4.8 °C, 4.8 m/s, 89.7 %

Sociālo mediju lietošana

Sākumlapa Sociālo mediju lietošana
Sociālo mediju lietošana

I. Noteikumos lietotie termini

Sociālie mediji – interneta vidē pieejamās tīmekļvietnes, kuras izmanto sabiedrības informēšanai un saziņai: “Facebook”, “Twitter”, “Youtube”, “Instagram”, “Draugiem.lv”, Jelgavas valstspilsētas oficiālā tīmekļvietne www.jelgava.lv u.c., kā arī cita veida informēšana un saziņa, kuru realizē izmantojot tehnoloģijas ar interneta vai bez interneta pieslēguma viedtālrunī, datorā vai citā tehnoloģiskajā iekārtā.

Tīmekļvietne – sabiedrības informēšanas unsaziņas vietne (piem., “Facebook”, “Twitter”, “Youtube”, Jelgavas valstspilsētas oficiālā tīmekļvietne www.jelgava.lv u.c.), kurā var izveidot un ilgstoši uzturēt profilu (kontu), ja tīmekļvietnes funkcijai tas ir nepieciešams.

Profils – tīmekļvietnē izveidots pašvaldības vai pašvaldības institūcijas profils – lietotāja konts vai lapa , kurš ir identificējams un saistāms ar pašvaldību vai pašvaldības institūciju.

Pilnvarotais darbinieks – darbinieks, kurš, pamatojoties uz darba līgumu un amata aprakstu, ir atbildīgs par pašvaldības sociālo mediju profilu (kontu vai lapu) izveidi, lietošanu, uzturēšanu, profilu slēgšanu un citām darbībām, kuras saistītas ar sociālo mediju vidi.

Tīmekļvietnes lietotājs – persona, kura ar tīmekļvietnē izveidotu identificējamas vai neidentificējamas personas profilu vai lapu iesaistās aktivitātēs, izmanto komentēšanas iespēju, dalās ar informāciju, veido saraksti ar pašvaldību tīmekļvietnes sarakstes rīkā vai tīmekļvietnē publiski pauž jebkādu citu informāciju.

 

II. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi “Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo mediju lietošana”, turpmāk – Noteikumi, nosaka Jelgavas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldības) ar sociālo mediju lietošanu saistītās tiesības, pienākumus un principus.

2. Pašvaldības sociālo mediju profilā tiek izvietota un atjaunota Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas, pašvaldības izveidoto iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, informācija, kā arī informācija, kas saņemta no ārējiem informācijas avotiem, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3. Pašvaldība ar sociālo mediju starpniecību informē sabiedrību par aktualitātēm, organizētajiem pasākumiem, kā arī publicē informāciju, kas ir saistoša un aktuāla kādai no sabiedrības daļām, kā arī, atbilstoši kompetencei, komunicē ar sabiedrību.

4. Sociālo mediju lietošanas noteikumi ir saistoši visām personām, kuras uz darba līguma un amata apraksta pamata ir pilnvarotas pārstāvēt pašvaldību sociālajos medijos.

 

III. Sociālā medija profila (konta vai lapas) saturs

5. Sociālo mediju profila saturā jāatspoguļo informācija, kas saistīta ar pašvaldību, tās institūcijām un sabiedrībai aktuālām tēmām.

6. Veidojot sociālā medija saturu, jāizvērtē publicējamās informācijas atbilstība sabiedrības interesēm un jāsniedz tikai tai aktuāla un lietderīga informācija.

7. Publicējot informāciju, uz to jānorāda elektroniskā saite, ja tas ir iespējams.

8. Apzinoties sociālo mediju divvirziena komunikāciju, jāseko sabiedrības aktualitātēm un nepieciešamības gadījumā jāsagatavo un jāpublicē informācija.

