Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Centra pamatskola" direktora amata vietu

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ. Nr. 90000042516) izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Centra pamatskola" direktora amata vietu (1 vakance):

 

Galvenie pienākumi:

 • vadīt izglītības iestādes darbu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un nodrošināt pedagoģisko procesu, nodrošināt pedagoģiskā procesa kvalitāti;
 • nodrošināt izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas personālu;
 • nodrošināt izglītības iestādes darba nepārtrauktību;
 • izvirzīt mērķus un uzdevumus izglītības iestādes attīstībai;
 • organizēt izglītības iestādes attīstības plāna izstrādi;
 • plānot un lemt par izglītības iestādes finanšu un materiālo līdzekļu ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu.

Prasības pretendentam:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"
 • atbilstība Izglītības likumam un Bērnu tiesību aizsardzības likumam;
 • vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā un/vai izglītības vadības darbā, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā (izglītības iestādes vadītājs vai izglītības iestādes vadītāja vietnieks, izglītības iestādes metodiķis, mācību jomas koordinators vai izglītības pārvaldes speciālists, kura amata pienākumos ietilpst izglītības iestāžu darba organizēšana, metodiskais atbalsts vai pārraudzība);
 • zināšanas un izpratne izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos un budžeta plānošanā;
 • zināšanas un pieredze izglītības un darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanā;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz vēl vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšana profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Pieteikuma dokumenti:

 • dzīves, iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
 • pieteikums (1.pielikums);
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (2.pielikums);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā eksemplārā (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • valsts valodas prasmes apliecību pretendentiem, kam latviešu valoda nav dzimtā valoda.

Konkursa nolikums

 

Pieteikuma dokumenti iesniedzami elektroniski sūtot pa e-pastu: dace.ebere@dome.jelgava.lv, ar norādi "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Centra pamatskola" direktora amata konkursam", līdz 2021.gada 16.maijam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 63012461, 63012477.

 

 

Zemākā mēneša darba algas likme 1278,00 euro saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumiem Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi".

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Personas datus glabās sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.