Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojuma nosaukums:

Dzīvesvietas deklarēšana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas dome.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pastāvīgās dzīvesvietas maiņas gadījumā reģistrē ziņas par personas dzīvesvietu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un pēc pieprasījuma izsniedz dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas personas (Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 

Nepieciešamie dokumenti:

Veidlapa 8-68: Dzīvesvietas deklarācija.

 • Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments
  • pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
  • likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)
 • Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams reģistrēt klātienes apmeklējuma laikā, tad 7 dienu laikā.

 

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi:

 

2,50 euro - Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto dzīvesvietu.
5,00 euro - Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (laika periodā) ( piecu darbdienu laikā).
12,50 euro - Izziņa par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu ( piecu darbdienu laikā).

 

Valsts nodevu nemaksā (lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, minētā persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):

 • politiski represētās personas
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu
 • invalīdi
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
 • reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē (izziņa no nakts patversmes)

 

Atgādinājums:

Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.

 

Brīdinājums:

Par dzīvesvietas nedeklarēšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit eiro (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186.pants). Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu, - uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz piecsimt eiro (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.10. pants).

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecinātā identitāte;
3-kvalificēti apliecinātā identitāte

 

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veids:

Klātiene

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Klientu apkalpošanas centrs 131. kab.

 

Tālrunis, e-pasts

dome@dome.jelgava.lv
Dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti tel. 63005503, 63005481

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00
Otrdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00
Trešdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00; pusdienu pārtraukums: 12.00-13.00
Piektdiena: 8.00- 14.30; pusdienu pārtraukums: 12.00-12.30

 

Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai (reģistrācijas Nr. 90000049529), konti:
LV93 NDEA 0000 0845 1381 4 (AS “Luminor”)
LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS ”SEB banka”)
LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS “Swedbank”)
LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")
LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS “Luminor”)