0.2 °C, 0.5 m/s, 86.2 %

SAM 5.5.1.

SAM 5.5.1.

Publicēts 15.05.2018., informācija par grozījumiem- 12.10.2018., 27.02.2019., 20.02.2020.

 

1.png

 

5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”
trešā projektu iesniegumu atlases kārta „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās”
Atlases veids Ierobežota projektu iesniegumu atlase
Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš No 2018.gada 15.maija Atbilstoši projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafikam – nolikuma pielikums Nr.6

Paziņojums par grozījumiem Nr.3 projektu iesniegumu atlases nolikumāPaziņojums par grozījumiem Nr.2 projektu iesniegumu atlases nolikumāPaziņojums par grozījumiem projektu iesniegumu atlases nolikumāUzaicinājums iesniegt projektu iesniegumusJelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2020.gada 19.februāra rīkojuma Nr.5-rp “Par grozījumiem 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikumā” norakstsJelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2019.gada 26.februāra rīkojuma Nr. 9-rp “Par grozījumiem 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma 6.pielikumā” norakstsJelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2018. gada 11. oktobra rīkojuma Nr. 52.1-rp “Par grozījumiem 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma 6.pielikumā” norakstsJelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja 2018.gada 14.maija rīkojuma Nr. 23-rp “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu atlases nolikuma apstiprināšanu” norakstsProjektu iesniegumu atlases nolikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.02.2020. rīkojumu Nr.5-rp)ARHĪVS: Projektu iesniegumu atlases nolikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2019. rīkojumu Nr.9-rp)ARHĪVS: Projektu iesniegumu atlases nolikums (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2018. rīkojumu Nr. 52.1-rp)ARHĪVS: Projektu iesniegumu atlases nolikums

Nolikuma 1.pielikums

“Projekta iesnieguma veidlapa” un tās pielikumi:

 

1.pielikums projekta iesniegumam “Projekta īstenošanas laika grafiks”; 2.pielikums projekta iesniegumam “Finansēšanas plāns”; 3.pielikums projekta iesniegumam “Projekta budžeta kopsavilkums”; 4. pielikums projekta iesniegumam “Projekta izmaksu efektivitātes novērtēšana”

Projekta iesniegumam papildus pievienojamie dokumenti:

Pielikums “Apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību”

Pielikums “Apliecinājums, ka saimnieciskās darbības veicējs uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi neatbilst grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmēm”

Pielikums “Apliecinājums par valsts atbalsta nosacījumu ievērošanu”

Nolikuma 2.pielikums

“Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.02.2020. rīkojumu Nr.5-rp)ARHĪVS: “Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika”

Nolikuma 3.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji”

Nolikuma 4.pielikums

Nolikuma 4.pielikums “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.02.2020. rīkojumu Nr.5-rp)ARHĪVS: “Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika”

Nolikuma 5.pielikums “Vienošanās/Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu” projekts

Nolikuma 6.pielikums

Nolikuma 6.pielikums “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 19.02.2020. rīkojumu Nr.5-rp)ARHĪVS: “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.02.2019. rīkojumu Nr.9-rp)ARHĪVS: “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks” (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 11.10.2018. rīkojumu Nr. 52.1-rp)ARHĪVS: “Projektu iesniegumu iesniegšanas laika grafiks”

 

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi:

https://likumi.lv/ta/id/294524-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-prioritara-virziena-vides-aizsardzibas-un-resursu-izmantosanas-efektivitate

 

Papildus informācija:

Vadošās iestādes vadlīnijas un skaidrojumi:

http://www.esfondi.lv/vadlinijas–skaidrojumi

 

Kultūras ministrijas kā atbildīgās iestādes informatīvie materiāli, t.sk. izmaksu ieguvumu analīzes veidlapa un aizpildīšanas metodika:

https://www.km.gov.lv/lv/fondi-un-es-politika/eiropas-regionalas-attistibas-fonds/2014-2020/5-5-1-sam/iii-karta

 

Aktuālie makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes atbilstoši normatīvajiem aktiem publiskās un privātās partnerības jomā:  http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/ppp/tiesibu_akti/makroekonomiskie_pienemumi_un_prognozes/

 

Metodika 2014.-2020.gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda ieviešanā iesaistītajiem horizontālā principa “Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzībai: http://varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/?doc=25726

 

Labklājības ministrijas izstrādātā metodika horizontālā principa “Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.plānošanas periodā:

http://sf.lm.gov.lv/lv/vienlidzigas-iespejas/2014-2020/metodika/

 

Apstiprinātie projektu iesniegumi:

N.p.k. Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta iesniedzēja nosaukums Projekta apstiprināšanas datums/ nosacījumu izpildes datums
1. 5.5.1.0/19/I/005 Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Jelgavas pilsētā Jelgavas pilsētas dome 31.07.2020.
2. 5.5.1.0/20/I/002 Pilssalas ielas degradētās teritorijas sakārtošana Jelgavas pilsētas dome 31.07.2020.