Jelgavas valstspilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes "Jelgavas Specializētā peldēšanas skola" direktora amata vietu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība Reģ. Nr. 90000042516 izsludina konkursu uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes "Jelgavas Specializētā peldēšanas skola" direktora amata vietu (1 vakance).

 

Galvenie pienākumi:

 • vadīt profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes darbu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • organizēt un nodrošināt pedagoģisko procesu, nodrošināt pedagoģiskā procesa kvalitāti;
 • nodrošināt izglītojamo drošību profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādē un tās organizētajos pasākumos atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības un higiēnas normu ievērošanu profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes darbībā;
 • nodrošināt profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas personālu;
 • nodrošināt profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes darba nepārtrauktību;
 • plānot un lemt par profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes finanšu un materiālo līdzekļu ekonomisku un mērķtiecīgu izmantošanu.

 

Prasības pretendentam:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" 13.punkta prasībām;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta augstākā izglītība sporta pedagoģijā;
 • atbilstība Izglītības likumam un Bērnu tiesību aizsardzības likumam;
 • ne mazāk, kā trīs gadu pieredze sporta nozares izglītības jomas vadības darbā (direktora/vadītāja, direktora/vadītāja vietnieka, sporta organizatora vai sporta metodiķa amatā) vai pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā;
 • zināšanas un izpratne par profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu finansēšanas jautājumiem un budžeta plānošanu;
 • zināšanas un pieredze par profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu darba tiesisko attiecību jomu reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas komunikācijas tehnoloģijām un biroja tehniku;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē;
 • par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz vēl vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšana profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

 

Pieteikuma dokumentus:

 • dzīves, iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes aprakstu (CV);
 • pieteikumu (Konkursa nolikuma pielikums Nr.1);
 • apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (Konkursa nolikuma pielikums Nr.2);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā eksemplārā (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • valsts valodas prasmes apliecību pretendentiem, kam latviešu valoda nav dzimtā valoda.

iesniegt elektroniski sūtot uz e-pastu: indra.luse@jelgava.lv, ar norādi "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes "Jelgavas Specializētā peldēšanas skola" direktora amatakonkursam”, līdz 2022.gada 22.jūlijam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām: 63085300.

 

Konkursa nolikums, pretendenta pieteikums un apliecinājums pieejami Jelgavas valstspilsētas tīmekļvietnē: Vakances : Sludinājumi, vakances, noma : Pašvaldība : Jelgava

 

Amats klasificēts ar profesijas klasifikatora kodu - 1345 08, ar mēnešalgu 1286,00  euro.

 

Pieteikums

Nolikums

Apliecinājums

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim - pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).