Rezultāti- Paziņojums par dzīvojamai mājai Kastaņu ielā 2A, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija informē, ka

 

2019.gada 22.maijā Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija izskatīja dzīvojamās mājas Kastaņu ielā 2A, Jelgavā, īpašnieku pilnvarotās personas  K.A. iesniegumu un pieņēma lēmumu:

 

Lēmums: Atteikt uzsākt dzīvojamai mājai Kastaņu ielā 2A, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 008 0106 001) funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu.

 

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

 

2019.gada 30.janvārī Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija izskatīja dzīvojamās mājas īpašnieku Kastaņu ielā 2A, Jelgavā, pilnvarotās personas K.A iesniegumu un pieņēma lēmumu pārskatīt funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums 0900 008 0106 001) Kastaņu ielā 2A, Jelgavā, zemes vienības (kadastra apzīmējums 0900 008 0106) robežās Kastaņu ielā 2A, Jelgavā.

 

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 18-9 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu”, aicinām dzīvojamās mājas Jelgavā, Kastaņu ielā 2A, Jelgavā dzīvokļu īpašniekus divu mēnešu laikā no šīs publikācijas datuma izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu  un iesniegt  tos Jelgavas pilsētas domes Klientu apmeklētāju centrā Jelgavā, Lielā ielā 11, 131.kabinetā: pirmdienās no plkst.08.00 līdz plkst. 19.00; otrdienās, trešdienās ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz plkst.17.00 un piektdienās no plkst.08.00 līdz plkst.14.00, vai nosūtot tos elektroniskā veidā (dome@dome.jelgava.lv).

 

 

 

Kontaktpersona: Līga Beiere, tālrunis: 63005552