Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina kandidātu atlasi uz SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" valdes locekļa amata vietu (1 vakance)

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība Reģ. Nr. 90000042516 izsludina kandidātu atlasi uz SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" valdes locekļa amata vietu (1 vakance)

 

Valdes locekļa galvenie pienākumi:

 1. vadīt, plānot un koordinēt kapitālsabiedrības darbību kopumā;
 2. nodrošināt kapitālsabiedrības pamatdarbību, administratīvo, saimniecisko un finanšu vadību;
 3. pieņemt valdes lēmumus visos kapitālsabiedrības darbības jautājumos, kuri ietilpst valdes kompetencē;
 4. nodrošināt likumos, Ministru kabineta noteikumos, Jelgavas valstspilsētas domes lēmumos un apstiprinātajās nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību reglamentējošos dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu;
 5. balstoties uz kapitāla daļu turētāja pārstāvja noteiktajām prasībām, amata kandidātam tiek noteiktas šādas kompetences:

5.1.darbinieku motivēšana un attīstīšana (būtiska kompetence);

5.2. stratēģiskais redzējums (būtiska kompetence);

5.3. plānošana un organizēšana;

5.4. lēmumu pieņemšana un atbildība.

 

Valdes locekļa amata kandidātam izvirzāmās prasības:

 1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība  inženierzinātnēs, uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai tiesību zinātnēs, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”  valdes locekļa amatā;
 2. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 3. atbilstība likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"  valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem;
 4. valsts valodas prasmes C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 5. vismaz triju gadu profesionālā pieredze valdes locekļa amatā pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrībā, vai tam līdzvērtīgā vadošā amatā;
 6. par līdzvērtīgu vadošo amatu ir uzskatāms:

6.1. nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumu vadītāji vai to struktūrvienību vadītāji;

6.2. pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadītāji un to struktūrvienību vadītāji;

7. pieredze Eiropas Savienības projektu realizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;

8. stratēģiska domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;

9. prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

10. labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;

11. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.

 

Valdes locekļa amata kandidātam lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 1. motivēta pieteikuma vēstule (iekļaujot informāciju par kandidātu - e-pasta adrese, tālruņa numurs, deklarētā dzīvesvieta), kas apliecina kandidāta profesionālās pieredzes un prasmju atbilstību valdes locekļa amatam;
 2. apliecinājums (pielikums) par kandidāta atbilstību izvirzāmajām obligātajām prasībām:

2.1. nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai arī sodāmība par tīšu noziedzīgu nodarījumu noņemta vai dzēsta;

2.2. pamatojoties uz kriminālprocesa ietvaros pieņemtu nolēmumu, nav atņemtas tiesības veikt noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai citu profesionālo darbību;

2.3. attiecībā uz kandidātu nav pasludināts maksātnespējas process;

2.4. šobrīd un pēdējo 24 mēnešu laikā nav bijis politiskās partijas vai politisko partiju apvienības amatpersona, kura īsteno politiskās partijas vai politisko personu apvienības vadību, tai skaitā pieņem tās vārdā lēmumus vai īsteno pārstāvību;

2.5. ievērojot likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 7.panta piektajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā.

 

3. dzīves gājuma un darba pieredzes apraksts (CV);

4. izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā);

5. valsts valodas prasmes apliecība, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augtākā līmeņa 1.pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

6. stratēģiskais redzējums par SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai (nepārsniedzot divas A4 formāta lapaspuses);

7. citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi (piemēram, atsauksmes, rekomendācijas, sertifikātus, apliecību kopijas utt.).

 

Pieteikuma iesniegšanas kārtība:

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 19. maijs līdz pulksten 17. Pēc noteiktā termiņa saņemtie dokumenti netiek vērtēti.

 

Lai pieteiktos konkursam, kandidāts konkursa pieteikumu slēgtā aploksnē ar norādi "Konkursam uz SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" valdes locekļa amatu” iesniedz:

 1. klātienē – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11 Jelgavā;
 2. sūtot pa pastu uz adresi: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001. Sūtot pieteikumu pa pastu, pieteikuma pasta zīmoga termiņš 2022.gada 19.maijs;
 3. sūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv .

Papildus informācija:

 

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" valdes locekļa mēneša atlīdzība par darbu valdē - 3500 euro (bruto).

 

Nominācijas komisijas sastāvs:

 1. Nominācijas komisijas priekšsēdētāja – Irēna Škutāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore.
 2. Nominācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece – Ilze Āboliņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietniece.
 3. Nominācijas komisijas locekļi:

3.1.Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā;

3.2.Vilis Ļevčenoks, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Projektu vadības sektora Galvenais speciālists projektu īstenošanas jautājumos;

3.3.Sigita Beļaka, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja;

3.4.Līga Vasiļjeva, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes vadītāja vietniece, Juridiskā sektora vadītāja;

3.5.Indra Lūse, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Personāla vadītāja.

 

Apliecinājums par kandidāta atbilstību izvirzāmajām obligātajām prasībām pieejams ŠEIT.

 

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības mājaslapas sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).