12.1 °C, 2.2 m/s, 84 %

Sēdes

Sākumlapa Domes sēdes
Domes sēdes

Nākamā domes sēde: 28. septembrī pulksten 10

Domes sēžu grafiks nākamajiem mēnešiem: 26. oktobris, 23. novembris, 21. decembris

Domes lēmumi tiek publicēti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos informācijas pieejamības ierobežojumus.

Nodrošinot lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību un domes sēžu atklātumu, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes publiskās sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē.

Informējam, ka tiešsaistes pārraidēs tiek fiksēti domes deputāti un domes  sēdes dalībnieki, kam ir iespēja izteikties par domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

24.08.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

24.08.2023. Domes sēdes protokols
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.23-3 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam” izdošana
2
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” izdošana
3
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošajos noteikumos Nr.21-21 “Sociālās garantijas un brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” izdošana
4
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajos noteikumos Nr.18-8 “Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”” izdošana
5
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtība” izdošana
6
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas domes 2007. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr.142 “Denacionalizētās vai likumīgajam īpašniekam atdotās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība” izdošana
7
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 24. augusta saistošo noteikumu Nr.___ “Par medībām Jelgavas valstspilsētas teritorijā” izdošana
8
Noteikumu “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dibinātas vispārējas izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītāja darba izvērtēšanas kritēriji augstākas mēneša darba algas likmes noteikšanai” izdošana
9
Par sadarbību ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt ilgtspējīgu izaugsmi, konkurētspēju un darba vietu radīšanu MVU, tostarp ar produktīvām investīcijām” 1.2.3.1. pasākuma “Atbalsts MVU inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanā
10
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas Pilsētas bibliotēka” maksas pakalpojumos
11
Par īpašo noteikumu piemērošanu SIA “JELGAVAS AUTOBUSU PARKS” autotransporta līdzekļu iepirkumam
12
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 30. aprīļa lēmumā Nr.7/6 “Projekta “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” iesnieguma iesniegšana”
13
Projekta “Pieaugušo izglītības loma sabiedrības digitālo prasmju pilnveidē” īstenošana
14
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa “Impulss” nolikuma izdošana
15
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa “Impulss” komisijas sastāva apstiprināšana
16
Par transportlīdzekļa dāvinājuma (ziedojuma) veikšanu biedrībai “Ukraiņu kultūras centrs “Džerelo””
17
K.V. iesnieguma izskatīšana
18
I.T. zaudējumu atlīdzināšanas iesnieguma izskatīšana
19
Iedzīvotāju kolektīvā iesnieguma izskatīšana
20
Par iesaistīšanos Atveseļošanās un noturības mehānisma investīciju plāna nolūka “Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija” projektu īstenošanā

16.08.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēde

16.08.2023. DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Projekta “Atbalsts Jelgavā dzīvojošo Ukrainas civiliedzīvotāju iekļaušanai Latvijas sabiedrībā” īstenošana

