3.7 °C, 4.4 m/s, 83.2 %

Sēdes

Sākumlapa Domes sēdes
Domes sēdes

Nākamā domes sēde: 21. martā pulksten 10.

Domes sēžu grafiks turpmākajiem mēnešiem: 25. aprīlis, 23. maijs, 20. jūnijs.

Domes lēmumi tiek publicēti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

Nodrošinot lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību un domes sēžu atklātumu, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes publiskās sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē.

Informējam, ka tiešsaistes pārraidēs tiek fiksēti domes deputāti un domes  sēdes dalībnieki, kam ir iespēja izteikties par domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

29.02.2024

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 29. februāra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr.23-17 “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” izdošana
2
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. jūlija lēmumā Nr. 7/23 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” nolikuma izdošana”
3
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” nolikuma izdošana
4
Biedrības “Futbola klubs Jelgava” iesnieguma izskatīšana
5
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2015. gada 17. decembra lēmumā Nr.15/10 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas konsultatīvās komisijas izveidošana un nolikuma apstiprināšana”
6
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/30 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana”
7
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/49 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšana”
8
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 28. aprīļa lēmumā Nr.4/14 “Jelgavas pilsētas pašvaldības jauniešu iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšana”
9
Projekta “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” iesnieguma iesniegšana
10
Projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošu neizīrēto dzīvokļu atjaunošana” iesnieguma iesniegšana
11
Projekta “Jaunu sociālo mājokļu izveide Jelgavā” iesnieguma iesniegšana”
12
Par dalību projektā “Izglītības jomas informācijas sistēmu vienotās arhitektūras izstrāde un izglītības iestāžu rindu vadības risinājuma izstrāde”
13
Par dalību projektā “Izglītību apliecinošu dokumentu reģistrs”
14
Sociālās dzīvojamās telpas statusa atcelšana pašvaldības dzīvojamajām telpām Nr.29 un Nr.31 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā
15
Induļa ielas nosaukuma piešķiršana transporta infrastruktūras teritorijai 3.līnijā 29, Jelgavā
16
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 24. marta lēmuma Nr. 3/12 “Dalība projektā “Iekļaujošu bibliotēku tīkls sociāli mazaizsargātu cilvēku grupām” atzīšana par spēku zaudējušu
17
Zemes starpgabala Cepļu ielā 19C, Jelgavā atsavināšana
18
Zemes starpgabala Eduarda Veidenbauma ielā 33C, Jelgavā atsavināšana
19
Zemes starpgabala Zaļumu ielā 6A, Jelgavā atsavināšana
20
Neapbūvēta zemesgabala Zemgales prospektā 1C, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
21
Dzīvokļa īpašuma Zemgales prospektā 4-3, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
22
Dzīvokļa īpašuma Birzes ielā 17-12, Jelgavā atsavināšana
23
Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-4, Jelgavā pārdošana atkārtotā izsolē
24
Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-5, Jelgavā pārdošana atkārtotā izsolē
25
S.L. iesnieguma izskatīšana
26
N.L. iesnieguma izskatīšana
27
I.B. iesnieguma izskatīšana
28
Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/48 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana”
29
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 20. februāra lēmumā Nr.2/9 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana prioritārā ERAF projekta (Nr.5.5.1.0/20/I/002) “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” pašvaldības finansējuma nodrošināšanai (neattiecināmo izmaksu segšanai)”
30
Ar Valsts kasi noslēgto aizdevuma līgumu grozījumu veikšana 2024. gadā

20.02.2024

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

20.02.2024. DOMES SĒDES PROTOKOLS
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr. 9/8 “Noteikumu “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītāja darba izvērtēšanas kritēriji augstākas mēneša darba algas likmes noteikšanai” izdošana”
2
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana
3
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana
4
Pašvaldības atbalsta privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam noteikšana
5
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 29. septembra lēmumā Nr.12/11 “Projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” iesnieguma iesniegšana”
6
Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā” īstenošanai
7
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 30. aprīļa lēmumā Nr.7/6 “Projekta “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” iesnieguma iesniegšana”
8
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr.6/5 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta (Nr. 5.5.1.0/20/I/002) “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” īstenošanai”
9
Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana prioritārā ERAF projekta (Nr.5.5.1.0/20/I/002) “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” pašvaldības finansējuma nodrošināšanai (neattiecināmo izmaksu segšanai)
10
Investīciju projekta “Lielupes tilta balstu zemūdens remontdarbu veikšana” īstenošana un aizņēmuma ņemšana
11
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 21. decembra lēmumā Nr.13/30 “Ar Valsts kasi noslēgtā aizdevuma līguma pārjaunošana un ilgtermiņa aizņēmumu ņemšana 2024. gadā”
12
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 22. decembra lēmumā Nr.18/28 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes deputātu mēnešalgas noteikšana”
13
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada 20. februāra saistošo noteikumu Nr.___ “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2024. gadam” izdošana

