Paziņojums par izsoli zemes starpgabalam Zileņu ielā 1A, Jelgavā

1. Vispārīgais jautājums
Šie izsoles noteikumi (turpmāk-Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek pārdots izsolē Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai (turpmāk-Pašvaldība) piederošs zemes starpgabals Zileņu ielā 1A, Jelgavā, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un Civillikumu.

2. Zemes starpgabala raksturojums
2.1. Zemes starpgabals 303 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 09000161025 Zileņu ielā 1A, Jelgavā (turpmāk-Starpgabals);
2.2. Starpgabals nav izmantojams patstāvīgi funkcionējošas apbūves veidošanai, ja tas netiek pievienots kādam no blakus esošajiem zemes īpašumiem, kuriem ir iespējama piekļūšana Starpgabalam;
2.3. Starpgabals piegul zemesgabaliem:
2.3.1. Melleņu ielā 2, Jelgavā, kadastra Nr./apzīmējums 09000160617;
2.3.2. Melleņu ielā 4, Jelgavā, kadastra Nr./apzīmējums 09000160618;
2.3.3. Staļģenes ielā 5, Jelgavā, kadastra Nr./apzīmējums 09000160001;
2.3.4. Zileņu ielā 1, Jelgavā, kadastra Nr./apzīmējums 09000160616.

 

3. Īpašuma tiesības
Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000614987 ar kadastra Nr. 09000161025 uz Pašvaldības vārda (turpmāk-Zemesgrāmata).

 

4. Starpgabala pārdošanas pamatprincipi
4.1. Atsavināšanas veids - pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi, t.i. starp Starpgabalam piegulošo zemesgabalu (Noteikumu 2.3.punkts) īpašniekiem.
4.2. Izsoles sākumcena (turpmāk-Sākumcena) 2000 euro.
4.3. Izsoles solis - 100 euro.
4.4. Izsoles nodrošinājums - 200 euro.
4.5. Reģistrācijas maksa - 50 euro.
4.6. Maksimālais nomaksas termiņš - pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas.
4.7. Pēc Noteikumu apstiprināšanas Pašvaldība ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles publicē sludinājumu par Starpgabala izsoli oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ievieto sludinājumu Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

 

5. Pieteikšanās termiņš
Izsoles pretendents vai viņa pilnvarotā persona (turpmāk-Pretendents) uz Starpgabala izsoli var pieteikties līdz līdz 2021.gada 17.novembra plkst.12.00.

 

6. Izsoles rīkotājs
Izsoli rīko Jelgavas valstspilsētas domes Izsoles komisija (turpmāk-Komisija) atbilstoši Noteikumiem, izsoles gaitu protokolē izsoles sekretārs, izsoli vada izsoles vadītājs.

 