27.07.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

27.07.2023. DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Precizētās Zemgales industriālā parka attīstības stratēģijas laika periodam līdz 2029. gadam apstiprināšana
2
Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Pārlielupes pamatskola” jumta seguma nomaiņa, 1. kārta un telpu remontdarbi” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
3
Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Centra pamatskola” telpu vienkāršotā atjaunošana un virtuves iekārtu piegāde, uzstādīšana” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
4
Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Centra pamatskola” sporta stadiona pārbūve” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
5
Par investīciju projekta “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas jaunbūves, sporta stadiona pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
6
Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Kamolītis” telpu vienkāršota atjaunošana un virtuves iekārtu piegāde, uzstādīšana” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
7
Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” palīgtelpu pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes grupas telpām Skolas ielā 2, Jelgavā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
8
Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Gaismiņa” katlu mājas pārbūve par saimniecības ēku Vaļņu ielā 5, Jelgavā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
9
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.3/16 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Jelgavā” īstenošanai”
10
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 25. maija lēmumā Nr.5/6 “Aizņēmuma ņemšana 2023. gada prioritārā investīciju projekta “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras attīstība” īstenošanai”
11
Par investīciju projekta “Iebraucamā ceļa pārbūve no Zirgu ielas līdz Jelgavas 4. sākumskolai” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
12
Par investīciju projekta “Aizsargu ielas pārbūve” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
13
Līdzfinansējuma nodrošināšana projektam “Būvniecības ieceres dokumentācijas “Pārvada par dzelzceļu Lietuvas šosejā, Jelgavā atjaunošana” izstrāde”
14
Līdzfinansējuma nodrošināšana projektam “Miera ielas pārbūve, Jelgavā”
15
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 27. jūlija saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.23-3 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam” izdošana
16
Par sadarbību projekta “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” īstenošanā
17
Atļauja Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu
18
Dzīvokļa īpašuma Pērnavas ielā 17-28, Jelgavā atsavināšana
19
Dzīvokļa īpašuma Mātera ielā 33-1, Jelgavā atsavināšana
20
Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 80, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
21
Neapbūvēta zemesgabala Lakstīgalu ielā 13, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
22
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 18. jūnija lēmuma Nr.11/4 “Noteikumu “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā” apstiprināšana
23
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” nolikuma izdošana
24
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” nolikuma izdošana
25
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 25. maija lēmumā Nr.6/14 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4. sākumskola” nolikuma apstiprināšana”
26
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. marta lēmumā Nr.4/16 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskola” nolikuma apstiprināšana”
27
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas 5. vidusskola” direktora iecelšana amatā
28
Nekustamā īpašuma Garozas ielā 31, Jelgavā, nodošana bez atlīdzības Iekšlietu ministrijas īpašumā
29
Par investīciju projekta “2., 3. līnijas un Nameja ielas posma pārbūve, Jelgavā” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu

29.06.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

29.06.2023. Domes sēdes protokols
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada publiskā pārskata apstiprināšana
2
Grozījumi Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam investīciju plānā
3
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.3/7 “Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā” iesnieguma iesniegšana”
4
Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta (Nr. 5.6.2.0/22/I/009) “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai Rubeņu ceļa rūpnieciskajā teritorijā” īstenošanai
5
Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta (Nr. 5.5.1.0/20/I/002) “Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana” īstenošanai
6
SIA “JELGAVAS ŪDENS” pamatkapitāla palielināšana
7
Par galvojuma sniegšanu SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”
8
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” maksas pakalpojumu apstiprināšana
9
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 28. aprīļa lēmumā Nr. 7/7 “Noteikumu “Kartes “Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāja karte” un kartes “Jelgavas valstspilsētas skolēna apliecība” pieteikšanas, izsniegšanas un lietošanas kārtība” apstiprināšana”
10
Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2023. gada 23. februāra lēmumā Nr.2/9 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs” nolikuma apstiprināšana”
11
Latvijas neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēkas pārņemšana
12
Par investīciju projekta “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5. vidusskola” sporta zāles grīdas seguma nomaiņa” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu
13
Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām
14
Nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 0900 015 0400 Cepļu ielā 47H, Jelgavā, pirkšana
15
Neapbūvēta zemesgabala Smiltnieku ielā 18, Jelgavā pārdošana atkārtotā izsolē
16
Dzīvokļa īpašuma 6. līnijā 74-6, Jelgavā pārdošana atkārtotā izsolē
17
Dzīvokļa īpašuma Kazarmes ielā 19-4, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
18
Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 27-12, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
19
Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 27-13, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
20
Dzīvokļa īpašuma Uzvaras ielā 49-8, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
21
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvaldes 2023. gada 22. februāra lēmuma Nr.109/4-5.1/AB “Atteikums reģistrēt vēsturiskās būvniecības iesniegumu” apstrīdēšana
22
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumā Nr.12/22 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas komisijas nolikuma apstiprināšana”
23
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/32 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas komisijas sastāva apstiprināšana”
24
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/35 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Zemes lietu komisijas sastāva apstiprināšana”
25
Par dalību Eiropas valstu dabaszinātņu pedagogu asociācijā “Zinātne uz skatuves”
26
Dalība Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā
27
Par izstāšanos no biedrības “Izglītības iniciatīvu centrs”
28
Par nodibinājuma “Izglītības atbalsta fonds” likvidāciju
29
Par nodibinājuma “Fonds “Atbalsts kultūrai Jelgavā”” likvidāciju
30
Par nodibinājuma “Sporta tālākizglītības atbalsta fonds” likvidāciju
31
Par nodibinājuma “Fonds “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds”” likvidāciju
32
Par nodibinājuma “Jāņa Bisenieka fonds” likvidāciju
33
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr. 4/29 “Atļauja savienot amatpersonas amatus Andrim Rāviņam”
34
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023. gada 27. aprīļa lēmumā Nr.4/31 “Atļauja savienot amatpersonas amatus Jurijam Strodam”
35
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka iecelšana amatā
36
Par darba tiesisko attiecību turpināšanu ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoru

