Paziņojums par zemesgabala Lapskalna ielā 47, Jelgavā apbūves tiesību izsoli

1.  Vispārīgais jautājums

Šie izsoles noteikumi (turpmāk-Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek piešķirta Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai (turpmāk-Pašvaldība) piederoša zemesgabala Lapskalna ielā 47, Jelgavā apbūves tiesība.

 

2.  Zemesgabala raksturojums

2.1. Zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 09000120055 Lapskalna ielā 47, Jelgavā (turpmāk – Zemesgabals) ir neapbūvēts un tā platība ir 68033 m2 (skice – 1.pielikumā).

2.2. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam grozījumiem (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumu Nr. 13/2) zemes vienības Lapskalna ielā 47, Jelgavā, atļautā izmantošana ir rūpnieciskās apbūves teritorija (R).

2.3. Zemesgabals līdz 2022. gada 31. oktobrim ir apgrūtināts ar īstermiņa zemes nomu.

 

3. Īpašuma tiesības

3.1. Zemesgabals ierakstīts Zemgales rajona tiesas Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000208720 (turpmāk - Nodalījums) ar kadastra numuru 09000120055 uz Pašvaldības vārda.

3.2. Lietu tiesības, kas apgrūtina Zemesgabalu, saskaņā ar ierakstu Nodalījumā:

3.2.1. ūdensvada aizsargjosla, platība 0,0115 ha;

3.2.2. elektrisko tīklu 20kV gaisvadu līnijas aizsargjosla, platība 0,1953 ha;

3.2.3. elektrisko tīklu 20kV gaisvadu līnijas aizsargjosla, platība 0,0612 ha;

3.2.4. regulētas ūdensnotekas (maģistrālā novadgrāvja) aizsargjosla, platība 0,0698 ha;

3.2.5. zemes applūšanas risks (varbūtība 35% - 45%), platība 6,8033 ha;

3.2.6. aizsargjosla gar bezkanālu siltumtrasi zemē, 0,0089 ha.

 

4. Izsoles rīkotājs un mērķis

4.1. Izsoli rīko Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Izsoles komisija (turpmāk - Komisija) atbilstoši Noteikumiem, izsoles gaitu protokolē Komisijas sekretārs, izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs.

4.2. Izsoles mērķis ir noteikt apbūves tiesīgo, kurš piedāvā  augstāko apbūves tiesības maksu gadā. 

 

5.    Zemesgabala apbūves tiesības un izsoles nosacījumi

5.1. Zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanas veids – mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

5.2. Izsoles sākumcena (turpmāk - Sākumcena) - apbūves tiesības maksa gadā bez pievienotās vērtības nodokļa 15330,00 euro (piecpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit euro, 00 centi).

5.3. Izsoles solis 1000,00euro (viens tūkstotis euro, 00 centi),

5.4. Izsoles reģistrācijas maksa 10000,00euro (desmit tūkstoši euro, 00 centi).

5.5. Tiek izsolīta Zemesgabala apbūves tiesība saules paneļu ražošanas un komplektēšanas rūpnīcas un tās funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju būvniecībai (turpmāk – Objekts).

5.6. Objekta būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim;

5.7. Objekts jānodod ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim;

5.8. Objektā, pēc tā nodošanas ekspluatācijā, nodrošināt ne mazāk kā 25 (divdesmit piecas) darba vietas;

5.9. Objekta būvniecībā un iekārtās (aprīkojumā) jāinvestē ne mazāk kā 3 milj. euro (trīs miljoni euro).

5.10. Apbūves tiesība tiek piešķirta uz 30 gadiem no apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšanas dienas.

5.11. Apbūves tiesību nedrīkst atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām.

5.12. Apbūves tiesību būvēt un lietot Objektu iegūs izsoles dalībnieks, kurš piedāvās augstāko apbūves tiesības maksu gadā bez pievienotās vērtības nodokļa un atbildīs visām Noteikumu prasībām.

 

6.    Informācijas publicēšanas kārtība un Zemesgabala apskate

6.1. Pēc Noteikumu apstiprināšanas Pašvaldība ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles publicē sludinājumu par Zemesgabala apbūves tiesības izsoli oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī ievieto sludinājumu Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

6.2. Pretendentam Noteikumi un visi saistītie dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē www.jelgava.lv sadaļā “pašvaldība/sludinājumi”.