7. Pretendentu reģistrācijas kārtība
7.1. Pretendents iesniedz Pašvaldībai (Lielajā ielā 11, Jelgavā, 302.kabinetā, tālrunis 63005559) Noteikumu 7.4.punktā noteiktos dokumentus pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” sludinājumā norādītajā termiņā.
7.2. Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem iegūt nekustamo īpašumu Latvijas Republikā.
7.3. Līdz reģistrācijai Pretendentam jāiemaksā pirkuma nodrošinājums 200 euro (t.i. 10 % apmērā no Sākumcenas) un reģistrācijas maksa 50 euro, kuru ieskaita AS“SEB banka” Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas valstspilsētas domes administrācijas Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot “Pirkuma nodrošinājums un reģistrācijas maksa par zemesgabala Zileņu ielā 1A, Jelgavā, izsoli”. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā izsoles dalībnieks ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājuma uzdevumu (kredītiestādes atzīme).
7.4. Pretendents, kurš vēlas reģistrēties uz izsoli, iesniedz šādus dokumentus:
7.4.1. fiziska persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu:
7.4.1.1. pieteikumu par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Starpgabalu saskaņā ar Noteikumiem;
7.4.1.2. pilnvarotās personas pārstāvības tiesību apliecinoša dokumenta – pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu);
7.4.1.3. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājuma un reģistrācijas maksas samaksu.
7.4.2. juridiska persona:
7.4.2.1. pieteikumu par piedalīšanos izsolē ar apliecinājumu pirkt Starpgabalu saskaņā ar Noteikumiem;
7.4.2.2. pilnvarotās personas pārstāvību apliecinošas pilnvaras kopiju, uzrādot oriģinālu un personu apliecinošu dokumentu;
7.4.2.3. dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina nodrošinājuma un reģistrācijas maksas samaksu.
7.5. Pretendentam, kurš ir izpildījis Noteikumu 7.4.punkta prasības, izsniedz reģistrācijas apliecību un reģistrē kā izsoles dalībnieku (turpmāk - Dalībnieks).
7.6. Reģistrācijas apliecībā norāda šādas ziņas:
7.6.1. Dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai juridiskas personas pilnu nosaukumu un reģistrācijas numuru;
7.6.2. pilnvarotās personas vai pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu;
7.6.3. Dalībnieka deklarētās dzīvesvietas adresi vai juridisko adresi;
7.6.4. izsolāmā Starpgabala adresi;
7.6.5. izsoles norises vietu un laiku;
7.6.6. atzīmi par nodrošinājuma un reģistrācijas maksas samaksu;
7.6.7. Dalībnieka reģistrācijas apliecības izdošanas datumu un laiku.
7.7. Visiem Dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar Pašvaldības rīcībā esošiem Starpgabala dokumentiem, kuri raksturo tā tehniskos rādītājus, kā arī saņemt nepieciešamo informāciju par Starpgabalu.
7.8. Pretendents netiek reģistrēts, ja:
7.8.1. nav iestājies vai ir jau beidzies Pretendentu reģistrācijas termiņš;
7.8.2. nav iesniegti 7.4.punktā minētie dokumenti.

 

8. Izsoles kārtība
8.1. Izsole notiek, ja uz izsoli ieradušies ne mazāk par diviem izsoles Dalībniekiem. Starpgabala izsole notiks 2021.gada 22.novembrī plkst.18.00 Lielajā ielā 11, 207.telpā.
8.2. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens Dalībnieks, kurš ir izpildījis Noteikumu nosacījumus, izsoli Noteikumu 8.1.apakšpunktā minētajā datumā nerīko un Starpgabalu pārdod vienīgajam Dalībniekam par izsoles sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli.