25.01.2024

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

25.01.2024. DOMES SĒDES PROTOKOLS
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Par precizējumiem 2023. gada 21. decembra saistošajos noteikumos Nr. 23-22 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi”
3
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr.9/9 “Par sadarbību ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.1. pasākuma “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanā”
4
Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10.klasē 2024./2025. mācību gadā
5
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” maksas pakalpojumu apstiprināšana
6
Nekustamo īpašumu Bērzu ceļā 34 un Loka maģistrālē 31, Jelgavā, maiņa
7
Dalība biedrībā “Zemgales tūrisma asociācija”
8
Vienošanās noslēgšana par ielas daļas izbūvi Ozolu ceļā, Jelgavā
9
Dzīvokļa īpašuma Zīles ceļā 3-2, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
10
Dzīvokļa īpašuma Kristapa Helmaņa ielā 2A-37, Jelgavā atsavināšana
11
Apbūvēta zemesgabala Laimas ielā 10, Jelgavā 1/2 domājamās daļas atsavināšana
12
Zemes starpgabala Miezītes ceļā 10A, Jelgavā atsavināšana
13
Zemes starpgabala Platones ielā 40A, Jelgavā atsavināšana
14
Zemes starpgabala Saldus ielā 11C, Jelgavā atsavināšana
15
Zemes starpgabala Saldus ielā 11D, Jelgavā atsavināšana
16
Ņ. V. iesnieguma izskatīšana
17
Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr.9/27 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu iecirkņu noteikšana”
18
Pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšana SIA “Zemgales EKO”

21.12.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

21.12.2023. DOMES SĒDES PROTOKOLS
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.23-3 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam” izdošana
2
Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam, attīstības programmas 2023.-2029. gadam un Vides pārskata apstiprināšana
3
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr.____ “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi” izdošana
4
Noteikumu “Par bērnu reģistrēšanu 1. klasē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” izdošana
5
Pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšana SIA “Zemgales EKO”
7
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/51 “Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana”
8
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kultūras padomes nolikuma apstiprināšana
9
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kultūras padomes sastāva apstiprināšana
10
Noteikumu “Pašvaldības dotācijas Jelgavas valstspilsētas amatiermākslas kolektīviem piešķiršanas kārtība” apstiprināšana
11
Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2020. gada 17. decembra lēmumā Nr.19/8 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas sastāva apstiprināšana”
12
Projekta “Mājokļu vides pieejamības nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti Jelgavas valstspilsētā” iesnieguma iesniegšana
13
Par dzelzsbetona balstu Biešu un Pārmiju ielā, Jelgavā nojaukšanu
14
Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšana
15
Atļauja jaunas atkritumu apsaimniekošanas darbības uzsākšanai nekustamajā īpašumā Aviācijas ielā 18G, Jelgavā
16
Atļauja jaunas atkritumu apsaimniekošanas darbības uzsākšanai nekustamajā īpašumā Lapskalna ielā 22A, Jelgavā
17
Piekrišana nekustamā īpašuma Brīvības bulvārī 6, Jelgavā daļas atsavināšanai
18
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0900 004 0248 Lidotāju ielā 4, Jelgavā, domājamo daļu pirkšana
19
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0900 017 0290 Skuju ielā 4, Jelgavā, domājamo daļu pirkšana
20
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0900 016 1196 Miera ielā 11, Jelgavā, pirkšana
21
Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-10, Jelgavā, pārdošana atkārtotā izsolē
22
Atļauja totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai un azartspēļu organizēšanai Pasta ielā 51/2, Jelgavā
23
Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-5A, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
24
Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-9, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
25
Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, izsoles rezultātu apstiprināšana
26
Neapbūvēta zemesgabala Aviācijas ielā 47A, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
27
Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 119A, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
28
V. F. iesnieguma izskatīšana
29
Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 28. janvāra lēmuma Nr.1/7 “Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana” un 2017. gada 21. septembra lēmuma Nr.11/10 “Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana” atzīšana par spēku zaudējušiem
30
Ar Valsts kasi noslēgtā aizdevuma līguma pārjaunošana un ilgtermiņa aizņēmumu ņemšana 2024. gadā
31
Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 28. aprīļa lēmumā Nr.7/7 “Noteikumu “Kartes “Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja karte” un kartes “Jelgavas valstspilsētas skolēna apliecība” pieteikšanas, izsniegšanas un lietošanas kārtība” apstiprināšana”

