Veselības ministrijas valdījumā esošā nekustamā īpašuma Dambja ielā 43 izsole

Izsole

 

Latvijas Republikas Veselības ministrija paziņo, ka tiek rīkota valsts nekustamā īpašuma otrā atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli elektronisko izsoļu vietnē.

 

Informācija par valsts nekustamo īpašumu:

 

Veselības ministrijas valdījumā esošais nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr.09000080540), kura sastāvā ietilpst zemes vienība 0,3651 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 09000080540), Dambja ielā 43, Jelgavā (turpmāk - Nekustamais īpašums).

 

Īpašuma tiesības uz valsts Nekustamo īpašumu ir nostiprinātas Latvijas valstij Veselības ministrijas personā Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000599984.

 

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 09000080540 0,3651 ha platībā, kuras galvenais lietošanas mērķis: 0601 - Individuālo dzīvojamo māju apbūve.

 

Nekustamā īpašuma izsoles nosacītā cena ir 29 880,00 euro (divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit euro un 00 centi). Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli.

 

Izsoles solis ir 200,00 euro (divi simti euro un 00 centi).

 

Nodrošinājuma apmērs dalībai izsolē ir 10% apmērā no īpašuma nosacītās cenas, kas ir - 2988,00 euro (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit astoņi euro un 00 centi). Nodrošinājumu jāiemaksā Veselības ministrijas (reģistrācijas numurs 90001474921) norēķinu kontā: LV17TREL2290562020000, Valsts kasē, kods: TRELLV22, norādot maksājuma mērķi: “Nodrošinājums dalībai izsolē par valsts nekustamo īpašumu Dambja ielā 43, Jelgavā (kadastra numurs 09000080540)” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums par autorizāciju izsolei.

 

Samaksa par valsts nekustamo īpašumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas, atskaitot iemaksāto nodrošinājumu.

 

Maksa par dalību izsolē 20,00 euro (divdesmit euro), kas jāieskaita Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

 

Izsoles sākums - 2023. gada 17. aprīļa plkst. 13.00, izsoles noslēgums - 2023. gada 17. maija plkst. 13.00.

 

Pretendentu pieteikšanās termiņš no 2023. gada 17. aprīļa plkst. 13.00 līdz 2023. gada 7. maija plkst. 23.59 elektronisko izsoļu vietnē uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā.

 

Nekustamo īpašumu interesentiem iespējams apskatīt dabā jebkurā laikā.

Papildu informācija par izsoli – Veselības ministrijas Resursu un īpašumu pārvaldības nodaļa, tālr. 67876004.

 

Ar izsoles noteikumiem un citu informāciju par izsoli var iepazīties:

1) elektronisko izsoļu vietnē;

 

2) interneta tīmekļa vietnē www.vm.gov.lv sadaļā “Par mums” – “Izsoles”;

 

3) interneta tīmekļa vietnē www.vni.lv sadaļā “Sludinājumi”.