8.9 °C, 8.1 m/s, 64.5 %

Māja un vide

Sākumlapa PakalpojumiMāja un vide
Māja un vide

Veidlapas aizpildot elektroniski, tā jāsaglabā .pdf formātā un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojumu novērtēšana

Tiešsaistes aptauja aizpildīšanai pieejama ŠEIT.

Aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu mūsu pilsētas iedzīvotāju apmierinātību ar sniegtajiem pašvaldības pakalpojumiem un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti. Aptauju līdz gada beigām aizpildīt aicināts ikviens Jelgavas pilsētas iedzīvotājs.

Pakalpojums Veidlapa
Dzīvesvietas deklarēšana Veidlapa 8-68
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Veidlapa 8-25

E-veidlapa 8-25

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma nosūtīšana Iesniegums brīvā formā klātienē
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana Veidlapa 5-4

E-veidlapa 5-4

Atvieglojumu piešķiršana nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas kopšanai  PIL 3-6
Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana Iesniegums brīvā formā klātienē, pa pastu vai elektroniski
Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību izsniegšana Veidlapa 5-3

E-veidlapa 5-3

Izziņas pašaudzētās produkcijas tirdzniecībai izsniegšana Veidlapa 5-5

E-veidlapa 5-5

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam Iesniegums brīvā formā klātienē, pa pastu vai elektroniski
Zemes nomas līguma noslēgšana Veidlapa 8-54

E-veidlapa 8-54

Lietošanas mērķa noteikšana vai maiņa zemesgabalam Veidlapa 3-3

E-veidlapa 3-3

Izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu Iesniegums brīvā formā klātienē, pa pastu vai elektroniski
Zemes vienību apvienošana Veidlapa 3-13

E-veidlapa 3-13

Adrešu piešķiršana, maiņa, likvidēšana adresācijas objektiem Veidlapa 4-13

E-veidlapa 4-13

Rakšanas darbu saskaņojuma izsniegšana PIL 3-7
Atļaujas satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai vai noņemšanai saskaņošana, ja nav nepieciešams būvprojekts PIL 3-4
Koku ciršanas atļaujas saņemšana Veidlapa 4-23

E-veidlapa 4-23

Satiksmes ierobežojumu būvdarbu laikā saskaņošana PIL 3-5
Tehnisko noteikumu izsniegšana PIL 3-2
Būvasu nospraušanas akta saskaņošana E-veidlapa 4-7
Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu plāna saskaņošana E-veidlapa 4-8
Būvniecības ieceres akceptēšana e-pakalpojums BIS
Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana  e-pakalpojums BIS
Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi  e-pakalpojums BIS
Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi e-pakalpojums BIS

Veidlapa 4-9

E-veidlapa 4-9

Atzinuma par būves/objekta gatavību ekspluatācijai izsniegšana PIL 3-3
Būvju pieņemšana ekspluatācijā/būvdarbu pabeigšana Veidlapa 4-11

E-veidlapa 4-11

e-pakalpojums BIS

Ģeotelpiskās informācijas pieprasīšana un saņemšana Iesniegums brīvā formā elektroniski
Topogrāfiskās uzmērīšanas plānu saskaņošana E-veidlapa 4-35
Zemes ierīcības projekta izstrādāšana Veidlapa 3-2

E-veidlapa 3-2

Detālplānojuma izstrādes uzsākšana Veidlapa 3-19

E-veidlapa 3-19

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana Veidlapa 3-5

E-veidlapa 3-5

Detālplānojuma redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai Veidlapa 3-20

E-veidlapa 3-20

Detālplānojuma apstiprināšana Veidlapa 3-21

E-veidlapa 3-21

Bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšana un iznīcināšana Telefoniski (8787)
Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana Telefoniski (8787, 8550)
Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana www.dks.jelgava.lv

Veidlapa 2-14

E-veidlapa 2-14

Asenizatoru reģistrēšana Veidlapa 8-89

E-veidlapa 8-89

Veidlapa 8-90

E-veidlapa 8-90

Cita informācija