25.05.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

25.05.2023. Domes sēdes protokols
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2034. gadam 2. redakcijas, attīstības programmas 2023.-2029. gadam 2. redakcijas un Vides pārskata 1. redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai
2
Grozījumi Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā 2017. – 2020. gadam
3
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr.___ “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu sporta laukumu izmantošanas kārtība” izdošana
4
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr.___ “Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā” izdošana
5
Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 22. decembra lēmumā Nr.21/19 “Galvojums SIA “Jelgavas poliklīnika””
6
Aizņēmuma ņemšana 2023. gada prioritārā investīciju projekta “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas infrastruktūras attīstība” īstenošanai
7
Kolektīvā iesnieguma par gājēju un velobraucēju ceļu ierīkošanu Kalnciema ceļa posmā no Loka maģistrāles līdz pilsētas robežai izskatīšanas rezultāti
8
Par satiksmes drošības uzlabošanu un pilnvarojumu noslēgt līgumu ar valsts akciju sabiedrību “Ceļu satiksmes drošības direkcija
9
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmumā Nr.15/10 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” nolikuma apstiprināšana”
10
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 19. decembra lēmumā Nr.16/9 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kultūras padomes nolikuma apstiprināšana”
11
Grozījums Jelgavas vaslstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/42 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kultūras padomes sastāva apstiprināšana”
12
Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 27. oktobra lēmuma Nr.13/6 “Noteikumu “Jelgavas pilsētas pašvaldības ceļu fonda līdzekļu pārvaldīšanas kārtība” apstiprināšana” atzīšana par spēku zaudējušu
13
Zemes īpašuma tiesību atjaunošana Viktorijas ielā 16, Jelgavā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0900 007 0258)
14
Neapbūvēta zemesgabala Ganību ielā 54, Jelgavā daļas atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
15
Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nodošana iznomāšanai un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšana
16
Dzīvokļa īpašuma Atmodas ielā 76-24, Jelgavā atsavināšana
17
Dzīvokļa īpašuma Pērnavas ielā 32-69, Jelgavā atsavināšana
18
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aspazijas ielā 29, Jelgavā dzīvokļu īpašnieku kopības iesnieguma izskatīšana
19
Par dalību Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācijā LATTŪRINFO
20
Par izstāšanos no Eiropas pilsētu un reģionu alianses romu iekļaušanai
21
Par izstāšanos no Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijas
22
Par izstāšanos no Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
23
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 5.vidusskola” direktora atbrīvošana no amata
24
Par pabalsta izmaksu
25
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 23. jūlija lēmumā Nr.13/1 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības grantu programmas “Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem” nolikuma apstiprināšana un komisijas ievēlēšana”
26
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 25. novembra lēmumā Nr.19/13 “Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana”
27
Grozījums Jelgavas valstpilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/28 “Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana”