9. Jelgavas valstspilsētas sociālo mediju saturs (informācija, t.sk. simbolika, fotoattēli, video u.c.) ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašums, kura lejupielāde, kopēšana, pārpublicēšana bez atsauces: “Informācija:  Jelgavas pilsēta”, vai saskaņošanas ir aizliegta. Saskaņošana veicama, rakstot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldei pa e-pastu redaktors@jelgava.lv vai zvanot pa tālruni 63005507.

IV. Pilnvarotā darbinieka sociālo mediju lietošanas principi un pienākumi

10. Ievērot Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktus.

11. Izvērtēt pašvaldības sociālo mediju efektivitāti: sekotāju pieaugumu, pieminēšanas biežumu, noskaņojumu, komentāru skaitu, dalīšanās reizes, “patīk” skaitu, sasniegtās auditorijas apjomu u.c.

12. Uzraudzīt pašvaldības sociālo mediju uzturēšanu un slēgšanu.

13. Gadījumos, kad konstatēta pašvaldības sociālo mediju neefektivitāte, informēt tiešo vadītāju.

14. Ievērot vispārpieņemtās pieklājības un ētikas normas, būt precīzam, atklātam un saglabāt profesionalitāti jebkādos apstākļos.

15. Pilnvarotais darbinieks uzņemas atbildību par publicēto informāciju. Tas attiecas arī uz iespējamajiem autortiesību un konfidencialitātes pārkāpumiem un nepārbaudītu ziņu izplatīšanu.

16. Rīkoties atbildīgi pašvaldības un sabiedrības interesēs.

17. Izturēties atbildīgi pret informāciju, kas ir nodota darbinieka rīcībā un ir izmantojama tikai amata aprakstā noteikto pienākumu veikšanai.

18. Komunicējot ievērot normatīvo aktu nosacījumus, ņemot vērā, ka nepatiesas informācijas izplatīšana, apmelošana, autortiesību un datu aizsardzības pārkāpumi ir pretlikumīgas darbības.

19. Šaubu gadījumā par ievietojamās informācijas saturu, pārrunāt to ar savu tiešo vadītāju.

20. Komunicējot sociālajos medijos, darbinieks pārstāv pašvaldību un saskarsmei ar cilvēkiem sociālajos medijos jābūt tādai, kāda tā ir ar jebkuru mediju.

21. Komunikācijas pārpratuma gadījumā, nekavējoties to novērst.

22. Izmantot pašvaldības resursus un interneta nodrošinājumu mērķtiecīgai un godīgai komunikācijai sociālo mediju vietnēs.

23. Pašvaldības sociālo mediju profilos aizliegts: publicēt komercpaziņojumus; ļaunprātīgi izmantot personu fotogrāfijas; aizvainot citus lietotājus; publicēt informāciju, kuras saturs ir naidīgs, vardarbīgs vai pornogrāfisks; publicēt pretlikumīgu, maldinošu vai diskriminējošu informāciju.

24. Lietojot sociālo mediju profilus, iespēju robežās atbildēt uz sociālo mediju kontos saņemtajiem jautājumiem 24 stundu laikā pēc jautājuma uzdošanas. Ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams atbildēt uz jautājumu 24 stundu laikā, tad izmanto citus komunikācijas veidus.

25. Ja uz jautājumu jāsniedz konkrēta atbilde, to precizē sazinoties ar attiecīgo pašvaldības speciālistu.

26. Neiesaistīties garā jautājumu un atbilžu komunikācijā, kas varētu nebūt saistoša pārējiem iedzīvotājiem vai darbiniekiem to pienākumu izpildei.

27. Saziņā izmantot vienkāršu, latviešu valodas gramatikas un pareizrakstības normām atbilstošu valodu.

28. Pēc situācijas izvērtēšanas, labot pieļautās kļūdas, ja tādas pieļautas publikācijās sociālajos medijos.

29. Ar toleranci izturēties pret citu viedokli, neiesaistoties konfliktos.

30. Pilnvarotajam darbiniekam, uzturot sociālos medijus, jābūt atsaucīgam, aktīvam un jāiesaistās komunikācijā ar sabiedrību.

