3.5 °C, 5.2 m/s, 90.1 %

SAM 3.3.1.

SAM 3.3.1.

Publicēts 19.03.2019., informācija par grozījumiem 06.05.2020.

 

 

 

3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”
pirmā projektu iesniegumu atlases kārta „Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
Atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš No 2019.gada 19.marta Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam – nolikuma 6.pielikums

 Paziņojums par grozījumiem projektu iesniegumu atlases nolikumāUzaicinājums iesniegt projektu iesniegumusJelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2020.gada 6.maija rīkojuma Nr.22-rp “Par grozījumiem 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā” norakstsJelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2019.gada 15.marta rīkojuma Nr.14-rp “Par 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas precizētā nolikuma apstiprināšanu” norakstsProjektu iesniegumu atlases nolikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.2020. rīkojumu Nr.22-rp)ARHĪVS: Projektu iesniegumu atlases nolikums

 

Nolikuma 1.pielikums

“Projekta iesnieguma veidlapa” un tās pielikumi: “Projekta īstenošanas laika grafiks”, “Finansēšanas plāns”, “Projekta budžeta kopsavilkums”, “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana”

 

Projekta iesniegumam papildus pievienojamie dokumenti:

Pielikums “Komersantu saraksts”Pielikums “Projekta budžeta kopsavilkuma pielikums”Pielikums “Komersanta apliecinājums par interesi”Pielikums “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību”Pielikums “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu” (izvēlas atbilstošo)Pielikums “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu” (izvēlas atbilstošo)Pielikums “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu” (izvēlas atbilstošo)Pielikums “Apliecinājums par de minimis atbalsta nosacījumu ievērošanu” (izvēlas atbilstošo)Pielikums “Apliecinājums par de minimis atbalsta nosacījumu ievērošanu” (izvēlas atbilstošo)Pielikums “Apliecinājums par de minimis atbalsta nosacījumu ievērošanu” (izvēlas atbilstošo)Pielikums “Apliecinājums, ka projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris kā saimnieciskās darbības veicējs, uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm”Pielikums “Projekta iesniedzēja un sadarbības partnera informācija par saņemto un plānoto valsts atbalstu”Pielikums “Apliecinājums par nosacījumu izpildi attiecībā uz piešķirto kompensāciju apmēru un pārmērīgas kompensācijas kontroli” (pievienots jauns ar 06.05.2020. rīkojumu Nr.22-rp)

 

Nolikuma 2.pielikums

 

“Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.2020. rīkojumu Nr. 22-rp)ARHĪVS: “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”

 

Nolikuma 3.pielikums

“Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji”

 

Nolikuma 4.pielikums

 

“Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.2020. rīkojumu Nr.22-rp)

ARHĪVS: “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”

 

Nolikuma 5.pielikums

 

“Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu” projekts (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.05.2020. rīkojumu Nr.22-rp)

ARHĪVS: “Līguma/Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu” projekts

Nolikuma 6.pielikums

“Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi.

 

 

Papildus informācija:

  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai.
  • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kā atbildīgās iestādes izstrādātie materiāli, t.sk. izmaksu ieguvumu analīzes veidlapa un aizpildīšanas metodika.
  •  Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā.

ARHĪVS

 

Apstiprinātie projektu iesniegumi

N.p.k. Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta iesniedzēja nosaukums Projekta apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums
1. 3.3.1.0/17/I/006 Piekļuves uzlabošana Rubeņu ceļa industriālās zonas attīstībai Jelgavas pilsētas dome 09.10.2017.
2. 3.3.1.0/19/I/005 Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 2. kārta Jelgavas pilsētas dome 23.07.2020.