Rezultāti - Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu

1.  Izsoles priekšmets: sauso un vēja gāzto koku koksne ar kopējo krāju 43,00 m3, kas atrodas Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumos: "Kārniņu mežs" sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000370167, "Šūmaņu mežs" sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000310006 un "Lediņu mežs" sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000370161.

 

2.  Izsole notiks 2020. gada 12. februārī plkst. 10.00 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14. kabinetā.

 

3.  Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 

4.  Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI "Pilsētsaimniecība" Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6. kabinetā vai mājas lapā www.jelgava.lv sadaļā "Sludinājumi" un www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā "Iepirkumi un izsoles".

 

5.  Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2020. gada 11. februārim, iepriekš sazinoties ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.

 

6.  Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums personīgi jāiesniedz 2020. gada 12. februārī plkst. 10.00 JPPI "Pilsētsaimniecība", Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 14. kabinetā.

 

7.  Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 430,00 euro.

 

8.  Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 43,00 euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI "Pilsētsaimniecība" – AS SEB banka, konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi: "Sauso un vēja gāzto koku koksne ar kopējo krāju 43 m3".

 

9.  Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

 

Izsoles noteikumiRezultāti