27.04.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

27.04.2023. Domes sēdes protokols
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada pārskata apstiprināšana
2
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.23-3 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam” izdošana
3
Projekta “Zemgales industriālā parka attīstība, I kārta” iesnieguma iesniegšana
4
Zemgales industriālā parka attīstības stratēģijas laika periodam līdz 2029. gadam apstiprināšana
5
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 27. aprīļa saistošo noteikumu Nr.___ “Par dzīvokļu izīrēšanas kārtību zemas īres maksas dzīvojamās mājās Jelgavā” izdošana
6
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 21.septembra lēmumā Nr.11/19 “Jelgavas pilsētas domes Dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšana”
7
Par Jelgavas valstpilsētas pašvaldības izšķirošās ietekmes izbeigšanu SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”
8
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 14. decembra lēmumā Nr.20/2 “Projekta “Jelgavas pamatskolas “Valdeka” – attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšana”
9
Grozījums līgumā “Par apbūves tiesības piešķiršanu zemesgabalam Viskaļu ielā 91B, Jelgavā”
10
Jaunas atkritumu apsaimniekošanas darbības veikšana zemes vienībā Aviācijas ielā 18N, Jelgavā
11
Amati, kurus veicot amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)
12
Par dalību projektā “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”
13
Projekta “Kontakts Jelgavā” iesnieguma iesniegšana
14
Neapbūvēta zemesgabala Lakstīgalu ielā 13, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
15
Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 80, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
16
Apbūvēta zemesgabala Druvienas ielā 32, Jelgavā atsavināšana
17
Apbūvēta zemesgabala Kazarmes ielā 16A, Jelgavā atsavināšana
18
Apbūvēta zemesgabala Langervaldes ielā 7, Jelgavā atsavināšana
19
Zemes starpgabala Lietuvas šosejā 40A, Jelgavā atsavināšana
20
Zaudējumu atlīdzināšanas iesnieguma izskatīšana
21
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2020. gada 17. decembra lēmumā Nr.19/6 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšana”
22
Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2020. gada 17. decembra lēmumā Nr.19/8 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sastāva apstiprināšana”
23
Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/48 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana”
24
Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 22. augusta lēmumā Nr.11/24 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Satiksmes kustības drošības komisijas nolikuma apstiprināšana”
25
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/36 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Satiksmes kustības drošības komisijas sastāva apstiprināšana”
26
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 25. novembra lēmumā Nr.19/13 “Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana”
27
Grozījumi Jelgavas valstpilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/28 “Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana”
28
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata konkursa nolikuma apstiprināšana
29
Atļauja savienot amatpersonas amatus Andrim Rāviņam
30
Atļauja savienot amatpersonas amatus Ritai Vectirānei
31
Atļauja savienot amatpersonas amatus Jurijam Strodam
32
Atļauja savienot amatpersonas amatus Irēnai Škutānei
33
Projekta “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” iesnieguma iesniegšana