8.3. Dalībnieks, tā pārstāvis vai tā pilnvarotā persona pie ieejas izsoles telpā izsoles sekretāram uzrāda reģistrācijas apliecību un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Dalībniekam izsniedz solīšanas karti, kuras numurs atbilst numuram izsoles Dalībnieku reģistrācijas sarakstā ierakstītajam kārtas numuram. Dalībnieks paraksta Noteikumus.
8.4. Izsoles vadītājs pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta, kurā ir ierakstīts katra Dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, juridiskām personām pilns nosaukums, reģistrācijas datums un laiks, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārds un uzvārds.
8.5. Ja noteiktajā laikā uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, izsoles vadītājs pārtrauc izsoli uz vienu stundu un paziņo par to klātesošajiem Dalībniekiem, kā arī izdara atbilstošu atzīmi izsoles protokolā.
8.6. Pēc vienas stundas izsoles vadītājs izsoles norisi atjauno neatkarīgi no tā, vai ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki. Uzskatāms, ka Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē.
8.7. Ja uz izsoli ieradies tikai viens Dalībnieks, Komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles Dalībniekam pirkt Starpgabalu par tā sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli, par ko izdara attiecīgu ierakstu izsoles protokolā un Dalībnieks parakstās.
8.8. Izsoles vadītājs atklājot izsoli raksturo izsolāmo Starpgabalu, paziņo tā Sākumcenu, kā arī izsoles soli par kādu cena tiks paaugstināta –100 euro.
8.9. Ja neviens Dalībnieks nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole soli ir atzīstama par nenotikušu.
8.10. Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, tā apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par vienu izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam ir saistošs apliecinājums pirkt Starpgabalu par nosolīto cenu.
8.11. Dalībnieks tur paceltu solīšanas karti ar numuru, līdz izsoles vadītājs nosauc Dalībnieka numuru, solīto cenu. Izsoles sekretārs izsoles protokolā fiksē katra Dalībnieka katru piedāvāto cenu, cenas fiksēšanu turpina, kamēr tā tiek paaugstināta.
8.12. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena Starpgabals ir pārdots Dalībniekam, kas nosolījis augstāko cenu (turpmāk- Izsoles uzvarētājs).
8.13. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi piedāvā vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs turpina izsoli, paaugstinot pēdējo solīto cenu par izsoles soli. Gadījumā, ja pēc izsoles cenas palielinājuma neviens no Dalībniekiem vairs nesola, tad ar izlozi izšķir, kuram no šiem Dalībniekiem tiek ieskaitīts pēdējais solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo Dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar izsoles vadītāja parakstu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem, pieaugošā secībā. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar parakstu, uzskatāms par pirmo solītāju un Izsoles uzvarētāju. Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, fiksējot to ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena Starpgabals ir pārdots Izsoles uzvarētājam.
8.14. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu apliecināt izsoles protokolā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš ir atteicies pirkt Starpgabalu par nosolīto cenu. Šajā gadījumā iemaksāto nodrošinājuma summu viņam neatmaksā.
8.15. Ja iestājas šo noteikumu 8.14.apakšpunktā minētie apstākļi, izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.
8.16. Izsoles protokolu paraksta Komisijas locekļi un visi izsoles Dalībnieki. Pēc izsoles protokola parakstīšanas izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu.

