2.8 °C, 5 m/s, 89.6 %

Pasākums 9.3.1.1.

Pasākums 9.3.1.1.

Publicēts 07.09.2018., informācija par grozījumiem – 28.12.2018., 13.09.2019.

 

 

9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”

9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”

pirmā projektu iesniegumu atlases kārta
Atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš No 2019.gada 13.septembra Līdz 2019.gada 25. oktobrim

Atkārtots uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu

Paziņojums par grozījumiem projektu iesniegumu atlases nolikumā

Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2019.gada 12.septembra rīkojuma Nr.54-rp “Par grozījumiem 9.3.1.1.pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā” noraksts

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2018.gada 28.decembra rīkojuma Nr.68-rp “Par grozījumiem 9.3.1.1.pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikumā” noraksts

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2018.gada 6.septembra rīkojuma Nr.43-rp “Par 9.3.1.1.pasākuma pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas nolikuma apstiprināšanu” noraksts

Projektu iesniegumu atlases nolikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2019. rīkojumu Nr.54-rp)

ARHĪVS: Projektu iesniegumu atlases nolikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2018. rīkojumu Nr.68-rp)

ARHĪVS: Projektu iesniegumu atlases nolikums

Nolikuma 1.pielikums

“Projekta iesnieguma veidlapa”un tās pielikumi (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2018. rīkojumu Nr.68-rp):

1.pielikums projekta iesniegumam “Projekta īstenošanas laika grafiks” 2.pielikums projekta iesniegumam “Finansēšanas plāns”.pielikums projekta iesniegumam “Projekta budžeta kopsavilkums” 3.pielikums projekta iesniegumam “Projekta budžeta kopsavilkums”

ARHĪVS: un tās pielikumi: 1.pielikums projekta iesniegumam “Projekta īstenošanas laika grafiks”; 2.pielikums projekta iesniegumam “Finansēšanas plāns”; 3.pielikums projekta iesniegumam “Projekta budžeta kopsavilkums”

4.pielikums projekta iesniegumam “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību”

Nolikuma 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.09.2019. rīkojumu Nr.54-rp)

ARHĪVS: Nolikuma 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2018. rīkojumu Nr.68-rp)

ARHĪVS: Nolikuma 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2018. rīkojumu Nr.68-rp)

Nolikuma 3.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2018. rīkojumu Nr.68-rp)

ARHĪVS: Nolikuma 3.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji”

Nolikuma 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2018. rīkojumu Nr.68-rp)

ARHĪVS: Nolikuma 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”Nolikuma 5.pielikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.12.2018. rīkojumu Nr.68-rp):

“Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu” projekts

Vienošanās papildus pielikums – sniegto pakalpojumu uzskaites forma

ARHĪVS: Nolikuma 5.pielikums “Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu” projekts

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

https://likumi.lv/ta/id/287725-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-9-3-1-specifiska-atbalsta-merka-attistit-pakalpojumu-infrastrukturu-bernu

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai pieejami Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē: https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-1-1-k-2

 

Papildus informācija

Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi:

http://www.esfondi.lv/vadlinijas–skaidrojumi

Metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=25726

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā:

http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm, telpām un publiskajai ārtelpai – http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/vides-pieejamiba/

 

Atbildes uz interesentu jautājumiem 9.3.1.1.pasākuma 2.kārtā – Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-1-1-k-2

 

 

Apstiprinātie projektu iesniegumi

N.p.k. Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta iesniedzēja nosaukums Projekta apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums
1. 9.3.1.1/19/I/052 Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā Jelgavas pilsētas dome 21.12.2019.