24.03.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

24.03.2023. Domes sēdes lēmumi
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Grozījumi Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020. gadam investīciju plānā
2
Projekta “Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” dabas aizsardzības plāna aktualizēšana” iesniegšana
3
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr.13/5 “Projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” iesnieguma iesniegšana”
4
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2019. gada 26. septembra lēmumā Nr.12/7 “Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes ”Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” energoefektivitātes paaugstināšana” iesnieguma iesniegšana”
5
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 25. februāra lēmumā Nr.3/10 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā” īstenošanai”
6
Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 22. jūlija lēmumā Nr.12/4 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola”, energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai”
7
Lokālplānojuma zemes vienībām Cukura ielā 23, Cukura ielā 25, Cukura ielā 27 un Cukura ielā 29, Jelgavā, apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana
8
Uzturdevas kompensācijas apmēra noteikšana un noteikumu “Uzturdevas kompensācijas izmaksāšanas kārtība Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības policija” amatpersonām” apstiprināšana
9
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 25. marta lēmumā Nr.5/7 “Noteikumu “Kārtība, kādā organizējama izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā Jelgavas valstspilsētā” apstiprināšana”
10
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšana
11
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” maksas pakalpojumos
12
Dalība projektā “Iekļaujošu bibliotēku tīkls sociāli mazaizsargātu cilvēku grupām”
13
Dalība projektā “Bērnu un jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšana Jelgavā un Šauļos, II posms”
14
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 28. aprīļa lēmumā Nr.4/14 “Jelgavas pilsētas domes jauniešu iniciatīvu konkursa nolikuma apstiprināšana”
15
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr.13/35 “Jelgavas valstpilsētas domes apbalvojumu nolikuma un Jelgavas valstspilsētas domes apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikuma apstiprināšana”
16
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Kamolītis”” nolikumā
17
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”” nolikumā
18
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Ķipari”” nolikumā
19
Grozījums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Kāpēcīši”” nolikumā
20
Apbūvētu zemesgabalu Rīgas ielā 57B, Jelgavā atsavināšana
21
Dzīvokļa īpašuma 6.līnijā 74-6, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
22
Dzīvokļa īpašuma Kazarmes ielā 19-4, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
23
Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 27-12, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
24
Dzīvokļa īpašuma Pulkveža Brieža ielā 27-13, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
25
Dzīvokļa īpašuma Uzvaras ielā 49-8, Jelgavā, atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana
26
J.P. iesnieguma izskatīšana
27
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” vadītāja atbrīvošana no amata
28
Dalība projektā “Droni ārkārtas situāciju risināšanai”
29
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” vadītāja iecelšana amatā

