18.4 °C, 3 m/s, 59.4 %

Silto smilšu nodarbību pakalpojums

Sākumlapa PakalpojumiSociālie pakalpojumiSilto smilšu nodarbību pakalpojums
Silto smilšu nodarbību pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”

Pakalpojuma īss apraksts

Silto smilšu nodarbību pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personas ķermeņa un sīkās muskulatūras stimulāciju, organisma pašregulācijas attīstīšanu, uzvedības traucējumu, tajā skaitā nedrošības un baiļu sajūtas mazināšanu, kognitīvo (izziņas) procesu un koncentrēšanās spēju sekmēšanu, jaunu prasmju veidošanu un esošo prasmju nostiprināšanu bērnam ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 3 gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. Pakalpojums ietver: 12 nodarbības, ja minēto pakalpojumu saņem pirmreizēji; 2 līdz 7 nodarbībām, ja minēto pakalpojumu saņem atkārtoti pēc 12 mēnešiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Bērns ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no 3 gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Mēneša laikā  pēc dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieņem lēmumu par Silto smilšu nodarbību pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, kā arī par silto smilšu nodarbību pakalpojuma  saņemšanas termiņa pagarināšanu vai pārtraukšanu.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pakalpojuma izmaksas sedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava;

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

Saņemšanas kanāli

Klātiene: pakalpojuma sniegšanas vietā saskaņā ar noslēgto līgumu.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis iesniedz klātienē, vai nosūta pa   pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) iesniegumu un šādus dokumentus:

  • ģimenes ārsta izsniegtu atzinumu “Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr. 027/u) par personas veselības stāvokli un silto smilšu nodarbību pakalpojuma nepieciešamību;
  • personas likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgo personu.

Pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks pārbauda iesniegtos dokumentus un personas sociālā statusa atbilstību pakalpojuma saņemšanai, •  reģistrē personas vai tās likumiskā pārstāvja iesniegumu, aizpilda ”Personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti” un sagatavo lēmuma projektu par silto smilšu nodarbību pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.

Lēmumu par silto smilšu nodarbību pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu  pieņem JSLP vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

JSLP Rehabilitācijas nodaļas sociālais darbinieks sagatavo JSLP lēmuma norakstu, kuru  persona vai tās likumiskais pārstāvis var saņemt klātienē vai pa pastu.

Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas par silto smilšu nodarbību pakalpojuma piešķiršanu JSLP slēdz līgumu ar silto smilšu nodarbību pakalpojuma sniedzēju.

Atgādinājums: pakalpojumu tiesīga saņemt fiziska persona, kuras pamata dzīvesvieta deklarēta Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Saistītie pakalpojumi: Asistenta pakalpojums pašvaldībā personai ar invaliditāti.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr. 138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” (stājas spēkā  01.2021);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošie noteikumi Nr. 18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 04.2018.).

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV – 3001 vai elektroniski uz e – pasta adresi soc@soc.jelgava.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, sociālais darbinieks, tālrunis: 63048917, e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.

 

Informācija atjaunota 28.11.2023.