AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" izsludina amata kandidātu atlasi uz valdes locekļa amata vietu (1 vakance)

AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" reģ.nr. 41703001340 izsludina amata kandidātu atlasi uz AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" valdes locekļa amata vietu (1 vakance).

 

Valdes locekļa galvenie pienākumi:

  1. vadīt, plānot un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā;
  2. nodrošināt kapitālsabiedrības pamatdarbību, administratīvo, saimniecisko un finanšu vadību;
  3. pieņemt valdes lēmumus visos kapitālsabiedrības darbības jautājumos, kuri ietilpst valdes kompetencē;
  4. nodrošināt likumos, Ministru kabineta noteikumos, Jelgavas valstspilsētas domes lēmumos un apstiprinātajās nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību reglamentējošos dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu.

Noteiktās kompetences:

  1. virzība uz attīstību;
  2. stratēģiskais redzējums;
  3. lēmumu pieņemšana un atbildība;
  4. darbinieku motivēšana un attīstīšana.

Valdes locekļa/-es amata kandidātam izvirzītās prasības:

 

1.1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība  inženierzinātnēs, uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai tiesību zinātnēs, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļu amata uzdevumus kapitālsabiedrības valdes locekļu amatā;

1.2. vismaz triju gadu darba pieredze valdes locekļa amatā vai tam līdzvērtīgā vadošā amatā;

1.2.1.  par līdzvērtīgu vadošo amatu ir uzskatāma pieredze:  

1.2.1.1. enerģētikas uzņēmuma vai enerģētikas uzņēmuma nozīmīgā procesa patstāvīgā vadīšanā;

1.2.1.2. citu institūciju un kapitālsabiedrību vadīšanā un  to struktūrvienību vadīšanā;

1.2.1.3.  pašvaldības kapitālsabiedrības darbā vadošā amatā.

1.3. pieredze Eiropas Savienības projektu realizēšanā;

1.4. valsts valodas prasmes C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļu uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;

1.5. stratēģiska domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;

1.6. spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

1.7. labas komunikācijas un darba ar datoru prasmes, spējas nodrošināt komandas darbu, argumentēt un aizstāvēt savu un uzņēmuma viedokli;

1.8. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;

1.9. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.

 

Valdes locekļa/-es amata kandidātam lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

1.1. motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību valdes locekļa amatam), kā arī apliecinājumu, ka:

1.1.1.  nav sodīts (-a) par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai arī sodāmība par tīšu noziedzīgu nodarījumu noņemta vai dzēsta;

1.1.2. pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

1.1.3.  attiecībā uz kandidātu nav pasludināts maksātnespējas process;

1.1.4. pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijis/-usi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona;

1.1.5. kandidāts/-e ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts/-a valdes locekļa amatā.

1.2. dzīves gājuma un darba pieredzes apraksts (CV);

1.3. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

1.4. valsts valodas prasmes apliecība, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augtākā līmeņa 1.pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

1.5. kandidāta sagatavoto stratēģisko redzējumu par kapitālsabiedrības galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai (nepārsniedzot divas A4 formāta lappuses);

1.6. citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi (piemēram, atsauksmes, rekomendācijas, sertifikātus, apliecību kopijas utt.);

1.7.  kandidāta kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs).

 

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

Lai pieteiktos konkursam, kandidāts konkursa pieteikumu iesniedz:

 

1. sūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz e-pasta adresi: info@jdhc.lv

 vai

2. slēgtā aploksnē ar norādi "Konkursam uz AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" valdes locekļa amatu":

 

2.1. klātienē – AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums", Jelgavā, Pasta iela 47, šādos darba laikos: P, O, T,C no 13 - 17, Pk no 9 - 14, iepriekš sazinoties pa tālruni 63007064;

 

2.2. sūtot pa pastu uz adresi: AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums", Jelgavā, Pasta iela 47, LV-3001.

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 5. augustam līdz pulksten 14. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2022. gada 5. augustam pulksten 14, ieskaitot.

 

Informācija:

 

SIA "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" valdes locekļa mēneša atlīdzība ir 270 euro - brutto (nepilna slodze).

 

Nominācijas komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētājs – Jānis Kuķis,  SIA "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" padomes priekšsēdētājs;

Komisijas priekšsēdētāja  vietnieks – Ilona Goluboviča, SIA "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums"  padomes locekle;

Komisijas locekļi: Hardijs Verberlis, SIA "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" padomes priekšsēdētāja vietnieks; Liene Kanceviča, asoc.profesore, Dr.sc.ing., LLU Tehniskās fakultātes Enerģētikas institūta  direktore, Signis Rīns, SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" valdes loceklis.

 

Personas datu apstrāde:

Ņemot vērā, ka Jūsu iesūtītais CV, motivācijas vēstule un citi dokumenti ietvers Jūsu personas datus, informējam Jūs par personas datu apstrādes noteikumiem, kas tiks piemēroti Jūsu personas datiem:

Personas datu pārzinis, AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums", izmantos Jūsu personas datus leģitīma mērķa ietvaros, lai nodrošinātu personālatlases procesu. Jūsu iesniegtie dati tiks uzglabāti 3 mēnešus no dokumentu un informācijas saņemšanas dienas, ja sludinājumā nav noteikts cits termiņš. Pēc atlases procesa noslēgšanās Jūsu iesniegtā informācija tiks dzēsta.

 

Ja izsludinātajai vakancei tiek izvēlēts cits pretendents, mēs varam uzglabāt Jūsu datus pusgadu pēc atlases procesa beigām, ja sniedzat piekrišanu savu datu uzglabāšanai. Pēc tam Jūsu dati tiks dzēsti. Jūs varēsiet atsaukt savu piekrišanu, ja nevēlēsieties savu datu turpmāku apstrādi, rakstot uz e-pastu: info@jdhc.lv  

 

Jums ir tiesības pieprasīt AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums" piekļuvi datu subjekta personas datiem, lai noskaidrotu, kādi Jūsu dati glabājas pie mums, prasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir mainījušies vai bijuši sākotnēji neprecīzi. Jūs varat prasīt dzēst savus datus gadījumos, ja to apstrādei vairs nepastāv cits tiesisks pamats.

 

Kontaktinformācija: AS "Jelgavas siltumtīklu uzņēmums", Pasta iela 47, Jelgava, LV-3001, tālr.63007064, e-pasts: info@jdhc.lv