23.11.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

23.11.2023. DOMES SĒDES PROTOKOLS
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Alnītis" vadītāja iecelšana amatā
2
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. novembra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” izdošana
3
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 23.novembra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošajos noteikumos Nr.23-16 “Par medībām Jelgavas valstspilsētas teritorijā” izdošana
4
Projekta “Pārlielupes skeitparka būvniecība publiskās ārtelpas attīstībai Jelgavā” iesnieguma iesniegšana
5
Projekta “Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Nameja ielā 30, Jelgavā” iesnieguma iesniegšana
6
Ierosinājums nekustamā īpašuma Sarmas ielā 2A, Jelgavā atsavināšanai sabiedrības vajadzībām, komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšana
7
Dalība projektā “Jaunuzņēmumi (Start–up) saules energokopienām”
8
Piekrišana izmantot pirmtiesību paturēt par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu Puķu ielā 3-23, Jelgavā
9
Nekustamā īpašuma Meiju ceļā 50-45, Jelgavā pārņemšana Jelgavas valstspilsētas pašvaldības valdījumā bez atlīdzības
10
Nekustamā īpašuma Lielajā ielā 26-11, Jelgavā pārņemšana valdījumā bez atlīdzības
11
Atteikums izmantot pirmtiesību paturēt par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu Staļģenes ielā 44-12, Jelgavā
12
Atteikums izmantot pirmtiesību paturēt par bezmantinieka mantu atzīto nekustamo īpašumu Vecpilsētas ielā 9-12, Jelgavā
13
Apbūvēta zemesgabala Rūpniecības ielā 5A, Jelgavā atsavināšana
14
Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-4, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
15
Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-5, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
16
Dalība biedrībā “Latvijas Speciālā Olimpiāde”
17
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 28. septembra lēmuma Nr.10/17 “Dzīvokļa īpašuma Asteru ielā 16-4, Jelgavā atsavināšana” atcelšana
18
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 24. februāra lēmuma Nr.3/24 “Apbūvēta zemesgabala Platones ielā 89, Jelgavā atsavināšana” atcelšana
19
Parakstu vākšanas vietu noteikšana
20
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmumā Nr.2/20 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” maksas pakalpojumu apstiprināšana”

27.10.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

27.10.2023. Domes sēdes protokols
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 24. oktobra lēmumā Nr.13/5 “Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā” iesnieguma iesniegšana”
2
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmumā Nr.2/8 “Pašvaldības atbalsta privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam noteikšana”
3
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 24. augusta lēmumā Nr.9/8 “Noteikumu “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītāja darba izvērtēšanas kritēriji augstākas mēneša darba algas likmes noteikšanai” izdošana”
4
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana
5
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 27. oktobra saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.23-3 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam” izdošana
6
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma un kustamās mantas nodošana bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam SIA “Austras raksti”
7
Jaunas atkritumu apsaimniekošanas darbības veikšana zemes vienībā Prohorova ielā 1, Jelgavā
8
Dzīvokļa īpašuma Stacijas ielā 5A-34, Jelgavā atsavināšana
9
K.A. iesnieguma izskatīšana
10
A.P. iesnieguma izskatīšana
11
Neapbūvēta zemesgabala Ganību ielā 54, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
12
Piekrišana ieķīlāt SIA “JELGAVAS ŪDENS” nekustamo īpašumu

