Paziņojums par cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11a, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2i, nomas tiesības izsoli

1.    Vispārīgais jautājums

Šie izsoles noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nomas tiesība.

 

2.    Iznomājamā objekta raksturojums

2.1. Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība)  ir īstenojusi ERAF līdzfinansēto projektu Nr. 5.6.2.0/19/I/022 “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1. kārta” un izbūvējusi cieto segumu laukumu 10346 m2 platībā (turpmāk – Objekts, 1.pielikums – Objekta atrašanās vietas shēma).

2.2. Objekts atrodas uz pašvaldībai piederošiem nekustamajiem īpašumiem – zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I  (turpmāk - Zemesgabali).

2.3.       Cieto segumu laukums plānots materiālu novietošanas laukuma vai autostāvlaukuma izmantošanai.

 

3.    Zemesgabalu īpašuma tiesības

3.1. Zemesgabali ierakstīti Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos uz Pašvaldības vārda:

3.1.1. nodalījuma Nr. 100000276568 - Neretas iela 11A, Jelgava (kadastra numurs 09000150226, kadastra apzīmējums 09000150226, platība 3481 m2);

3.1.2. nodalījuma Nr. 6259 - Neretas iela 13, Jelgava (kadastra numurs 09000150210, kadastra apzīmējums 09000150210, platība 1551 m2);

3.1.3. nodalījuma Nr. 100000553807 - Neretas iela 15, Jelgava (kadastra numurs 09000150302, kadastra apzīmējums 09000150296, platība 3440 m2);

3.1.4. nodalījuma Nr. 3025 – Rubeņu ceļš 2I, Jelgava (kadastra numurs 09000150169, kadastra apzīmējums 09000150304, platība 3662 m2).

 

4.    Izsoles rīkotājs un mērķis

4.1. Izsoli rīko Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Izsoles komisija (turpmāk - Komisija) atbilstoši Noteikumiem, izsoles gaitu protokolē Komisijas sekretārs, izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs.

4.2. Izsoles mērķis ir noteikt izsoles uzvarētāju, kurš piedāvā augstāko nomas tiesības maksu par Objektu mēnesī. 

 

5.    Objekta nomas tiesības un izsoles nosacījumi

5.1.  Tiek izsolīta Objekta nomas tiesība.

5.2. Objekta nomas tiesības piešķiršanas veids – mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

5.3. Izsoles sākumcena (turpmāk - Sākumcena) - 6200,00 euro (seši tūkstoši divi simti euro, 00 centi) mēnesī.

5.4. Izsoles solis 100,00 euro (viens simts euro, 00 centi).

5.5. Izsoles reģistrācijas maksa 100,00 euro (viens simts euro, 00 centi).

5.6. Objekta nomas termiņš – 30 (trīsdesmit) gadi.

5.7. Papildus Objekta nomas tiesības maksai, nomas tiesīgajam jāmaksā Zemesgabalu (par platību 10346 m2) nomas maksa 1,5 % apmērā no Zemesgabalu kadastrālās vērtības, kā arī ar Zemesgabaliem un Objektu tieši saistītos normatīvajos aktos noteiktos nodokļus un nodevas.

 

6.    Informācijas publicēšanas kārtība un Zemesgabala apskate

6.1. Pēc Noteikumu apstiprināšanas Pašvaldība ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles publicē sludinājumu par Objekta nomas tiesības izsoli oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievieto sludinājumu Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

6.2. Pretendentam Noteikumi un visi saistītie dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē www.jelgava.lv sadaļā “pašvaldība/sludinājumi”.

6.3. Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par izsoli – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes galvenais speciālists īpašumu jautājumos Ainārs Buse, tālrunis: 63005559, e-pasts: ainars.buse@jelgava.lv .

6.4. Zemesgabali ir brīvi pieejams apskatei.

 

7.    Pieteikšanās termiņš un Pretendentu reģistrācijas kārtība

7.1. Pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” pretendents vai viņa pilnvarotā persona (turpmāk - Pretendents) Noteikumu 8. punktā noteiktos dokumentus līdz 2022. gada 19. jūlijam pulksten 16 var iesūtīt pa pastu, iesniegt Pašvaldībā (Lielā iela 11, Jelgava, pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 63005522, 63005537) vai elektroniski (elektroniskais dokuments jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu) nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@jelgava.lv.

7.2. Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem iegūt nekustamo īpašumu Latvijas Republikā.

