Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola" direktora amata vieta

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ. Nr. 90000042516) izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola" direktora amata vietu (1 vakance):

 

Galvenie pienākumi:

 • vadīt izglītības iestādes darbu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un nodrošināt pedagoģisko procesu, nodrošināt pedagoģiskā procesa kvalitāti;
 • nodrošināt izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas personālu;
 • izvirzīt mērķus un uzdevumus izglītības iestādes attīstībai;
 • organizēt izglītības iestādes attīstības plāna izstrādi;
 • nodrošināt izglītības iestādes darba nepārtrauktību;
 • plānot un lemt par izglītības iestādes finanšu un materiālo līdzekļu ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu;
 • nodrošināt izglītības programmu īstenošanu personas dzīvībai un veselībai drošos apstākļos.

 

 Prasības pretendentam:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" noteiktajām prasībām;
 • atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
 • vismaz 3 gadu pieredze vadošā amatā, valsts, pašvaldības vai privātajā vispārējās izglītības iestādē. Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā amatā izglītības iestādē, kura īsteno speciālās izglītības programmas;
 • pedagoģiskā darba pieredze speciālās izglītības jomā un skolvadībā;
 • speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, speciālo izglītību un tās attīstības tendencēm;
 • zināšanas par izglītības  iestādes finanšu un budžeta vadības principiem;
 • labas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 • labas prasmes darbā ar datoru;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz vēl vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • priekšlikumi par Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas attīstību tuvāko 3 gadu laikā.

           

Pieteikuma dokumenti:

 • pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta motivācija ieņemt direktora amatu, pedagoģiskā darba pieredze speciālajā izglītībā un skolvadībā;
 • dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
 • priekšlikumi par Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas attīstību tuvāko 3 gadu laikā (viena A4 lapa);
 • apliecinājums (pielikumā), ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu,
 • izglītību apliecinošo dokumentu kopijas vienā eksemplārā (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā).

Pieteikumi dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā slēgtā aploksnē ar norādi "Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola" direktora amatakonkursam" vai sūtot uz e-pastu: Mara.Caniza@dome.jelgava.lv līdz 2020. gada 30. jūnijam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 63012461, 63012477, 63012467.

 

Amata mēnešalga: 1056,00 euro.

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas pilsētas pašvaldība. Personas datus glabās sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.