6 °C, 4.4 m/s, 50 %

Koku ciršanas atļaujas saņemšana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videKoku ciršanas atļaujas saņemšana
Koku ciršanas atļaujas saņemšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde

Pakalpojuma īss apraksts

Ārpus meža augošo koku ciršanas atļaujas sagatavošana un izsniegšana. Koku ciršana pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai un īpašumam, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, apstādījumu uzturēšanas (kopšanas) vai rekonstrukcijas nolūkos, kā arī saistībā ar plānoto būvniecību. Patvaļīga koku ciršana pilsētas administratīvajā teritorijā nav pieļaujama. Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

20 darba dienas.

Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi, koku ciršanas atļaujas sagatavošanas termiņš ir 20 darba dienas. Pārējos gadījumos 10 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Dzīvojamās apbūves, savrupmāju, daudzstāvu dzīvojamo māju u.tml. un vasarnīcu (dārza māju) apbūves teritorijās zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu Jelgavas valstspilsētas teritorijā nav paredzēta. Pārējos gadījumos zaudējumu atlīdzība par koku ciršanu Jelgavas valstspilsētas teritorijā aprēķināma saskaņā ar 2012.gada 2.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr.309, „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”

Zaudējumu atlīdzība iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS “SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS “Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS “Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS “Luminor Bank”

Veidlapas

Iesniegums par koku ciršanu (Veidlapa 4-23 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 4-23).

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30

Saņemšanas kanāli

Pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Iesniedzējam jāaizpilda iestādei adresēts iesniegums atļaujas saņemšanai koku ciršanai. Iesniegumam ieteicams izmantot norādīto veidlapu.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):

  • zemes īpašuma (valdījuma) tiesības apliecinoša dokumentu kopijas;
  • zemesgabala robežu plāna kopija ar koka atrašanās vietas skici;
  • zemes īpašnieka(u) vai tiesiskā valdītāja(u) piekrišana koku ciršanai.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Iesnieguma izskatīšana.

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvalde izvērtē koku ciršanas atbilstību dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, koku ainavisko un ekoloģisko nozīmīgumu, kā arī koku nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pieņem attiecīgu lēmumu un rakstiski paziņo par to iesnieguma iesniedzējam.

Ja koku ciršana nepieciešama būvniecības īstenošanai un būvprojektā ir norādīti izcērtamie koki vai izcērtamo koku apjoms, Būvvaldes izsniegtā būvatļauja vienlaicīgi uzskatāma arī par koku ciršanas atļauju. Pirms būvatļaujas saņemšanas koku ciršanai valstspilsētas teritorijā, nepieciešams atlīdzināt zaudējumus par dabas daudzveidības samazināšanu. Pirms atļaujas saņemšanas jāsamaksā zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Būvvaldes lēmumu.

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Būvvalde sagatavo atļauju koku ciršanai. Atļauju izsniedz klātienē Klientu apkalpošanas centrā, nosūta pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Atļauja ir derīga 1 (vienu) gadu no Būvvaldes lēmuma pieņemšanas dienas.

Atgādinājums: Saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 20.punktu pilsētas un ciema teritorijā koku ciršana aizliegta laikposmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņemot gadījumu, ja vietējā pašvaldība koka ciršanu atzinusi par neatliekamu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” (stājas spēkā 09.05.2012.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr. 12-31 “Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas pilsētā” (stājas spēkā 12.02.2013.).

Pārsūdzības iespējas

Lēmumu viena mēneša laikā var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē, iesniegumu iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, vai elektroniski, nosūtot to uz pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pasta adresi: pasts@jelgava.lv.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005497; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 26.01.2024