28.09.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

28.09.2023. Domes sēdes protokols
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 28. septembra saistošo noteikumu Nr.___ “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” izdošana
2
Paredzētās darbības “Kurināmā diversifikācija esošajā biomasas koģenerācijas stacijā Jelgavā” akceptēšana
3
Pakalpojuma līguma slēgšana par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada konsolidētā un pašvaldības iestāžu 2023. gada pārskatu revīziju
4
Zemes vienības 2.līnijā 20, Jelgavā, ¼ domājamās daļas piekritība Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai (kadastra apzīmējums 0900 022 0052)
5
Zemes īpašuma tiesību atjaunošana Zemeņu ielā 8, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 016 0946)
6
Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām
7
Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 119A, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
8
Neapbūvēta zemesgabala Aviācijas ielā 47A, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
9
Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nodošana iznomāšanai un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšana
10
Apbūvēta zemesgabala Druvu ielā 21, Jelgavā atsavināšana
11
Zemes starpgabala Kārļa ielā 21A, Jelgavā atsavināšana
12
Zemes starpgabala Pētera ielā 22B, Jelgavā atsavināšana
13
Zemes starpgabala Viktorijas ielā 38A, Jelgavā atsavināšana
14
Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-5A, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
15
Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-9, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
16
Dzīvokļa īpašuma Tirgoņu ielā 7-10, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
17
Dzīvokļa īpašuma Asteru ielā 16-4, Jelgavā atsavināšana
18
Dzīvokļa īpašuma 6. līnijā 74-6, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
19
Neapbūvēta zemesgabala Smiltnieku ielā 18, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
20
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana
21
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/37 “Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana”
22
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 17. decembra lēmumā Nr.19/6 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšana”
23
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 22. augusta lēmumā Nr.11/15 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju līdzekļu sadales komisijas nolikuma apstiprināšana”
24
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/33 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju līdzekļu sadales komisijas sastāva apstiprināšana”
25
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 25. novembra lēmumā Nr.19/7 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana”
26
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/34 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana”
27
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumā Nr.12/24 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšana”
28
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/48 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana”
29
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumā Nr.12/22 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas komisijas nolikuma apstiprināšana”
30
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/32 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas komisijas sastāva apstiprināšana”
31
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr.13/36 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisijas nolikuma apstiprināšana”
32
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/41 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisijas sastāva apstiprināšana”
33
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 21.septembra lēmumā Nr.11/19 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšana”
34
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021.gada 23.septembra lēmumā Nr.14/49 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāva apstiprināšana”
35
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022.gada 24.novembra lēmumā Nr.15/13 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšana”
36
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022.gada 24.novembra lēmumā Nr.15/14 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva apstiprināšana”
37
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Nr.12/26 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšana”
38
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021.gada 23.septembra lēmumā Nr.14/31 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana”
39
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2015.gada 17.decembra lēmumā Nr.15/10 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas konsultatīvās komisijas izveidošana un nolikuma apstiprināšana”
40
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021.gada 23.septembra lēmumā Nr.14/30 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana”
41
J.R. iesnieguma izskatīšana
42
Grozījumi Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam investīciju plānā
43
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 23. februāra lēmumā Nr.2/11 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana”
44
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Alnītis” vadītāja atbrīvošana no amata

24.08.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

24.08.2023. Domes sēdes protokols
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.23-3 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam” izdošana
2
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” izdošana
3
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.21-21 “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” izdošana
4
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr.18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” izdošana
5
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtība” izdošana
6
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas domes 2007. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.142 “Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība” izdošana
7
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Par medībām Jelgavas valstspilsētas teritorijā” izdošana
8
Noteikumu “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējas izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītāja darba izvērtēšanas kritēriji augstākas mēneša darba algas likmes noteikšanai” izdošana
9
Par sadarbību ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.1. pasākuma “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanā
10
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Pilsētas bibliotēka” maksas pakalpojumos
11
Par īpašo noteikumu piemērošanu SIA “JELGAVAS AUTOBUSU PARKS” autotransporta līdzekļu iepirkumam
12
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 30. aprīļa lēmumā Nr.7/6 “Projekta “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” iesnieguma iesniegšana”
13
Projekta “Pieaugušo izglītības loma sabiedrības digitālo prasmju pilnveidē” īstenošana
14
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa “Impulss” nolikuma izdošana
15
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa “Impulss” komisijas sastāva apstiprināšana
16
Par transportlīdzekļa dāvinājuma (ziedojuma) veikšanu biedrībai “Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo””
17
K.V. iesnieguma izskatīšana
18
I.T. zaudējumu atlīdzināšanas iesnieguma izskatīšana
19
Iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma izskatīšana
20
Par iesaistīšanos Atveseļošanās un noturības mehānisma investīciju plāna nolūka “Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija” projektu īstenošanā