7.3. Pirms Noteikumu 8. punktā noteikto dokumentu iesūtīšanas vai iesniegšanas Pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa 100,00euro (viens simts euro, 00 centi), kuru ieskaita AS “SEB banka” Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas valstspilsētas domes administrācijas Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot “Izsoles reģistrācijas maksa par nomas tiesības izsoli”. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā izsoles dalībnieks ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājuma uzdevumu (kredītiestādes atzīme).

 

8.        Iesniedzamie dokumenti dalībai izsolē

8.1. Pretendentam jāiesniedz šādus dokumentus:

8.1.1. pieteikumu izsolei (2.pielikums);

8.1.2. ja piedāvājumu paraksta persona, kurai Uzņēmumu reģistrā nav norādītas Pretendenta pārstāvības tiesības, jāpievieno attiecīgs pilnvarojums;

8.1.3. dokumenta kopiju, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu.

8.2. Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā, kas apstiprināts saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

8.3. Dokumenti jāiesniedz ar sanumurētām lapām, cauraukloti, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, pretendenta zīmoga nospiedumam (ja tādu lieto) un tās personas parakstam, kura paraksta pieteikumu.

8.4. Dokumenti jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu šajā izsolē.

8.5. Pēc pieteikuma saņemšanas, Komisija pārbauda tā atbilstību Noteikumu nosacījumiem. Pretendentu, kurš ir izpildījis Noteikumu prasības, reģistrē kā izsoles dalībnieku (turpmāk - Dalībnieks) un līdz 2022. gada 22. jūlijam uz viņa norādīto pasta adresi un/vai e-pastu nosūta reģistrācijas apliecību.

8.6. Izvērtētais piedāvājums pretendentam atpakaļ netiek atdots.

8.7. Ziņas par pretendentu un to skaitu netiek izpaustas līdz izsoles sākumam.

 

9.    Prasības pretendentam

9.1. Pretendentam nav uzsākts vai pasludināts tā tiesiskās aizsardzības process vai maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu.

9.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150,00 euro.

9.3. Pretendentu, kurš neatbilst Noteikumu 9.1. un 9.2. punktu prasībām, neiekļauj Dalībnieku sarakstā un tas nepiedalās izsolē.

9.4. Komisija ir tiesīga pārbaudīt Pretendenta dokumentos sniegto ziņu patiesumu un, ja tiek atklāts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņu svītro no Dalībnieku saraksta un nepieļauj viņa dalību izsolē.

9.5. Pretendentam, kā arī Dalībniekam, kurš būtu atzīstams par uzvarētāju, pārbauda vai attiecībā uz Pretendentu un Dalībnieku, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu un Dalībnieku darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, ievērojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Ja attiecībā uz Pretendentu un Dalībnieku vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, Pretendents un Dalībnieks tiks izslēgts no turpmākās dalības izsolē un netiks atzīts par uzvarētāju.

9.6. Noteikumu 9.5. apakšpunktā minēto sankciju pārbaudi izsoles komisija veic publiski pieejamās interneta vietnēs: http://sankcijas.fid.gov.lv/; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/; https://www.sanctionsmap.eu/#/main.

 

10.    Izsoles norise

10.1.   Izsole notiek, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus.

10.2.  Objekta izsole notiks 2022. gada 25. jūlijā pulksten 16  Jelgavā, Lielajā ielā 11, 207.telpā.

10.3. Izsole notiek, ja uz izsoli ieradušies ne mazāk par diviem izsoles Dalībniekiem.

10.4. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens Dalībnieks, kurš ir izpildījis Noteikumu nosacījumus, izsoli Noteikumu 10.2. punktā minētajā datumā nerīko un Objekta nomas tiesību iegūst vienīgais Dalībnieks par izsoles Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli.

10.5. Dalībnieks, tā pārstāvis vai tā pilnvarotā persona pie ieejas izsoles telpā izsoles sekretāram uzrāda reģistrācijas apliecību un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Dalībniekam izsniedz solīšanas karti, kuras numurs atbilst numuram izsoles Dalībnieku reģistrācijas sarakstā ierakstītajam kārtas numuram. Dalībnieks paraksta Noteikumus.

10.6. Izsoles vadītājs pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta, kurā ir ierakstīts katra Dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, juridiskām personām pilns nosaukums, reģistrācijas datums un laiks, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārds un uzvārds.