6.3. Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par izsoli – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes galvenais speciālists īpašumu jautājumos Ainārs Buse, tālrunis: 63005559, e-pasts: ainars.buse@jelgava.lv .

6.4. Zemesgabals ir brīvi pieejams apskatei.

 

7.    Pieteikšanās termiņš un Pretendentu reģistrācijas kārtība

7.1. Pēc sludinājuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" pretendents vai viņa pilnvarotā persona (turpmāk - Pretendents) Noteikumu 8. punktā noteiktos dokumentus līdz 2022. gada 14. jūnijam pulksten 16 var iesūtīt pa pastu, iesniegt Pašvaldībā (Lielā iela 11, Jelgava, pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 63005522, 63005537) vai elektroniski (elektroniskais dokuments jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu) nosūtot to uz e-pasta adresi pasts@jelgava.lv.

7.2. Par Pretendentu var būt fiziska vai juridiska persona, kurai ir tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem iegūt nekustamo īpašumu Latvijas Republikā.

7.3. Pirms Noteikumu 8. punktā noteikto dokumentu iesūtīšanas vai iesniegšanas Pretendentam jāsamaksā reģistrācijas maksa 10000,00euro (desmit tūkstoši euro, 00 centi), kuru ieskaita AS "SEB banka" Jelgavas filiāles kontā Nr.LV96UNLA0008001130601 Jelgavas valstspilsētas domes administrācijas Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot “Izsoles reģistrācijas maksa par zemesgabala Lapskalna ielā 47, Jelgavā apbūves tiesības izsoli”. Par maksājumu veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā izsoles dalībnieks ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājuma uzdevumu (kredītiestādes atzīme).

 

8.        Iesniedzamie dokumenti dalībai izsolē

8.1.  Pretendentam jāiesniedz šādus dokumentus:

8.1.1. pieteikumu izsolei (2.pielikums);

8.1.2. ja piedāvājumu paraksta persona, kurai Uzņēmumu reģistrā nav norādītas pretendenta pārstāvības tiesības, jāpievieno attiecīgs pilnvarojums;

8.1.3. perspektīvā Objekta izvietojuma vizualizāciju, skiču projektu un būvniecības laika grafiku;

8.1.4. dokumenta kopiju, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu.

8.2. Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā, kas apstiprināts saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

8.3. Dokumenti jāiesniedz ar sanumurētām lapām, cauraukloti, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, pretendenta zīmoga nospiedumam (ja tādu lieto) un tās personas parakstam, kura paraksta pieteikumu.

8.4. Papildinformācija par būvējamo objektu – bukleti, brošūras – var tikt iesniegti neiesietā veidā.

8.5. Dokumenti jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu šajā izsolē.

8.6. Pretendentam jāiesniedz viens pieteikuma dokumentu oriģināls un viena kopija.

8.7. Pieteikuma oriģināls un kopija jāievieto slēgtā iesaiņojumā. Uz iesaiņojuma jānorāda "Zemesgabala Lapskalna ielā 47, Jelgavā apbūves tiesības izsole", pretendenta vārds, uzvārds, nosaukums, adrese.

8.8. Pēc pieteikuma saņemšanas, Komisija pārbauda tā atbilstību Noteikumu nosacījumiem. Pretendentu, kurš ir izpildījis Noteikumu prasības, reģistrē kā izsoles dalībnieku (turpmāk - Dalībnieks) un līdz 2022. gada 22. jūnijam uz viņa norādīto pasta adresi un/vai e-pastu nosūta reģistrācijas apliecību.

8.9.  Izvērtētais piedāvājums pretendentam atpakaļ netiek atdots.

8.10. Ziņas par pretendentu un to skaitu netiek izpaustas līdz izsoles sākumam.

 

9.    Prasības pretendentam

9.1. Pretendentam nav uzsākts vai pasludināts tā tiesiskās aizsardzības process vai maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu.

9.2. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150,00 euro.

9.3. Pretendentu, kurš neatbilst Noteikumu 9.1. un 9.2. punktu prasībām, neiekļauj Dalībnieku sarakstā un tas nepiedalās izsolē.

