Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" valdes locekļa amata vietu

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ. Nr. 90000042516) izsludina amata kandidātu atlasi uz SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" valdes locekļa amata vietu.

 

Valdes locekļa galvenie pienākumi:

 

1. vadīt, plānot un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā;

2. nodrošināt kapitālsabiedrības pamatdarbību, administratīvo, saimniecisko un finanšu vadību;

3. pieņemt valdes lēmumus visos kapitālsabiedrības darbības jautājumos, kuri ietilpst valdes kompetencē;

4. nodrošināt likumos, Ministru kabineta noteikumos, Jelgavas pilsētas domes lēmumos un apstiprinātajās nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību reglamentējošos dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu.

 

Balstoties uz kapitāla daļu turētāja pārstāvja noteiktajām kompetencēm:

 

1. orientācija uz attīstību;

2. stratēģiskais redzējums;

3. lēmumu pieņemšana un atbildība;

4. darbinieku motivēšana un attīstīšana, amata kandidātam tiek noteiktas sekojošas prasības.

 

Valdes locekļa amata kandidātam izvirzāmās prasības:

 

1. augstākā izglītība medicīnā;

2. vismaz triju gadu darba pieredze valdes locekļa amatā vai valdes loceklim līdzvērtīgā vadošā amatā attiecīgās kapitālsabiedrības darbības jomā - veselības aprūpes iestādēs, uzņēmumos, organizācijās vai medicīnas profila augstskolās;

2.1. par līdzvērtīgu vadošo amatu ir uzskatāms: 

2.1.1. Universitāšu slimnīcās – ārstniecības direktors, klīnikas vai centra vadītājs, departamenta vai struktūrvienības vadītājs;

2.1.2. daudzprofila un specializētajās slimnīcās, privātajās medicīnas iestādēs un uzņēmumos veselības aprūpes jomā – galvenie ārsti un valdei tieši pakļautie struktūrvienību vadītāji;

2.1.3. medicīnas augstāko mācību iestāžu rektori, dekāni un universitāšu zinātniski ārstniecisko centru vadītāji;

2.1.4. Veselības ministrijas struktūrvienību un padotības institūciju vadītāji;

2.1.5. Ārstu profesionālo apvienību vadītāji.

3. pieredze Eiropas Savienības projektu realizēšanā;

4. valsts valodas prasmes C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);

5. stratēģiska domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;

6. prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

7. labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;

8. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;

9. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.

 

Valdes locekļa amata kandidātam lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 

1. motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību valdes locekļa amatam), kā arī apliecinājumu, ka:

1.1. nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

1.2. pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

1.3. attiecibā uz kandidātu nav pasludināts maksātnespējas process;

1.4. pēdējo 24 mēnešu laikā līdz pieteikumu iesniegšanas gala termiņa datumam publiskas kandidātu pieteikšanās procedūras ietvaros nav bijusi politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona;

1.5. ka kandidāts ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.

 

1. dzīves gājuma un darba pieredzes apraksts (CV);

2. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

3. valsts valodas prasmes apliecība, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augtākā līmeņa 1.pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

4. kandidāta sagatavoto stratēģisko redzējumu par SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai (nepārsniedzot divas A4 formāta lapaspuses);

5. citus dokumentus, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi (piemēram, atsauksmes, rekomendācijas, sertifikātus, apliecību kopijas utt.);

6. kandidāta kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs).

 

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 

Lai pieteiktos konkursam, kandidāts konkursa pieteikumu iesniedz:

 

1. sūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz e-pasta adresi: dome@dome.jelgava.lv vai

2. slēgtā aploksnē ar norādi "Konkursam uz SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" valdes locekļa amatu":

2.1. klātienē: Jelgavas pilsētas domē, Jelgavā, Lielā iela 11, Klientu apkalpošanas centrā, šādos darba laikos: pirmdien no pulksten 13 līdz 18; no otrdienas līdz ceturtdienai laikā  no 9 līdz 15 un piektdienās no 9 līdz 14;

2.2. sūtot pa pastu uz adresi: Jelgavas pilsētas dome, Jelgava, Lielā iela 11, LV–3001.

 

Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 27. novembris pulksten 14. Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2020. gada 27. novembrim, ieskaitot.

 

Informācija:

 

SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" valdes locekļa mēneša atlīdzība ir 3121 euro (pirms nodokļu nomaksas).

 

Nominācijas komisijas sastāvs:

 

Komisijas priekšsēdētāja – Irēna Škutāne, Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore;

Komisijas priekšsēdētājas vietniece – Inese Meija, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes vadītāja.

 

Komisijas locekļi:

 

Rita Vectirāne – Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece;

Jevgēņijs Kalējs – Latvijas Slimnīcu biedrības priekšsēdētājs;

Sigita Beļaka – Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja;

Nellija Ozola – Jelgavas pilsētas administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora vadītāja;

Dace Ēbere – Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Personāla vadītāja.

 

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti seši mēneši no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.