23.02.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

23 02 2023 Domes sedes protokols un pielikums

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Iedzīvotāju kolektīvais iesniegums
2 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.___ "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības nolikums" izdošana Lēmums (302.14 kb)
Pielikums Nr. 1 (64.49 kb)
Pielikums Nr. 2 (26.82 kb)
3 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības darba reglamenta izdošana Lēmums (301.94 kb)
Pielikums Nr. 1 (53.91 kb)
Pielikums Nr. 2 (302.36 kb)
4 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 25. novembra lēmumā Nr.19/13 "Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana" Lēmums (301.87 kb)
Pielikums Nr. 1 (255.69 kb)
5 Grozījumi Jelgavas valstpilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/28 "Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana" Lēmums (303.7 kb)
6 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. novembra lēmuma Nr.15/4 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" nosaukuma maiņa un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas digitālais centrs" nolikuma apstiprināšana" pielikumā Lēmums (303.71 kb)
7 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.___ "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" izdošana Lēmums (303.62 kb)
Pielikums Nr. 1 (66.82 kb)
Pielikums Nr. 2 (24.99 kb)
8 Pašvaldības atbalsta privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam noteikšana Lēmums (304.28 kb)
Pielikums Nr. 1 (15.76 kb)
9 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas pamatskola "Valdeka" – attīstības centrs" nolikuma apstiprināšana Lēmums (303.23 kb)
Pielikums Nr. 1 (54.35 kb)
10 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola" nolikuma apstiprināšana Lēmums (302.33 kb)
Pielikums Nr. 1 (65.23 kb)
11 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana Lēmums (303.6 kb)
Pielikums Nr. 1 (20.07 kb)
12 Deleģēšanas līguma slēgšana ar SIA "JELGAVAS ŪDENS" Lēmums (305.24 kb)
Pielikums Nr. 1 (48.83 kb)
Pielikums Nr. 2 (15.07 kb)
13 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta (Nr.4.2.2/0/21/A/039) "Ēkas daļas Svētes ielā 33, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai Lēmums (302.47 kb)
14 Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta (Nr.4.2.2/0/21/A/040) "Jelgavas pamatskolas "Valdeka"- attīstības centra skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai Lēmums (302.7 kb)
15 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.3/14 "Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana Latvijas-Lietuvas sadarbības projekta "Kopīga pārrobežu tūrisma piedāvājuma "Saules ceļš” izveide (SUN ROUTE)" īstenošanai" Lēmums (302.36 kb)
16 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 24. februāra lēmumā Nr.3/17 "Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta "Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra ēkas Zirgu ielā 47A, Jelgavā, energoefektivitātes paaugstināšana" īstenošanai" Lēmums (302.86 kb)
17 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra lēmumā Nr.12/24 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikuma apstiprināšana" Lēmums (304.13 kb)
18 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/48 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana" Lēmums (304.48 kb)
19 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes "Jelgavas valstspilsētas un novada dzimtsarakstu nodaļa" sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana Lēmums (301.87 kb)
Pielikums Nr. 1 (22.51 kb)
20 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" maksas pakalpojumu apstiprināšana Lēmums (302.2 kb)
Pielikums Nr. 1 (16.07 kb)
21 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas reģionālais tūrisma centrs" maksas pakalpojumos Lēmums (307.34 kb)