16.08.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēde

16.08.2023. DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Projekta “Atbalsts Jelgavā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanai Latvijas sabiedrībā” īstenošana

27.07.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

27.07.2023. DOMES SĒDES PROTOKOLS
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Precizētās Zemgales industriālā parka attīstības stratēģijas laika periodam līdz 2029. gadam apstiprināšana
2
Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Pārlielupes pamatskola” jumta seguma nomaiņa, 1. kārta un telpu remontdarbi” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
3
Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Centra pamatskola” telpu vienkāršotā atjaunošana un virtuves iekārtu piegāde, uzstādīšana” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
4
Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Centra pamatskola” sporta stadiona pārbūve” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
5
Par investīciju projekta “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas jaunbūves, sporta stadiona pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
6
Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” telpu vienkāršota atjaunošana un virtuves iekārtu piegāde, uzstādīšana” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
7
Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” palīgtelpu pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes grupas telpām Skolas ielā 2, Jelgavā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
8
Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” katlu mājas pārbūve par saimniecības ēku Vaļņu ielā 5, Jelgavā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
9
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.3/16 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā” īstenošanai”
10
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr.5/6 “Aizņēmuma ņemšana 2023. gada prioritārā investīciju projekta “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras attīstība” īstenošanai”
11
Par investīciju projekta “Iebraucamā ceļa pārbūve no Zirgu ielas līdz Jelgavas 4. sākumskolai” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
12
Par investīciju projekta “Aizsargu ielas pārbūve” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
13
Līdzfinansējuma nodrošināšana projektam “Būvniecības ieceres dokumentācijas “Pārvada par dzelzceļu Lietuvas šosejā, Jelgavā atjaunošana” izstrāde”
14
Līdzfinansējuma nodrošināšana projektam “Miera ielas pārbūve, Jelgavā”
15
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 27. jūlija saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.23-3 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam” izdošana
16
Par sadarbību projekta “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” īstenošanā
17
Atļauja Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu
18
Dzīvokļa īpašuma Pērnavas ielā 17-28, Jelgavā atsavināšana
19
Dzīvokļa īpašuma Mātera ielā 33-1, Jelgavā atsavināšana
20
Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 80, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
21
Neapbūvēta zemesgabala Lakstīgalu ielā 13, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
22
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija lēmuma Nr.11/4 “Noteikumu “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” apstiprināšana
23
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” nolikuma izdošana
24
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” nolikuma izdošana
25
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 25. maija lēmumā Nr.6/14 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4. sākumskola” nolikuma apstiprināšana”
26
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. marta lēmumā Nr.4/16 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskola” nolikuma apstiprināšana”
27
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas 5. vidusskola” direktora iecelšana amatā
28
Nekustamā īpašuma Garozas ielā 31, Jelgavā, nodošana bez atlīdzības Iekšlietu ministrijas īpašumā
29
Par investīciju projekta “2., 3. līnijas un Nameja ielas posma pārbūve, Jelgavā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu

