Salonveikala nedzīvojamo telpu daļas nomas tiesību izsole Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā

Nomas objekta adrese: Vecpilsētas iela 14, Jelgavā 

 

Nekustamā īpašuma kadastra Nr.: 09000040439

 

Būve ar kadastra apzīmējumu: 09000040439002

 

Izmantošanas veids: Salonveikala vajadzībām mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai.

 

Izsoles nosacītā nomas maksa: EUR 3,90 (trīs euro, 90 centi) par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Iznomāšanas termiņš: 5 gadi.

 

Izsoles veids, datums, laiks, vieta: Rakstiska izsole 2022. gada 22. februārī pulksten 13 Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā.

 

Iznomātājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs".

 

Termiņš un vieta pieteikuma iesniegšanai: Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 22. februāra pulksten 12, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" administrācijas telpās Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā.

 

Objekta apskate: Pretendentiem tiek nodrošināta Objekta apskate, apskates laiku saskaņojot ar Anželiku Jaunzemu, tālrunis: 63005407, 25746417.

 

Līguma noslēgšanas termiņš un nosacījumi: Saskaņā ar Nolikumu.

 

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi:

  • Nomas objekts tiek iznomāts bez izpirkuma tiesībām, bez tiesībām atsavināt, dāvināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām un bez tiesībām nodot to apakšnomā.
  • Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.
  • Salonveikala interjeram un iekārtojumam jāatbilst Ēkas vēsturiskajam stilam.

Nolikums

Pieteikums

Līguma projekts

Plānotās darbības apraksts