9.4. Komisija ir tiesīga pārbaudīt Pretendenta dokumentos sniegto ziņu patiesumu un, ja tiek atklāts, ka Pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņu svītro no Dalībnieku saraksta un nepieļauj viņa dalību izsolē.

9.5. Pretendentam, kā arī Dalībniekam, kurš būtu atzīstams par uzvarētāju, pārbauda vai attiecībā uz Pretendentu un Dalībnieku, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu un Dalībnieku darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, ievērojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu. Ja attiecībā uz Pretendentu un Dalībnieku vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, Pretendents un Dalībnieks tiks izslēgts no turpmākās dalības izsolē un netiks atzīts par uzvarētāju.

9.6. Noteikumu 9.5. apakšpunktā minēto sankciju pārbaudi izsoles komisija veic publiski pieejamās interneta vietnēs: http://sankcijas.fid.gov.lv/; https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/; https://www.sanctionsmap.eu/#/main.

 

 

10.    Izsoles norise

10.1. Izsole notiek, ievērojot epidemioloģiskos drošības pasākumus un izsolē var piedalīties Dalībnieki sejas medicīniskās maskās.

10.2. Zemesgabala izsole notiks 2022. gada 27. jūnijā pulksten 16.30  Jelgavā, Lielajā ielā 11, 207.telpā.

10.3. Izsole notiek, ja uz izsoli ieradušies ne mazāk par diviem izsoles Dalībniekiem.

10.4. Ja uz izsoli reģistrējies tikai viens Dalībnieks, kurš ir izpildījis Noteikumu nosacījumus, izsoli Noteikumu 10.2. punktā minētajā datumā nerīko un Zemesgabala apbūves tiesību iegūst vienīgais Dalībnieks par izsoles sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli.

10.5. Dalībnieks, tā pārstāvis vai tā pilnvarotā persona pie ieejas izsoles telpā izsoles sekretāram uzrāda reģistrācijas apliecību un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Dalībniekam izsniedz solīšanas karti, kuras numurs atbilst numuram izsoles Dalībnieku reģistrācijas sarakstā ierakstītajam kārtas numuram. Dalībnieks paraksta Noteikumus.

10.6. Izsoles vadītājs pārliecinās par Dalībnieku ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta, kurā ir ierakstīts katra Dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, juridiskām personām pilns nosaukums, reģistrācijas datums un laiks, kā arī Dalībnieka pārstāvja vārds un uzvārds.

10.7. Ja noteiktajā laikā uz izsoli nav ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki, izsoles vadītājs pārtrauc izsoli uz vienu stundu un paziņo par to klātesošajiem Dalībniekiem, kā arī izdara atbilstošu atzīmi izsoles protokolā.

10.8.  Pēc vienas stundas izsoles vadītājs izsoles norisi atjauno neatkarīgi no tā, vai ieradušies visi reģistrētie Dalībnieki. Uzskatāms, ka Dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē.

10.9.  Ja uz izsoli ieradies tikai viens Dalībnieks, Komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles Dalībniekam iegūt Zemesgabala apbūves tiesību par Sākumcenu, kas ir paaugstināta par vienu izsoles soli, par ko izdara attiecīgu ierakstu izsoles protokolā un Dalībnieks parakstās.

10.10. Izsoles vadītājs, atklājot izsoli, raksturo izsolāmo Zemesgabala apbūves tiesību, paziņo Sākumcenu, kā arī izsoles soli, par kādu cena tiks paaugstināta –1000,00 euro (viens tūkstotis euro).

10.11. Ja neviens Dalībnieks nav pārsolījis Sākumcenu, izsole ir atzīstama par nenotikušu.

10.12. Dalībnieks solīšanas procesā paceļ savu solīšanas karti ar numuru, tā apstiprinot, ka viņš palielina solīto cenu par vienu izsoles soli. Katrs šāds solījums Dalībniekam ir saistošs apliecinājums iegūt Zemesgabala apbūves tiesību par nosolīto cenu.

