15.8 °C, 1.4 m/s, 84.2 %

SAM 8.1.2.

SAM 8.1.2.

Publicēts 28.08.2017., informācija par grozījumiem – 29.05.2018.

 

8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
pirmā projektu iesniegumu atlases kārta
Atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš No 2017.gada 28.augusta Līdz 2017.gada 29.decembrim

Paziņojums par grozījumiem projektu iesniegumu atlases nolikumā

Uzaicinājums iesniegt projekta iesniegumu

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2018.gada 22.maija rīkojuma Nr.26r-p “Par grozījumiem 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases iesniegumu atlases nolikumā” noraksts

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2017.gada 25.augusta rīkojuma Nr.34-rp “Par 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu” noraksts

Projektu iesniegumu atlases nolikums ar grozījumiem, kas izstrādāti ar 22.05.2018. rīkojumu Nr.26-rp

ARHĪVS – Projektu iesniegumu atlases nolikums

Nolikuma 1.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapa”

Un tās pielikumi: 1; 2. un 3. pielikums projekta iesniegumam “Projekta īstenošanas laika grafiks”, “Finansēšanas plāns” un “Projekta budžeta kopsavilkums”

4.pielikums projekta iesniegumam “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību”

Nolikuma 2.pielikums “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”

Nolikuma 3.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji”

Nolikuma 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”

Nolikuma 5.pielikums “Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu projekts”

Nolikuma 6.pielikums “Ieteikumi vispārējās izglītības iestāžu mācību vides modernizācijai”

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

https://likumi.lv/ta/id/282516-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-1-2-specifiska-atbalsta-merka-uzlabot-visparejas-izglitibas-iestazu

Palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Centrālās finanšu un līguma aģentūras tīmekļa vietnē:

http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/8-1-2-k-1

 

Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas un skaidrojumi: http://www.esfondi.lv/vadlinijas–skaidrojumi

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā: http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai:

http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=18633

Izglītības un zinātnes ministrijas kā atbildīgās iestādes tīmekļa vietne

http://www.izm.gov.lv/lv/es-strukturfondi/2014-2020/es-fondi-visparejai-izglitibai

Apstiprinātie projektu iesniegumi

 

N.p.k. Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta iesniedzēja nosaukums Projekta apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums
1. 8.1.2.0/17/I/029 Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā Jelgavas pilsētas dome 28.06.2018.