 

9. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana
9.1. Komisija apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles.
9.2. Izsoles rezultātus apstiprina Jelgavas valstspilsētas dome ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Noteikumu 10.1.punktā paredzēto maksājumu nokārtošanas.
9.3. Ja Izsoles uzvarētājs Noteikumu 10.1.apakšpunktā noteiktajā laikā nav samaksājis noteiktos maksājumus, viņš zaudē tiesības uz nosolīto Starpgabalu. Šajā gadījumā iemaksātais nodrošinājums netiek atmaksāts.
9.4. Ja iestājas Noteikumu 9.3.apakšpunktā minētie apstākļi, Izsoles rīkotājs par to informē Dalībnieku, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu. Dalībniekam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot Izsoles rīkotājam par Starpgabala pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.
9.5. Viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas Izsoles uzvarētājam jāparaksta Starpgabala nomaksas pirkuma līgums (turpmāk-Līgums).
9.6. Ja viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas, Izsoles uzvarētājs samaksā pilnībā visu nosolīto cenu, ar viņu slēdz Starpgabala pirkuma līgumu.

 

10. Maksājumu veikšana
10.1. Izsoles uzvarētājs pēc izsoles saņem izziņu norēķinam par izsolē iegūto Starpgabalu un piecu darba dienu laikā iemaksā summu, ko veido starpība starp 10% no nosolītās cenas un nodrošinājuma. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā iesniegts kredītiestādē attiecīgais maksājumu uzdevums (kredītiestādes atzīme).
10.2. Izsoles uzvarētājam (turpmāk-Pircējs) ir tiesības Starpgabalu izpirkt piecos gados par nosolīto cenu (turpmāk-Līgumcena), maksājot to saskaņā ar Līguma pielikumu - Nomaksas grafiku.
10.3. Par atlikto maksājumu Pircējs maksā sešus procentus gadā (turpmāk-Aizdevuma procents) no vēl nesamaksātās Līgumcenas daļas. Aizdevuma procentu Pircējs maksā Pašvaldības kontā vienlaicīgi ar kārtējo Līgumcenas daļas maksājumu saskaņā ar Līguma Nomaksas grafiku.
10.4. Pircējam ir tiesības nomaksāt visu Līgumcenu vai kādu tās daļu pirms Līguma Nomaksas grafikā noteiktā termiņa.
10.5. Līgumcenu un Aizdevuma procentu Pircējs maksā pa ceturkšņiem, iemaksas termiņš ir līdz katra atskaites ceturkšņa trešā mēneša 15.datumam. Ja maksājuma termiņš iekrīt sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, tad maksājumu veic nākamajā darba dienā.
10.6. Par Līgumcenas un/vai Aizdevuma procenta maksājuma kavējumiem Pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto maksājumu dienu. Nokavējuma procentus iemaksā Pašvaldības kontā.
10.7. Ja Pircējam ir no Līguma izrietošu maksājumu parāds, tad Pircēja kārtējo maksājumu, saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 1843.pantu, vispirms ieskaita vēl nenomaksāto procentu dzēšanai un tikai pēc tam Līgumcenas dzēšanai.
10.8. Pircējs apliecina, ka ir novērtējis Starpgabala atbilstību Līgumcenai un līdz ar to apņemas turpmāk šajā sakarā neizvirzīt nekādas pretenzijas un neprasīt Līguma atcelšanu pārmērīga zaudējuma dēļ.
10.9. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad maksāšanas līdzekļi ir saņemti Pašvaldības norēķinu kontā.
10.10. Dalībniekam, kurš nav nosolījis augstāko cenu par izsolāmo Starpgabalu vai nav ieradies uz izsoli, nodrošinājumu atmaksā desmit darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. Reģistrācijas maksu Dalībniekiem neatmaksā.
10.11. Pretendentiem, kuri nav reģistrējušies Pašvaldībā kā izsoles Dalībnieki, kā arī Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, nodrošinājumu un reģistrācijas maksu atmaksā desmit darba dienu laikā no izsoles dienas.

 

11. Nenotikusi, spēkā neesoša un atkārtota izsole
11.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja Noteikumu 5.punktā norādītajā termiņā uz izsoli nav pieteicies neviens Pretendents.
11.2. Izsole atzīstama par spēkā neesošu, ja:
11.2.1. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt Dalībnieku no piedalīšanās izsolē un solīšanas, kā arī konstatēta vienošanās starp Dalībniekiem, kas varētu ietekmēt izsoles gaitu un rezultātus;
11.2.2. Starpgabalu pirkusi persona, kurai nebija tiesību piedalīties izsolē.
11.3. Ja izsole atzīta par nenotikušu vai spēkā neesošu, var tikt rīkota atkārtota izsole.
11.4. Ja atkārtota izsole notiek tādēļ, ka ir bijusi Noteikumu 11.2.1. apakšpunktā minētā noruna vai vienošanās, atkārtotajā izsolē nedrīkst piedalīties tie Dalībnieki, starp kuriem ir bijusi šī noruna vai vienošanās.

 

12. Citi noteikumi
12.1. Pircējam īpašuma tiesības uz Starpgabalu (tiesības reģistrēt Zemesgrāmatā kā Pircēja īpašumu) rodas pēc Līgumā noteikto maksājumu samaksas pilnā apmērā.
12.2. Līdz pilnīgai Līgumā noteikto maksājumu samaksas pilnā apmērā Pircējs nedrīkst bez Pārdevēja piekrišanas Starpgabalu atsavināt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām.
12.3. Pēc Līgumā noteikto naudas summu iemaksas pilnā apmērā, Pašvaldība 10 (desmit) darba dienu laikā sagatavo aktu par maksājumu saistību izpildi un nostiprinājuma lūgumu Zemgales rajona tiesai. Pēc nostiprinājuma lūguma saņemšanas Pircējam ir tiesības iesniegt dokumentus Zemgales rajona tiesai Starpgabala reģistrācijai Zemesgrāmatā uz sava vārda. Visus izdevumus, kas saistīti ar īpašuma tiesību nostiprināšanu vai dzēšanu Zemesgrāmatā, maksā Pircējs.
12.4. Strīdus, kas radušies sakarā ar šīs izsoles Noteikumu piemērošanu, izšķir Jelgavas valstspilsētas dome.
12.5. Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu viena mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.