10.13. Dalībnieks tur paceltu solīšanas karti ar numuru, līdz izsoles vadītājs nosauc Dalībnieka numuru, solīto cenu. Izsoles sekretārs izsoles protokolā fiksē katra Dalībnieka katru piedāvāto cenu, cenas  fiksēšanu turpina, kamēr tā tiek paaugstināta.

10.14. Kad neviens no Dalībniekiem vairs nepiedāvā augstāku cenu, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, to fiksējot ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena Zemesgabala apbūves tiesību ieguvis Dalībnieks, kas nosolījis augstāko cenu (turpmāk - Izsoles uzvarētājs).

10.15. Ja vairāki Dalībnieki vienlaicīgi piedāvā vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs turpina izsoli, paaugstinot pēdējo solīto cenu par izsoles soli. Gadījumā, ja pēc izsoles cenas palielinājuma neviens no Dalībniekiem vairs nesola, tad ar izlozi izšķir, kuram no šiem Dalībniekiem tiek ieskaitīts pēdējais solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo Dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar izsoles vadītāja parakstu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem, pieaugošā secībā. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar parakstu, uzskatāms par pirmo solītāju un Izsoles uzvarētāju. Izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo solīto cenu, fiksējot to ar āmura piesitienu. Pēc āmura piesitiena Zemesgabals ir pārdots Izsoles uzvarētājam.

10.16. Izsoles vadītājs uzaicina Izsoles uzvarētāju nekavējoties ar savu parakstu apliecināt izsoles protokolā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Ja Izsoles uzvarētājs neparakstās protokolā, uzskatāms, ka viņš ir atteicies iegūt Zemesgabala apbūves tiesību par nosolīto cenu. Šajā gadījumā iemaksāto nodrošinājuma summu viņam neatmaksā.

10.17. Ja iestājas šo Noteikumu 10.16. apakšpunktā minētie apstākļi, izsoles vadītājs par Izsoles uzvarētāju pasludina to Dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu.

10.18. Izsoles protokolu paraksta Komisijas locekļi un visi izsoles Dalībnieki. Pēc izsoles protokola parakstīšanas izsoles vadītājs pasludina izsoli par slēgtu.

 

11.    Apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšana un citi noteikumi

11.1.  Komisija apstiprina izsoles protokolu 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles.

11.2.  Jelgavas valstspilsētas dome ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc izsoles apstiprina izsoles rezultātus.

11.3. Viena mēneša laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas izsoles uzvarētājam ar Pašvaldību ir jānoslēdz apbūves tiesības piešķiršanas līgums (3.pielikums) un jāstājas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaitē.  

11.4. Gadījumā, ja līgums par apbūves tiesības piešķiršanu netiek noslēgts, apbūves tiesību tiks piedāvāts iegūt Dalībniekam, kurš ir piedāvājis nākošo augstāko apbūves tiesības maksu un kura piedāvājums atbilst visām Noteikumu prasībām.

11.5. Nākamais Dalībnieks savu piekrišanu līguma par apbūves tiesības piešķiršanu slēgšanai dod 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Dalībnieks piekrīt slēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu par paša nosolīto augstāko apbūves tiesības maksu, tas jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Jelgavas valstspilsētas domes lēmuma par izsoles rezultātu apstiprināšanu pieņemšanas.

11.6. Gadījumā, ja līgums par apbūves tiesības piešķiršanu netiek noslēgts, izsole tiek atzīta par nenotikušu.

11.7. Pašvaldība ar saviem finanšu līdzekļiem nepiedalās Objektam nepieciešamās infrastruktūras (komunikāciju) izbūvē.

11.8. Papildus apbūves tiesības maksai apbūves tiesīgajam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un likumos noteiktos nodokļus un nodevas.

 

12.    Komisijas tiesības un pienākumi

12.1. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus un pieprasīt izsoles dalībniekam iesniegt precizējošu informāciju.

12.2. Komisija ir tiesīga pārtraukt izsoli jebkurā brīdī, ja tam ir objektīvs pamatojums.

12.3. Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

12.4.  Strīdus, kas radušies sakarā ar šīs izsoles Noteikumu piemērošanu, izšķir Jelgavas pilsētas dome.

12.5. Jelgavas valstspilsētas domes lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu viena mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Shēma

Pieteikums

Līgums