REZULTĀTI Neapbūvētas zemes vienības daļas 50 m2 platībā Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsoles noteikumi

Nomas objekta adrese: Akadēmijas ielā 1, Jelgavā

 

Kadastra Nr.: 09000060071

 

Izmantošanas veids: Velosipēdu nomas punkta izveide, velonomas pakalpojuma nodrošināšana

 

Izsoles nosacītā nomas maksa: EUR 384 (trīs simti astoņdesmit četri euro) , neieskaitot PVN, gadā

 

Iznomāšanas termiņš: 3 gadi

 

Izsoles veids, datums, laiks, vieta: Rakstiska izsole 07.03.2019. plkst.15:30 Akadēmijas ielā 1, Jelgavā

 

Iznomātājs: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” 

 

Termiņš un vieta pieteikuma iesniegšanai: Pieteikumi jāiesniedz līdz 2019.gada 7.marta plkst. 15:00, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” Lielā ielā 5, Jelgavā.

 

Izsoles nolikums un nomas līguma projekts: Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”, Lielajā ielā 5, Jelgavā, pirmdienās no plkst.13:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

 

Objekta apskate: Zemesgabals ir brīvi pieejams apskatei.

 

Līguma noslēgšanas termiņš un nosacījumi: Saskaņā ar Nolikumu.

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: Nomas objekts tiek iznomāts bez izpirkuma tiesībām, bez tiesībām to atsavināt, dāvināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām un bez tiesībām nodot to apakšnomā. Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

 

PieteikumsFinanšu piedāvājumsIzsoles noteikumi RezultātiPaziņojums:

 

12.03.2019 ir saņemts nomnieka Ronalda Siliņa iesniegums par Zemes nomas līguma laušanu. Tā kā norādītajā termiņā neviens cits pretendents nebija pieteicies, Neapbūvētas zemes vienības daļas 50 m2 platībā Akadēmijas ielā 1, Jelgavā, nomas tiesību izsole izbeigta.