados par nosolīto cenu (turpmāk-Līgumcena), maksājot to saskaņā ar Līguma pielikumu - Nomaksas grafiku.

10.3. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā sešus procentus gadā (turpmāk-Aizdevuma procents) no vēl nesamaksātās Līgumcenas daļas. Aizdevuma procentu Pircējs maksā Pašvaldības kontā vienlaicīgi ar kārtējo Līgumcenas daļas maksājumu saskaņā ar Līguma Nomaksas grafiku.

10.4. Pircējam ir tiesības nomaksāt visu Līgumcenu vai kādu tās daļu pirms Līguma Nomaksas grafikā noteiktā termiņa.

10.5. Līgumcenu un Aizdevuma procentu Pircējs maksā pa ceturkšņiem, iemaksas termiņš ir līdz katra atskaites ceturkšņa trešā mēneša 15.datumam. Ja maksājuma termiņš iekrīt sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, tad maksājumu veic nākamajā darba dienā.

10.6. Par Līgumcenas un/vai Aizdevuma procenta maksājuma kavējumiem Pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto maksājumu dienu. Nokavējuma procentus iemaksā Pašvaldības kontā.

10.7. Ja Pircējam ir no Līguma izrietošu maksājumu parāds, tad Pircēja kārtējo maksājumu, saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1843.pantu, vispirms ieskaita vēl nenomaksāto procentu dzēšanai un tikai pēc tam Līgumcenas dzēšanai.

10.8. Pircējs apliecina, ka ir novērtējis Zemesgabala atbilstību Līgumcenai un līdz ar to apņemas turpmāk šajā sakarā neizvirzīt nekādas pretenzijas un neprasīt Līguma atcelšanu pārmērīga zaudējuma dēļ.

10.9.   Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad maksāšanas līdzekļi ir saņemti Pašvaldības norēķinu kontā.

10.10. Dalībniekam, kurš nav nosolījis augstāko cenu par izsolāmo Zemesgabalu vai nav ieradies uz izsoli, nodrošinājumu atmaksā desmit darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. Reģistrācijas maksu Dalībniekiem neatmaksā.

10.11. Pretendentiem, kuri nav reģistrējušies Pašvaldībā  kā izsoles Dalībnieki, kā arī Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājumu un reģistrācijas maksu atmaksā desmit darba dienu laikā no izsoles dienas.  

 

 

11. Nenotikusi, spēkā neesoša un atkārtota izsole

11.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja Noteikumu 5.punktā norādītajā termiņā uz izsoli nav pieteicies neviens Pretendents.

11.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:

11.2.1. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē un solīšanas, kā arī konstatēta vienošanās starp Dalībniekiem, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un rezultātus;

11.2.2.  Zemesgabalu pirkusi persona, kurai nebija tiesību piedalīties izsolē.

11.3. Ja izsole atzīta par nenotikušu vai spēkā neesošu, var tikt rīkota atkārtota izsole.

11.4. Ja atkārtota izsole notiek tādēļ, ka ir bijusi Noteikumu 11.2.1. apakšpunktā minētā noruna vai vienošanās, atkārtotajā izsolē nevar piedalīties tie Dalībnieki, starp kuriem ir bijusi šī noruna vai vienošanās.

 

12. Citi noteikumi

12.1. Pircējam īpašuma tiesības uz Zemesgabalu (tiesības reģistrēt zemesgrāmatā kā Pircēja īpašumu) rodas pēc Līgumā noteikto maksājumu samaksas pilnā apmērā.

12.2. Līdz pilnīgai Līgumā noteikto maksājumu samaksas pilnā apmērā Pircējs nedrīkst bez Pārdevēja piekrišanas Zemesgabalu atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām.

12.3. Pēc Līgumā noteikto naudas summu iemaksas pilnā apmērā, Pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā sagatavo aktu par maksājumu saistību izpildi un nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatai. Pēc nostiprinājuma lūguma saņemšanas Pircējam ir tiesības iesniegt dokumentus Zemgales rajona tiesai Zemesgabala reģistrācijai uz sava vārda. Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu vai dzēšanu zemesgrāmatā, maksā Pircējs.

12.4. Strīdus, kas radušies sakarā ar šīs izsoles Noteikumu piemērošanu, izšķir Jelgavas pilsētas dome.

12.5. Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu viena mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.