19.3 °C, 1.3 m/s, 85.8 %

ITI projektu konkursi

Sākumlapa ITI projektu konkursi
ITI projektu konkursi

2015.gada 5.novembrī Jelgavas pilsētas pašvaldība un Latvijas Republikas Finanšu ministrija parakstīja deleģēšanas līgumu “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu”, un līdz ar deleģēšanas līgumu parakstīšanu pašvaldība kļuva par Eiropas Savienības fondu administrācijas sistēmas sastāvdaļu, kurai jānodrošina integrētu teritoriālo investīciju (turpmāk – ITI) projektu iesniegumu atlasi saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Atbalsts ITI īstenošanai Jelgavā tiek plānots šādiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskajiem atbalsta mērķiem (turpmāk – SAM) un pasākumiem:

  1. 3.3.1. SAM “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
  2. 4.2.2. SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”
  3. 5.5.1.SAM “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
  4. 5.6.2. SAM “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”
  5. 8.1.3. SAM “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”
  6. 8.1.2. SAM “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
  7. 9.3.1.1. pasākumam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai”.

Līdz ar to ITI projektu jomas risinās plašu pilsētas attīstību kavējošu ekonomisko, demogrāfisko, vides, klimata un sociālo problēmu loku.

Informācija par izsludinātajām atlasēm: SAM 3.3.1. šeit, SAM 4.2.2. šeit, SAM 8.1.3. šeit, SAM 8.1.2. šeit, SAM 5.6.2. šeit, SAM 5.5.1.šeit, pasākums 9.3.1.1. šeit.

Deleģēšanas līguma izpildei apstiprināts Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) nolikums (Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra lēmums Nr.1/7, grozījumi – 2017.gada 25.maija lēmums Nr.6/10, 2017.gada 21.decembra lēmums Nr.15/8, 2019.gada 23. maija lēmums Nr.6/11 un 2022.gada 25.marta lēmums Nr.5/27) un ar Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 21.septembra lēmumu Nr.11/10, (grozījumi – ar 2017.gada 21.decembra lēmumu Nr.15/9, 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.6/18, 2018.gada 28.jūnija lēmumu Nr.8/11, 2018.gada 22.novembra lēmumu Nr.14/9, 2019.gada 28.februāra lēmumu Nr.2/17, 2019.gada 25.jūlija lēmumu Nr.9/6,  2019. gada 26. septembra lēmumu Nr. 12/15, 2020. gada 28. janvāra lēmumu Nr.2/21, 2020. gada 19. novembra lēmumu Nr. 18/5, 2021. gada 27. maija lēmumu Nr. 7/13 un 2022. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 1/11) Komisijas sastāvs.”

2016.gada 28.decembrī Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs ar rīkojumu Nr.50-rp apstiprinājis ētikas kodeksu deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildē (grozījumi- 27.05.2019. rīkojums Nr. 28-rp un 13.09.2019. rīkojums Nr. 55-rp).