Rezultāti - Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu

1.  Izsoles priekšmets: kokmateriāli 197,10 m3 apjomā, kas atrodas Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamajā īpašumā "Siliņu–Viskaļu mežs" ar kadastra apzīmējumu09000290601.

 

2.  Izsole notiks 2019. gada 18. decembrī pulksten 10 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14. kabinetā.

 

3.  Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 

4.  Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI "Pilsētsaimniecība" Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6. kabinetā vai mājas lapā www.jelgava.lv sadaļā "Sludinājumi" un www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā "Iepirkumi un izsoles".

 

5.  Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2019. gada 17. decembrim, iepriekš sazinoties ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.

 

6.  Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums personīgi jāiesniedz 2019. gada 18. decembrī pulksten 10 JPPI "Pilsētsaimniecība", Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14. kabinetā.

 

7.  Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 7 800,00 euro.

 

8.  Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 780,00 euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI "Pilsētsaimniecība" – AS SEB banka, konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi "Kokmateriālu 197,10 m3 apjomā izsoles nodrošinājums".

 

9.  Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

 

 

Izsoles noteikumiRezultāti