29.06.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

29.06.2023. Domes sēdes protokols
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada publiskā pārskata apstiprināšana
2
Grozījumi Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam investīciju plānā
3
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.3/7 “Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā” iesnieguma iesniegšana”
4
Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta (Nr. 5.6.2.0/22/I/009) “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā” īstenošanai
5
Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta (Nr. 5.5.1.0/20/I/002) “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” īstenošanai
6
SIA “JELGAVAS ŪDENS” pamatkapitāla palielināšana
7
Par galvojuma sniegšanu SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”
8
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” maksas pakalpojumu apstiprināšana
9
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 28. aprīļa lēmumā Nr. 7/7 “Noteikumu “Kartes “Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja karte” un kartes “Jelgavas valstspilsētas skolēna apliecība” pieteikšanas, izsniegšanas un lietošanas kārtība” apstiprināšana”
10
Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2023. gada 23. februāra lēmumā Nr.2/9 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs” nolikuma apstiprināšana”
11
Latvijas neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēkas pārņemšana
12
Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskola” sporta zāles grīdas seguma nomaiņa” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
13
Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām
14
Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0900 015 0400 Cepļu ielā 47H, Jelgavā, pirkšana
15
Neapbūvēta zemesgabala Smiltnieku ielā 18, Jelgavā pārdošana atkārtotā izsolē
16
Dzīvokļa īpašuma 6. līnijā 74-6, Jelgavā pārdošana atkārtotā izsolē
17
Dzīvokļa īpašuma Kazarmes ielā 19-4, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
18
Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 27-12, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
19
Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 27-13, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
20
Dzīvokļa īpašuma Uzvaras ielā 49-8, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
21
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvaldes 2023. gada 22. februāra lēmuma Nr.109/4-5.1/AB “Atteikums reģistrēt vēsturiskās būvniecības iesniegumu” apstrīdēšana
22
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumā Nr.12/22 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas komisijas nolikuma apstiprināšana”
23
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/32 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas komisijas sastāva apstiprināšana”
24
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/35 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Zemes lietu komisijas sastāva apstiprināšana”
25
Par dalību Eiropas valstu dabaszinātņu pedagogu asociācijā “Zinātne uz skatuves”
26
Dalība Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā
27
Par izstāšanos no biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs”
28
Par nodibinājuma “Izglītības atbalsta fonds” likvidāciju
29
Par nodibinājuma “Fonds “Atbalsts kultūrai Jelgavā”” likvidāciju
30
Par nodibinājuma “Sporta tālākizglītības atbalsta fonds” likvidāciju
31
Par nodibinājuma “Fonds “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds”” likvidāciju
32
Par nodibinājuma “Jāņa Bisenieka fonds” likvidāciju
33
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. 4/29 “Atļauja savienot amatpersonas amatus Andrim Rāviņam”
34
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr.4/31 “Atļauja savienot amatpersonas amatus Jurijam Strodam”
35
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšana amatā
36
Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru

25.05.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

25.05.2023. Domes sēdes protokols
ReadSpeaker Klausīties
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2. redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029. gadam 2. redakcijas un Vides pārskata 1. redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai
2
Grozījumi Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017. – 2020. gadam
3
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr.___ “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu sporta laukumu izmantošanas kārtība” izdošana
4
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr.___ “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā” izdošana
5
Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 22. decembra lēmumā Nr.21/19 “Galvojums SIA “Jelgavas poliklīnika””
6
Aizņēmuma ņemšana 2023. gada prioritārā investīciju projekta “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras attīstība” īstenošanai
7
Kolektīvā iesnieguma par gājēju un velobraucēju ceļu ierīkošanu Kalnciema ceļa posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas robežai izskatīšanas rezultāti
8
Par satiksmes drošības uzlabošanu un pilnvarojumu noslēgt līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija
9
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmumā Nr.15/10 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” nolikuma apstiprināšana”
10
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 19. decembra lēmumā Nr.16/9 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kultūras padomes nolikuma apstiprināšana”
11
Grozījums Jelgavas vaslstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/42 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kultūras padomes sastāva apstiprināšana”
12
Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 27. oktobra lēmuma Nr.13/6 “Noteikumu “Jelgavas pilsētas pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšana” atzīšana par spēku zaudējušu
13
Zemes īpašuma tiesību atjaunošana Viktorijas ielā 16, Jelgavā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0900 007 0258)
14
Neapbūvēta zemesgabala Ganību ielā 54, Jelgavā daļas atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
15
Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nodošana iznomāšanai un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšana
16
Dzīvokļa īpašuma Atmodas ielā 76-24, Jelgavā atsavināšana
17
Dzīvokļa īpašuma Pērnavas ielā 32-69, Jelgavā atsavināšana
18
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aspazijas ielā 29, Jelgavā dzīvokļu īpašnieku kopības iesnieguma izskatīšana
19
Par dalību Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijā LATTŪRINFO
20
Par izstāšanos no Eiropas pilsētu un reģionu alianses romu iekļaušanai
21
Par izstāšanos no Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas
22
Par izstāšanos no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
23
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5.vidusskola” direktora atbrīvošana no amata
24
Par pabalsta izmaksu
25
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija lēmumā Nr.13/1 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības grantu programmas “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem” nolikuma apstiprināšana un komisijas ievēlēšana”
26
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 25. novembra lēmumā Nr.19/13 “Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana”
27
Grozījums Jelgavas valstpilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/28 “Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana”
1 2 ... 17