Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz jaunizveidotās Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes "Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa" vadītāja amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku)

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (reģ.nr. 90000042516) izsludina konkursu uz jaunizveidotās Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes "Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa" vadītāja amata vietu (1 vakance uz nenoteiktu laiku):

 

Galvenie pienākumi:

 • nodrošināt iestādes darbību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt iestādes darba nepārtrauktību atbilstoši tās mērķiem un uzdevumiem;
 • bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt iestādi visās valsts un pašvaldību iestādēs, visās tiesu  
 • instancēs, citās institūcijās un attiecībās ar juridiskajām un fiziskajām personām civilstāvokļa aktu reģistrācijas jautājumos;
 • nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas personālu;
 • organizēt personu pieņemšanu iestādes kompetencē esošajos jautājumos;
 • plānot iestādes finanšu un materiālo līdzekļu ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu.

Prasības pretendentam:

 • ir Latvijas pilsonis un sasniedzis vismaz 25 gadu vecumu;
 • vismaz pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītību tiesību zinātnē;
 • pieredze vadošā amatā (iestādes vadītājs, iestādes vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs, nodaļas vadītāja vietnieks) pēdējo 5 gadu laikā;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā līdzvērtīgas jomas amatā pēdējo 5 gadu laikā valsts vai pašvaldības iestādē;
 • izpratne par valsts vai pašvaldības iestādes darbību un darba tiesisko attiecību jomas reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu;
 • izpratne par valsts vai pašvaldības iestādes resursu un finanšu līdzekļu racionālu un lietderīgu  plānošanu, un izlietojumu atbilstoši tās funkcijām un uzdevumiem;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un prasme strādāt komandā;
 • prasmes darbā ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē (C2);
 • vienas Eiropas Savienības svešvalodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Pieteikuma dokumenti:

 • dzīves, iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • pieteikums, kurā pretendents atspoguļo motivāciju kļūt par iestādes vadītāju;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā eksemplārā (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • valsts valodas prasmes apliecība pretendentiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda.

iesniedzami līdz 2022. gada 25. novembrim (ieskaitot). Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā (saņemšanas zīmogs) ar norādi ""Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļa" vadītāja amata konkursam" vai jāiesūta uz elektroniskā pasta adresi: indra.luse@jelgava.lv, tālrunis uzziņām: 63005498.

 

Konkursa nolikums pieejams Jelgavas valstspilsētas tīmekļvietnē ŠEIT   un Jelgavas novada pašvaldības tīmekļvietnē ŠEIT.

 

Amats klasificēts 12.amata saime, IV līmenis (11.mēnešalgu grupa) ar mēnešalgu 1968 euro, profesijas klasifikatora kods 1112 36.

 

Konkursa nolikums

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā "Personas datu apstrāde" paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).