22 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 22. decembra lēmumā Nr.18/25 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana" Lēmums (303.78 kb)
23 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisijas sastāva apstiprināšana Lēmums (301.05 kb)
24 Atteikums no pirmpirkuma tiesībām uz ēku (būvju) īpašumu Sila ielā 35, Jelgavā
25 Par nekustamo īpašumu Raiņa ielā 38A un Raiņa ielā 38B, Jelgavā iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu
26 Starpgabala statusa noteikšana zeme vienībai Zaļumu ielā 6A, Jelgavā Lēmums (304.99 kb)
27 Apbūvēta zemesgabala Dārzkopju ielā 4, Jelgavā atsavināšana
28 Zemes starpgabala Kārklu ielā 39B, Jelgavā atsavināšana
29 Zemes starpgabala Strazdu ielā 22A, Jelgavā atsavināšana
30 Ēkas Lielajā ielā 49, Jelgavā 1355/19332 domājamo daļu izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (304.21 kb)
31 Neapbūvēta zemesgabala Dambja ielā 22A, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (303.55 kb)
32 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 25. februāra lēmumā Nr.3/10 "Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta “Mācību vides uzlabošana Jelgavas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā" īstenošanai" Lēmums (303.31 kb)
33 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2023. gada 23. februāra saistošo noteikumu Nr.___ "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2023. gadam" izdošana Lēmums (302.04 kb)
Pielikums Nr. 1 (41.9 kb)
Pielikums Nr. 2 (1.07 mb)
Pielikums Nr. 3 (347.5 kb)

27.01.2023

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes sēde

27 01 2023 Domes sedes protokols

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Atļauja Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība” atsavināt kustamo mantu Lēmums (302.52 kb)
2 Dalība projektā “Saules enerģijas ražošanas parka” ceļa pieslēgums Šūmaņu ceļam un teritorijas sagatavošana Jelgavas lidlauka industriālā parka attīstībai, Jelgavā” Lēmums (305.69 kb)
3 Pilnvarojums Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Centrālā pārvalde” Lēmums (303.16 kb)
4 Par nekustamo īpašumu Baložu kapi, Jelgavas novads, Svētes pagasts (kadastra numurs 5482 001 0801) Lēmums (304.88 kb)
5 Piekrišana Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēkas pārņemšanai Lēmums (302.76 kb)
6 Apbūvēta zemesgabala Avotu ielā 8, Jelgavā atsavināšana
7 Apbūvēta zemesgabala Bērzu ceļā 17, Jelgavā atsavināšana
8 Zemes starpgabala Saulaines ielā 24A, Jelgavā atsavināšana
9 Neapbūvēta zemesgabala Smiltnieku ielā 18, Jelgavā atsavināšanas uzsākšana un izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums (307.17 kb)
Pielikums Nr.1 (37.13 kb)
10 Cieto segumu laukuma, kurš atrodas uz zemes vienībām Jelgavā, Neretas ielā 11A, Neretas ielā 13, Neretas ielā 15 un Rubeņu ceļā 2I, nodošana iznomāšanai un atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšana Lēmums (307.09 kb)
Pielikums Nr.1 (996.56 kb)
11 Neapbūvēta zemesgabala Ābelītes ielā 21, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana Lēmums (303.58 kb)
12 Neapbūvēta zemesgabala Veselības ielā 37, Jelgavā izsoles rezultātu apstiprināšana
13 Piparmētru ielas nosaukuma piešķiršana transporta infrastruktūras teritorijai Vecajā ceļā 27H, Jelgavā Lēmums (304.58 kb)
14 Ziemeļu ielas nosaukuma piešķiršana transporta infrastruktūras teritorijai Meldru ceļā 2, Jelgavā Lēmums (304.68 kb)
15 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/36 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Satiksmes kustības drošības komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (302.73 kb)
16 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/43 “Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Estētikas komisijas sastāva apstiprināšana” Lēmums (302.59 kb)

