Rezultāti - Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu

  1. Izsoles priekšmets: nestandarta malka ar apjomu 51 m3, kas atrodas JPPI „Pilsētsaimniecība" noliktavā Dobeles šosejā 4A, Jelgavā.
  2. Izsole notiks 2019.gada 13.novembrī plkst.10.00 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14.kabinetā.
  3. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
  4. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI „Pilsētsaimniecība" Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6.kabinetā vai mājas lapā www.jelgava.lv sadaļā „Sludinājumi" un www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā „Iepirkumi un izsoles".
  5. Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2019.gada 12.novembrim, iepriekš sazinoties ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.
  6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums personīgi jāiesniedz 2019.gada 13.novembrī plkst.10.00 JPPI „Pilsētsaimniecība", Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14.kabinetā.
  7. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 260,00 euro.
  8. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 26,00 euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI „Pilsētsaimniecība"– AS SEB banka, konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi „Nestandarta malka 51 m3".
  9. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Izsoles noteikumi

Fotomateriāls

Rezultāti