Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības jaundibinātās pirmsskolas izglītība iestādes Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā vadītāja amata vietu (1 vakance)

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība (Reģ.nr. 90000042516) izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības jaundibinātās pirmsskolas izglītība iestādes Brīvības bulvārī 31A, Jelgavā vadītāja amata vietu (1 vakance).

 

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt nepieciešamos dokumentus izglītības iestādes reģistrēšanai, darbības uzsākšanai un nodrošināšanai,
 • sadarbībā ar pašvaldības iestādi “Jelgavas izglītības pārvalde” veikt nepieciešamos priekšdarbus izglītības iestādes atvēršanai un  darbības uzsākšanai,
 • organizēt personāla atlasi un nodrošināt izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas personālu,
 • vadīt izglītības iestādes darbu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām,
 • nodrošināt izglītības iestādes darba nepārtrauktību,
 •  izstrādāt izglītības iestādes attīstības plānu 3 gadiem, izvirzīt mērķus un noteikt uzdevumus izglītības iestādes attīstībai,
 • plānot un lemt par izglītības iestādes finanšu un materiālo līdzekļu ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu,
 • organizēt un nodrošināt kvalitatīvu iekļaujošu pedagoģisko procesu,
 • plānot un īstenot sadarbību ar izglītojamo vecākiem.

 

Prasības pretendentam:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" 13.punkta prasībām;
 • atbilstība Izglītības likumam un Bērnu tiesību aizsardzības likumam;
 • speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • vismaz 3 gadu pieredze izglītības jomā. Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vadošā amatā;
 • zināšanas un izpratne izglītības kvalitātes vadības,  finansēšanas un budžeta plānošanas jautājumos;
 • zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, valsts un pašvaldības izglītības attīstības prioritātēm;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz vēl vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšana profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēts pieteikums;
 • dzīves, iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
 • apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (Konkursa nolikuma 1.pielikums);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā eksemplārā (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • valsts valodas prasmes apliecību pretendentiem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda.

Dokumentus iesniegt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi "Jaunizveidotās Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja  amata konkursam" vai sūtot elektroniski uz e-pastu: indra.luse@jelgava.lv, ar norādi "Jaunizveidotās Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja  amata konkursam", līdz 2022. gada 28. oktobrim pulksten 14. Tālrunis uzziņām 63012465, 63012467.

 

Konkursa nolikums un apliecinājums

Pretendenta pieteikums 

Amats klasificēts ar profesijas klasifikatora kodu - 1345 03, ar mēnešalgu 1331,00 euro 

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas datus glabās sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža.