Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas Izglītības pārvalde” Galvenais speciālists izglītības jautājumos

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas Izglītības pārvalde” aicina pieteikties uz vakanto galvenā speciālista izglītības jautājumos amatu (1 vakance uz nenoteiktu laiku):

 

Prasības pretendentiem:

 • profesionālās kvalifikācijas līmeņa augstākā izglītība pedagoģijā (maģistra grāds);
 • vēlams apgūta profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze;
 • pieredze izglītības iestādes vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • zināšanas izglītības procesu reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • zināšanas izglītības satura un nozares attīstības jautājumos;
 • vēlama pieredze projektu izstrādē un vadīšanā;
 • zināšanas lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu normu piemērošanā;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt prioritātes;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • labas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes;
 • nevainojama reputācija, tolerance;
 • prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, uzklausīt, risināt konfliktsituācijas, ievērot konfidencialitāti;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • pārraudzīt un analizēt pedagoģiskā procesa organizāciju Jelgavas pilsētas izglītības iestādēs;
 • sniegt metodisko atbalstu izglītības iestādēm kompetencēs balstīta mācību procesa pilnveidošanai;
 • vērot mācību stundas, sniegt atgriezenisko saiti pedagogam un sniegt atzinumu izglītības iestādes direktoram un/vai direktora vietniekam izglītības jomā;
 • konsultēt izglītības iestāžu vadītājus un pedagogus  pedagoģiskā procesa organizēšanas un nodrošināšanas jautājumos;
 • vērtēt izglītības iestāžu iekšējo normatīvo dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem, pēc nepieciešamības organizēt darba grupas dokumentu paraugu izstrādei un aktualizēšanai;
 • veikt izpēti un analīzi izglītības jomā pilsētā;
 • sadarboties ar masu mediju pārstāvjiem.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Darba alga:  1082 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas

Darba vieta: Svētes iela 22, Jelgava

 

Dokumenti iesniedzami elektroniski (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: izglitiba@izglitiba.jelgava.lv. vai personīgi Jelgavas pašvaldības iestādē „Jelgavas Izglītības pārvalde” Svētes ielā 22, Jelgavā, 204.kabinetā, darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00, izņemot pirmdienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 19.00 un piektdienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 14.30, pārtraukums no plkst. 12.00 līdz plkst. 13.00, slēgtā aploksnē ar norādi „Jelgavas izglītības pārvaldes galvenā speciālista izglītības jautājumos amata konkursam” līdz 2019.gada 12.augustam (ieskaitot). Papildus informācija 63012461.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK 13. pantu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi un iepriekš minēto personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas izglītības pārvalde”. Papildu informāciju par personas datu apstrādi Jelgavas pilsētas pašvaldībā var iegūt Jelgavas pilsētas tīmekļa vietnē.