31. Pilnvarotais darbinieks ir tiesīgs sociālajos medijos izvietot informāciju, kas veicina sabiedrības līdzdalību un lokālpatriotismu.

32. Pilnvarotais darbinieks ir tiesīgs atzīmēt ar “patīk” informāciju, kas ir publicēta sociālajos medijos saistībā ar sabiedrībai aktuāliem jautājumiem.

33. Pilnvarotais darbinieks ir tiesīgs “dalīties” ar informāciju, ko publicējuši pašvaldības sadarbības partneri, citas pašvaldības iestādes un šī informācija var būt noderīga konkrētās iestādes profila sekotājiem.

34. Pilnvarotajam darbiniekam ir tiesības dzēst tīmekļvietnes lietotāja aizvainojošus vai patiesībai neatbilstošus komentārus, kas var attiekties uz sociālajā medijā publicēto informāciju (minētajām vai redzamajām personām, faktiem u.c.).

35. Pilnvarotajam darbiniekam ir tiesības dzēst komentārus, kuros saskatāmi subjektīvi centieni celt juridiskai personai neslavu, aizskart tās reputāciju, veidot negatīvu viedokli par Jelgavas valstspilsētas pašvaldību un tās amatpersonām, tādējādi apzināti sabiedrību maldinot un kurinot naidu.

36. Pilnvarotajam darbiniekam ir tiesības dzēst (bloķēt) negodprātīgus tīmekļvietnes lietotājus, kas ar mērķi provocēt pauž nepatiesu informāciju, maldinot citus tīmekļvietnes lietotājus.

37. Pilnvarotajam darbiniekam ir tiesības bloķēt tīmekļvietnes lietotāju, ja tam ir tendence neievērot ētikas normas tīmekļvietnē – komentāros paust aizskarošu, apmelojošu, nepiedienīgu, draudus saturošu vai maldinošu viedokli ar mērķi provocēt, pārkāpt intelektuālā īpašuma tiesības, reklamēt citus sociālos medijus, tīmekļvietnes vai kura saturu var uzskatīt par surogātpastu.

38. Pilnvarotajam darbiniekam ir tiesības dzēst komentārus, kas satur komerciāla rakstura informāciju.

39. Pilnvarotajam darbiniekam ir tiesības dzēst informāciju, kas saistīta ar politisku organizāciju vai partiju, vai identificējama kā politiska reklāma.

V. Informācijas veidošana sociālo mediju profilā (kontā vai lapā)

40. Saziņas valoda. Sagatavotajai informācijai jābūt vienkāršai, saprotamai un profesionālai. Informācija var būt radoša, veidojot brīvāku komunikāciju un izmantojot sarunvalodu un ir atšķirīga no lietišķiem dokumentiem, lai piesaistītu sekotāju uzmanību un atrast veidu, kā izcelties informācijas plūsmā. Ziņojumus veidot kodolīgus un lakoniskus, pievienot informācijai vizuālos uzskates materiālus, video un audio.

41. Vizuālajiem materiāliem jābūt tehniski un sižetiski kvalitatīviem, kurus var izmantot pārpublicēšanai. Ievietotajiem attēliem jāatbilst ētikas pamatprincipi, tie nedrīkst būt   personas godu un cieņu aizskaroši. Pie attēliem jānorāda tās autors un arī atslēgas vārdi, lai lietotājam atvieglotu meklēšanu.

42. Video galvenais uzdevums ir parādīt, tāpēc, pirms tiek uzņemti video, ir skaidri jāformulē ideja un jārada stāsts. Video jānodrošina ar uzmanību piesaistošu nosaukumu un interesantu aprakstu. Tiek ieteikts veidot mirkļbirkas, piemēram, #satiksimiesjelgava, #mesesamjelgava, #gudrapilsetajelgava u.tml. – atslēgas vārdus, kurus izmanto, lai neformāli aprakstītu kādu vienību un lai atvieglotu meklēšanu sociālajos medijos.