Viegli lasīt

Kur atrodas un kā sazināties ar Jelgavas pilsētas pašvaldību?

 

Adrese: Lielā iela 11, Jelgava, Latvija, LV-3001
Reģistrācijas numurs: 90000042516

Tālrunis: +371 63005522; +371 63005537

e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

Apskatīt kartē (saite)

 

Kontaktinformācija (saite)

 

Kas ir Jelgavas pilsētas pašvaldība?

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība ir pārvalde, kas ar pilsoņu vēlētas pārstāvniecības — domes — un tās izveidoto institūciju un iestāžu starpniecību nodrošina likumos noteikto funkciju, kā arī likumā paredzētajā kārtībā Ministru kabineta doto uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, ievērojot valsts un Jelgavas administratīvās teritorijas iedzīvotāju intereses.

 

Kas ir Jelgavas pilsētas dome?

 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.


Domes darbu vada domes priekšsēdētājs – Andris Rāviņš.

 

Kādas ir domes priekšsēdētāja pilnvaras?

 

  • ir politiski un likumā "Par pašvaldībām" noteiktā kārtībā tiesiski atbildīgs par domes darbu;
  • ierosina jautājumu izskatīšanu domē, pastāvīgajās komitejās un komisijās;
  • koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;
  • domes vārdā paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus šajā nolikumā noteiktajā kārtībā;
  • atver un slēdz kontus banku iestādēs un Valsts kasē;
  • saskaņo izpilddirektora lēmumus par pašvaldības centrālās administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba;
  • dod saistošus rīkojumus pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekiem;
  • sagatavo izskatīšanai domes sēdēs valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;
  • amata zaudēšanas gadījumā nodrošina dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam;
  • veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos un domes  lēmumos.

Kādas ir izpilddirektora pilnvaras?

 

Atbildīgs par pašvaldības iestāžu un pašvaldības struktūrvienību darbu, kā arī veic pašvaldības kapitālsabiedrību darbības pārraudzību. Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore – Irēna Škutāne.

 

Jelgavas pilsētas karogs:

 

1938. gada 28. oktobrī tika apstiprināts pilsētas karogs

1938.g.29.10. Likums par Jelgavas pilsētas karogu
(Valdības Vēstnesis nr. 247)

 

karogs.jpg

 

Jelgavas pilsētai ir savs karogs. Tas dalīts divās vienāda platuma daļās: augšā tumši zils, bet apakšā - sarkans; karoga centrā ir Jelgavas pilsētas ģerbonis. Karogs ir viens no veidiem, kā īpaši nozīmīgos valsts svētkos, pilsētai būtiskos pasākumos un godināmās dienās paust un atklāt īpašo attieksmi, vienot un pārstāvēt savu pašvaldību.

 

Privātpersonām un organizācijām ir aizliegts lietot Jelgavas pilsētas karoga attēlu, ar vai bez ģerboņa, biedrību karogos un nozīmēs. Visos pārējos gadījumos privātas personas un organizācijas var lietot karoga attēlu vai tā atdarinājumu ar katrreizēju pilsētas valdes atļauju.


Jelgavas pilsētas lielais ģerbonis:

 

Apstiprināts ar Valsts heraldikas komisijas lēmumu 2016. gada 24.novembrī:

Purpura laukā aļņa galva dabiskā krāsā, uz kakla valsts mazais ģerbonis (bez zvaigznēm). Uz masīvas sudraba pamatnes divi vairoga turētāji – sudraba lauvas ar atpakaļ pagrieztu galvu, sarkanu mēli un zelta kroni. Jelgava ir vienīgā pilsēta Latvijā, bez galvaspilsētas Rīgas kurai ir lielais ģerbonis. Tas pilsētai bijis vēsturiski, kad tā starptautiski atzīta kā Kurzemes hercogistes galvaspilsētai.


Jelgavas pilsētas lielā ģerboņa autori ir mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs.

 

lielais ģerbonis.jpg

 

 

 

Jelgavas pilsētas mazais ģerbonis:

 

Apstiprināts ar Valsts heraldikas komisijas lēmumu 2002. gada 11. jūlijā:

Purpura laukā aļņa galva dabiskā krāsā, uz kakla valsts mazais ģerbonis (bez zvaigznēm). Savu identitātes zīmi – ģerboni – pilsētas iegūst reizē ar pilsētas tiesībām. Vēsturiskajā literatūrā minēts, ka Jelgavai pilsētas tiesības piešķirtas 1573. gadā. Savukārt pirmās atsauces uz ģerboni saglabājušās no 1574. gada, kad pilsētas kases grāmatā tapis ieraksts par to, ka kādam zeltkaļa zellim Hansam samaksāta 11 marku liela atlīdzība par pilsētas zīmoga grebšanu. Par pilsētas galvu (birģermeistaru) toreiz minēts Jēkabs Laude. 

 

Tomēr pats pirmais zināmais pilsētas ģerboņa attēls attiecināms uz vēlāku laiku – 1576. gadu –, un tas attēlo aļņa galvu. To savai rezidencei Jelgavai devis Gothards Ketlers.

 

mazais.jpg

 

Jelgavas pilsētas logo:

 

Ikdienas lietošanai radīts vieglāks un atraktīvāks pilsētas logotips, kurā stilizēti attēlota aļņa galva un pilsētas nosaukums. Jelgavas logotipā aļņa lielie un žuburainie ragi simbolizē pilsētas vēsturisko vērtību un pieredzi. Jelgavas pilsētas logotips sastāv no pilsētas ģerbonī redzamā aļņa galvas silueta sarkanā krāsā un vārda "Jelgava" zilā krāsā.

 

logo.jpg

 

 

Jelgavas pilsētas sauklis – Jelgava – pilsēta izaugsmei:

 

Jelgavas veiksmes stāsts ir cilvēki, kuri strādā vienam mērķim – Jelgavas pilsētas izaugsmei. Jelgavā ir dota iespēja ikvienam atrast jomu, kurā viņš vēlas darboties, apgūt zināšanas, profesionāli attīstīties. Pilsēta sniedz izaugsmi iedzīvotājiem, sākot no bērnudārza un beidzot ar mūžizglītības iespējām senioriem. Katram ir iespēja augt līdz ar pilsētu, kā arī dot savu ieguldījumu pilsētas labā. Tieši izaugsme ir tā, kas vislabāk raksturo pilsētu un to sevī ietver Jelgavas pilsētas sauklis "Jelgava – pilsēta izaugsmei!".

 

sauklis.jpg