9.5 °C, 8.1 m/s, 62.7 %

Sociālie pakalpojumi

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumi
Sociālie pakalpojumi

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojumu novērtēšana

Tiešsaistes aptauja aizpildīšanai pieejama ŠEIT.

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti. Aptauju līdz gada beigām aizpildīt aicināts ikviens Jelgavas pilsētas iedzīvotājs.

Pakalpojums Veidlapa
Personas uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā Veidlapa 8-76

E-veidlapa 8-76

Personas uzņemšana pašvaldības dzīvojamo telpu apmaiņas reģistrā Veidlapa 8-75

E-veidlapa 8-75

Veidlapa 8-75.1

E-veidlapa 8-75.1

Pašvaldības sociālie pakalpojumi

Pakalpojums “Aprūpe mājās” Nr.1-10/2.8
Pakalpojums “Drošības poga” Nr.1-10/2.8
Pilngadīgu personu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums Nr.1-10/2.8
Īslaicīgs pakalpojums sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pilngadīgām personām Nr.1-10/2.8
Bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē sociālā pakalpojuma sniedzēja institūcija
Krīzes centra pakalpojums Nr.1-10/2.8
Pakalpojums bērna aprūpei pēc vecāku lūguma Nr.1-10/2.8
Dienas aprūpes centra pakalpojums Nr.1-10/2.8
Specializētās darbnīcas pakalpojums

 

Nr.1-10/2.8
Grupu dzīvokļa pakalpojums Nr.1-10/2.8
Naktspatversmes pakalpojums Nr.1-10/2.8
Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums Nr.1-10/2.8
Terapeitiskās spēles pakalpojums Nr.1-10/2.8
Sensorās un motorās attīstības nodarbību pakalpojums Nr.1-10/2.8
Mūzikas terapijas pakalpojums Nr.1-10/2.8
Montesori pakalpojums Nr.1-10/2.8
Lietišķās uzvedības analīzes (ABA) terapijas pakalpojums Nr.1-10/2.8
Kanisterapijas pakalpojums Nr.1-10/2.8
Silto smilšu nodarbību pakalpojums Nr.1-10/2.8
Hidroterapijas pakalpojums Nr.1-10/2.8
Reitterapijas pakalpojums Nr.1-10/2.8
Atelpas brīža pakalpojums Nr.1-10/2.8
Aprūpes pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti Nr.1-10/2.8
Rehabilitācijas pakalpojums institūcijā Nr.1-10/2.8
Rehabilitācijas pakalpojumi – ārstnieciskās vingrošanas pakalpojums Nr.1-10/2.8
Rehabilitācijas pakalpojumi  Nr.1-10/2.8
Specializētā autotransporta pakalpojums Nr.1-10/2.8
Higiēnas pakalpojums Pakalpojumu iespējams saņemt klātienē
Tehnisko palīglīdzekļu nodošana patapinājumā Nr.1-10/2.8
Īslaicīgs krīzes istabas pakalpojums Nr.1-10/2.8
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi atkarīgai (līdzatkarīgai) personai Nr.1-10/2.8
Uzvedības sociālās korekcijas programma Nr.1-10/2.8
Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums Nr.1-10/2.8
Ģimenes asistenta pakalpojums Nr.1-10/2.8
Vasaras nometnes pakalpojums Nr.1-10/2.8
Sociālā darba pakalpojums Nr.1-10/2.8
Psihologa pakalpojums Nr.1-10/2.8

Valsts sociālie pakalpojumi

Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti

 

Nr.1-10/2.8
Pavadoņa pakalpojums nepilngadīgai personai ar invaliditāti Nr.1-10/2.8
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no psihoaktīvām vielām – alkohola, narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām vai no atkarību izraisošiem procesiem – atkarīgai personai Nr.1-10/2.8
Bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām sociālā rehabilitācija dzīvesvietā Nr.1-10/2.8
Bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sociālās rehabilitācijas kurss sociālās rehabilitācijas institūcijā Nr.1-10/2.8
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai Nr.1-10/2.8
Atbalsta pakalpojums vardarbībā cietušai pilngadīgai personai Nr.1-10/2.8
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušai pilngadīgai personai Nr.1-10/2.8
Psihologa pakalpojums personai līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kurai invaliditāte noteikta pirmreizēji Nr.1-10/2.8
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personai ar funkcionāliem traucējumiem, darbspējīgā vecumā vai pēc darbspējīga vecuma, kura strādā Nr.1-10/2.8
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums komunistiskā režīma un nacistiskā režīma politiski represētai personai Nr.1-10/2.8
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Nr.1-10/2.8
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personai ar prognozējamo invaliditāti darbspējīgā vecumā un pēc darbspējīgā vecuma, kura strādā Nr.1-10/2.8