26.01.2023

Jelgavas valstspilsētas domes sēde

Nodrošinot lēmumu pieņemšanas caurspīdīgumu un pieejamību un domes sēžu atklātumu, Jelgavas valstspilsētas domes publiskās sēdes tiek pārraidītas tiešsaistē.

Informējam, ka tiešsaistes pārraidēs tiek fiksēti domes deputāti un domes sēdes dalībnieki, kam ir iespēja izteikties par domes sēdē izskatāmajiem jautājumiem.

Dokumenta bloka nosaukums
Nr.p.k.
Lēmuma nosaukums
Pielikumi
1
Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr.13/16 "Investīciju projekta "Tilta pār Platones upi Bauskas ielā izbūve" iesniegšana"
2
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.22-4 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam"" izdošana
3
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" direktora iecelšana amatā
4
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas pamatskola "Valdeka" – attīstības centrs" direktora iecelšana amatā

22.12.2022

Jelgavas valstspilsētas domes sēde

DS 22 12 2022

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 22. decembra saistošo noteikumu Nr.____ "Grozījumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 3. februāra saistošajos noteikumos Nr.22-4 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības budžets 2022. gadam"" izdošana Lēmums (302.01 kb)
Pielikums Nr 1 (40.05 kb)
Pielikums Nr. 2 (68.07 kb)
Pielikums Nr. 3 (336 kb)
2 Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" Lēmums (306.58 kb)
3 Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIA "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" Lēmums (306.78 kb)
4 Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIA "Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1"" Lēmums (306.99 kb)
5 Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIA "Jelgavas tirgus" Lēmums (306.53 kb)
6 Pašvaldības līdzdalības izvērtējums AS "AMO PLANT" Lēmums (304.38 kb)
7 Pašvaldības līdzdalības izvērtējums AS "JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS" Lēmums (307.11 kb)
8 Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIA "JELGAVAS AUTOBUSU PARKS" Lēmums (309.11 kb)
9 Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIA "Zemgales EKO" Lēmums (308.39 kb)
10 Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" Lēmums (308.62 kb)
11 Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIA "ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS" Lēmums (307.54 kb)
12 Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIA "SPORTA KOMPLEKSS "ZEMGALE"" Lēmums (307.48 kb)
13 Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIA "JELGAVAS ŪDENS" Lēmums (308.45 kb)
14 Pašvaldības līdzdalības izvērtējums SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" Lēmums (308.35 kb)
15 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr.22-36 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi" precizēšana Lēmums (315.68 kb)
Pielikums Nr. 1 (47.47 kb)
Pielikums Nr. 2 (28.89 kb)
16 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2022. gada 28. oktobra saistošo noteikumu Nr.22-37 "Apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumi Jelgavas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" precizēšana Lēmums (307.95 kb)
Pielikums Nr. 1 (41.87 kb)
Pielikums Nr. 2 (28.45 kb)
17 Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmumā Nr.15/8 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" nolikuma apstiprināšana" Lēmums (302.97 kb)
18 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Alnītis"" nolikuma apstiprināšana Lēmums (301.85 kb)
Pielikums Nr. 1 (26.12 kb)
19 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" statusa noteikšana Lēmums (302.34 kb)
20 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2011. gada 26. maija lēmumā Nr.6/8 "Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais pieaugušo izglītības centrs" nosaukuma maiņa un nolikuma apstiprināšana" Lēmums (303.01 kb)
21 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Amatu vidusskola" statusa noteikšana Lēmums (303.32 kb)
22 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 26. aprīļa lēmumā Nr.6/5 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Amatu vidusskola" nolikuma apstiprināšana" Lēmums (303.91 kb)
23 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 29. decembra lēmumā Nr.15/1 "Noteikumu "Par bērnu reģistrēšanu 1. klasē Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" apstiprināšana" Lēmums (305.11 kb)
Pielikums Nr. 1 (21.23 kb)
Pielikums Nr. 2 (20.36 kb)
24 Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10.klasē 2023./2024. mācību gadā Lēmums (305.17 kb)
Pielikums Nr. 1 (21.03 kb)
Pielikums Nr. 2 (19.74 kb)
Pielikums Nr. 3 (16.93 kb)
25 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana Lēmums (302.65 kb)
Pielikums Nr. 1 (52.5 kb)
26 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes "Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļa" sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšana Lēmums (302.04 kb)
Pielikums Nr. 1 (17.88 kb)
27 Grozījumi Jelgavas valstspilsētas domes 2022. gada 25. marta lēmumā Nr.5/6 "Par līdzdalības projektu ideju īstenošanas konkursa organizēšanu" Lēmums (305.97 kb)
Pielikums Nr. 1 (13.84 kb)
28 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes deputātu mēnešalgas noteikšana Lēmums (303.75 kb)
29 Nolikuma "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes deputātu un pašvaldības darbinieku atlīdzības kārtība" apstiprināšana Lēmums (302.03 kb)
Pielikums Nr.1 (47.53 kb)
30 Nekustamā īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudas dzēšana Lēmums (326.5 kb)
31 Nodibinājuma "Izglītības atbalsta fonds" valdes iecelšana Lēmums (302.62 kb)
32 Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2021. gada 25. februāra lēmumā Nr.3/22 "Nodibinājuma "Atbalsts kultūrai Jelgavā" valdes iecelšana" Lēmums (301.18 kb)
33 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2021. gada 23. septembra lēmumā Nr.14/40 "Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšana" Lēmums (300.48 kb)
34 Grozījums Jelgavas valstspilsētas domes 2022.gada 24.novembra lēmumā Nr.15/14 "Jelgavas valstspilsētas pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva apstiprināšana" Lēmums (299.52 kb)
35 Atļauja savienot amatpersonas amatus Pēterim Salkazanovam Lēmums (302.74 kb)
36 Atļauja savienot amatpersonas amatus Sigitai Beļakai Lēmums (303.15 kb)
37 Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām Lēmums (303.5 kb)
38 Apbūvēta zemesgabala Apšu ielā 31, Jelgavā atsavināšana
39 Apbūvēta zemesgabala Satiksmes ielā 64, Jelgavā atsavināšana
40 Neapbūvēta zemesgabala Dobeles šosejā 4A, Jelgavā pārdošana atkārtotā izsolē Lēmums (307.54 kb)
Pielikums Nr. 1 (37.98 kb)
41 K.V. iesnieguma izskatīšana
42 Jelgavas valstspilsētas pašvaldības un Jelgavas novada pašvaldības kopīgās iestādes "Jelgavas valstspilsētas un novada dzimtsarakstu nodaļa" izdevumu noteikšana Lēmums (303.59 kb)

14.12.2022

Jelgavas valstspilsētas domes ārkārtas sēde (pulksten 15.00)

DS 14 12 2022 15 00 ARK

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums Pielikumi
1 Atļauja SIA "JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA" dāvinājuma pieņemšanai Lēmums (305.08 kb)
1 2 ... 16