10.7. Ja noteiktajā laikā uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, izsoles vadītājs pārtrauc izsoli uz vienu stundu un paziņo par to klātesošajiem Dalībniekiem, kā arī izdara atbilstošu atzīmi izsoles protokolā.

10.8. Pēc vienas stundas izsoles vadītājs izsoles norisi atjauno neatkarīgi no tā, vai ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki. Uzskatāms, ka Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē.

10.9. Ja uz izsoli ieradies tikai viens Dalībnieks, Komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles Dalībniekam iegūt Objekta nomas tiesību par Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli, par ko izdara attiecīgu ierakstu izsoles protokolā un Dalībnieks parakstās.

10.10. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, raksturo izsolāmo Objekta nomas tiesību, paziņo Sākumcenu, kā arī izsoles soli, par kādu cena tiks paaugstināta –100,00 euro (viens simts euro, 00 centi).

10.11. Ja neviens Dalībnieks nav pārsolījis Sākumcenu, izsole ir atzīstama par nenotikušu.

10.12. Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, tā apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par vienu izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam ir saistošs apliecinājums iegūt Objekta nomas tiesību par nosolīto cenu.

10.13. Dalībnieks tur paceltu solīšanas karti ar numuru, līdz izsoles vadītājs nosauc Dalībnieka numuru, solīto cenu. Izsoles sekretārs izsoles protokolā fiksē katra Dalībnieka katru piedāvāto cenu, cenas  fiksēšanu turpina, kamēr tā tiek paaugstināta.

10.14. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena Objekta nomas tiesību ieguvis Dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

10.15. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi piedāvā vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs turpina izsoli, paaugstinot pēdējo solīto cenu par izsoles soli. Gadījumā, ja pēc izsoles cenas palielinājuma neviens no Dalībniekiem vairs nesola, tad ar izlozi izšķir, kuram no šiem Dalībniekiem tiek ieskaitīts pēdējais solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo Dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar izsoles vadītāja parakstu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem, pieaugošā secībā. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar parakstu, uzskatāms par pirmo solītāju un Izsoles uzvarētāju. Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, fiksējot to ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena Zemesgabals ir pārdots Izsoles uzvarētājam.

10.16. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu apliecināt izsoles protokolā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš ir atteicies iegūt Objekta nomas tiesību par nosolīto cenu. Šajā gadījumā iemaksāto nodrošinājuma summu viņam neatmaksā.

10.17. Ja iestājas Noteikumu 10.16. apakšpunktā minētie apstākļi, izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

10.18. Izsoles protokolu paraksta Komisijas locekļi un visi izsoles Dalībnieki. Pēc izsoles protokola parakstīšanas izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu.

 

11.    Objekta nomas līguma noslēgšana un citi noteikumi

11.1. Komisija apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles.

11.2. Jelgavas valstspilsētas dome ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles rezultātus.

11.3. Viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas izsoles uzvarētājam ar Pašvaldību ir jānoslēdz Objekta nomas līgums un jāstājas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaitē.  

11.4. Gadījumā, ja Objekta nomas līgums netiek noslēgts, nomas tiesību tiks piedāvāts iegūt Dalībniekam, kurš ir piedāvājis nākošo augstāko nomas tiesības maksu un kura piedāvājums atbilst visām Noteikumu prasībām.

11.5. Nākamais Dalībnieks savu piekrišanu par Objekta nomas līguma slēgšanai dod 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Dalībnieks piekrīt slēgt Objekta nomas līgumu par paša nosolīto augstāko nomas tiesības maksu, tas jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Jelgavas valstspilsētas domes lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas.

11.6. Gadījumā, ja Objekta nomas līgums netiek noslēgts, izsole tiek atzīta par nenotikušu.

11.7. Pašvaldība ar saviem finanšu līdzekļiem nepiedalās Objektam nepieciešamās infrastruktūras (komunikāciju) izbūvē.

 

12.    Komisijas tiesības un pienākumi

12.1. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus un pieprasīt izsoles dalībniekam iesniegt precizējošu informāciju.

12.2. Komisija ir tiesīga pārtraukt izsoli jebkurā brīdī, ja tam ir objektīvs pamatojums.

12.3. Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

12.4. Strīdus, kas radušies sakarā ar Noteikumu piemērošanu, izšķir Jelgavas valstspilsētas dome.

12.5. Jelgavas valstspilsētas domes lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu viena mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Shēma

Pieteikums

Nomas līgums