Rezultāti- Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.8 Jelgavā, Zvejnieku ielā 12

Rezultātu publicēšanas datums: 04.10.2019.


Izsoles nosaukums: Jelgavā, Zvejnieku ielā 12, garāža Nr.8 ar kopējo platību 17,20 m2

Izsoles identifikācijas Nr.": SIA “JNĪP”– IZS-2019-4

 

Iesniegts 1 piedāvājums, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

Pretendenta nosaukums: Andrejs Cipčenko

  •  Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 04/10/2019 – plkst. 8:10
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 0,65
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

 

Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents: Andrejs Cipčenko ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 0,65 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi;

 

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

 

 

 Par nomas tiesību izsoli  nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.8

17,20 m2 platībā

Jelgavā, Zvejnieku ielā 12

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2019-4

 

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Jelgavā, Zvejnieku ielā 12 Nr.8

IZMANTOŠANAS VEIDS

garāžai

 

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA

0,65  EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

IZSOLES SOLIS

0.10 Eur /m2

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS , DATUMS , LAIKS, VIETA

Rakstiska pirmā izsole

IZNOMĀTĀJS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2019. gada 4.oktobrim plkst. 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” ,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 14. kabinetā,  darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

 

OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS)

Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr.29339125.

 

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI

 

Saskaņā ar Nolikumu

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Apakšnoma var tikt saskaņota ja apakšnomā tiek nodots ne vairāk kā 50 % no nomas objekta platības.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

 

Pieteikums dalībai rakstiskā izsolēRakstiskas izsoles nolikums

 

Kontakti:

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese: Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

E-pasts: info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss  63012173